18
08 2015
1670

Respectarea calendarului bugetar și a procedurilor de administrare a bugetului, obligatorie pentru autoritățile publice independente

Normele privind elaborarea, aprobarea și administrarea bugetelor autorităților publice independente urmează să fie aliniate la calendarul bugetar și procedurile bugetare generale – potrivit unui proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, propus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice. Practica de adoptare separată a bugetelor autorităţilor publice independente( Consiliul Concurenței, CNA, CEC, ANRE ș.a. , în total 13) distorsionează procesul bugetar. Fiind entităţi finanţate de la bugetul de stat, autorităţile publice independente, necesită să se conformeze şi să respecte toate etapele şi cerinţele metodologice de elaborare a propunerilor de buget, inclusiv termenele şi formatul de prezentare. Abordarea fragmentată de adoptare a bugetelor autorităților independente creează impedimente şi la etapa de planificare strategică a bugetului, adică a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, când se stabilesc priorităţile pentru alocarea resurselor şi limitele de cheltuieli, precum şi la implementarea noii metodologii bugetare bazată pe programe şi performanţă. Luând în consideraţie că legea bugetară anuală reprezintă mediul unic în care sunt planificate şi repartizate resursele bugetare disponibile ale statului, precum şi faptul că legislaţia stabileşte că orice proiect de act normativ propus Parlamentului spre examinare trebuie să fie însoţit de avizul Guvernului, se consideră neargumentată dispersarea procedurii de adoptare a bugetelor autorităţilor independente în câteva acte normative – hotărârea Parlamentului şi ulterior legea bugetară anuală. Această concluzie, de fapt, a fost susținută și de către Parlament prin aprobarea hotărârii din 18 martie 2010 pentru aprobarea Concepției privind finanțarea sistemului judecătoresc, prin care, de asemenea, au fost identificate probleme privind suprapunerea competențelor diferitor autorități în elaborarea și aprobarea bugetelor instanțelor judecătorești, precum și existența ambiguităților privind procedura de aprobare a acestora – se menționează în nota informativă, ce însoțește proiectul de lege. Alinierea normelor legale specifice bugetelor autorităţilor publice independente la procedurile generale de elaborare, consultare şi adoptare a bugetului nu trebuie confundată cu imixtiune sau afectarea independenţei autorităţilor din afara puterii executive, deoarece adoptarea finală a bugetelor acestora reprezintă, oricum ,competenţa exclusivă a Parlamentului. În prezent proiectele de buget ale autorităţilor în cauză se prezintă fără a respecta cerinţele metodologice stabilite, inclusiv fără o fundamentare economico-financiară, iar avizele prezentate de Guvern deseori nu sunt luate în consideraţie la luarea deciziilor, fapt ce conduce la luarea de către Parlament a unor decizii nejustificate din punct de vedere financiar. Totodată, adoptarea separată a bugetelor autorităţilor independente nu se încadrează în bunele practici europene. Prin alte modificări și completări proiectul de lege delimitează competențele și responsabilitățile în procesul bugetar, cu accentuarea responsabilității conducătorului autorității/instituției bugetare pentru administrarea bugetului. Este vorba de o responsabilitate comprehensivă, ce prevede implementarea sistemului de management financiar și control intern, precum și răspunderea pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului aflat în gestiune. Proiectul de lege mai face o serie de precizări privind statutului CNAS și CNAM, în calitate de autorități administrative subordonate Guvernului, uniformizează reglementările legale cu privire la BASS și FAOAM în concordanță cu principiile, regulile și procedurile bugetare generale. Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) sunt părți componente ale bugetului public național(BPN). Iar, CNAS și CNAM, în calitatea acestora de administratori de bugete, fiind finanțați din resursele acestor bugete/fonduri, trebuie să fie aliniate la regulile și procedurile stabilite pentru autoritățile/instituțiile bugetare. Se propune completarea legilor speciale ce reglementează BASS și FAOAM cu prevederi care ar stipula clar că BASS/FAOAM sunt părți componente ale BPN, precum și necesitatea asigurării conformităţii cu principiile, regulile bugetar-fiscale şi procedurile generale stabilite de legislație. Proiectul de lege, propus pentru consultări publice de MF conține modificări și completări în 72 de acte legislative în vigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.