29
01 2016
1875

Se exclude o taxă și se introduce un nou impozit

„Introducerea impozitului pe autovehicule în sistemul taxelor locale, cu excluderea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova din sistemul taxelor rutiere” se prevede reieșind din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2016 – 2018. O modificare în acest sens ar putea fi făcută odată cu adoptarea modificărilor politicii bugetar-fiscale. Scopul acestei măsuri este asigurarea autonomiei financiare şi bugetare a autorităţilor publice locale, maximizării eficienţei şi asigurării echităţii în alocarea resurselor, cu menţinerea disciplinei financiare. În cazul în care aceste modificări vor fi sprobate, în Codul Fiscal se va introduce un titlu nou: Titlul VI1 „Impozitul pe autovehicule”. Se propune ca impozitul pe autovehicule să fie aplicat analogic impozitului pe bunurile imobiliare. Cine îl va achita Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova: a) proprietarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova; b) locatarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova – în cazul contractului de leasing financiar. Ce se impozitează Obiect al impunerii vor constitui toate autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova, cu excepția autovehiculelor pentru transportul în comun pe fir electric; autovehiculelor din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; autovehiculelor neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie cu condiția excluderii din evidența Registrului de stat al transporturilor; autovehiculelor reutilate în sistem cu dirijare manuală, fapt confirmat în Registrul de stat al transporturilor; autovehiculelor luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosință invalizilor. Cât vor achita Baza impozabilă a impozitului pe autovehicule va rămîne aceeaşi, şi anume caracteristicile tehnice ale autovehiculului specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia (tipul autovehiculului, capacitatea motorului, numărul de locuri, etc.). Cotele impozitului pe autovehicule vor fi percepute la nivelul cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru anul 2015. Facilități fiscale Totodată, se propune menţinerea facilităţilor fiscale pentru invalizii posesori de autovehicule cu acţionare manuală, prin acordarea scutirilor la impozitul pe autovehicule. De asemenea, se propune extinderea facilităților fiscale respective aferent organelor de protecţie socială a populaţiei - pentru autovehiculele luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosinţă invalizilor. De menționat că facilitatea fiscală prevăzută la impozitul pe bunurile imobiliare, ce ţine de beneficierea unei reduceri cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat în cazul achitării de către contribuabili a sumei integrale a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, urmează a fi extinsă şi pentru contribuabilii plătitori ai impozitului pe autovehicule. Până când se achită impozitul Termenele limită de achitare a impozitului vor constitui 15 august şi 15 octombrie a anului în curs. În cazul dobîndirii autovehiculului după 30 iunie a perioadei fiscale respective, termenul limită de achitare a impozitului va constitui 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Unde se achită Impozitul urmează a fi achitat la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I corespunzător locului de reşedinţă sau de înregistrare. În partea ce ţine de furnizarea informaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va asigura accesul Serviciului Fiscal de Stat la datele Registrului de stat al transporturilor în modul stabilit de comun acord cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Mecanismul de calcul și achitare Mecanismul de calcul al impozitului pe autovehicule va fi acelaşi ca şi la impozitul pe bunurile imobiliare al persoanelor fizice. Plata impozitului pe autovehicule va fi efectuată prin intermediul avizului de plată expediat de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei pentru persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova. Avizul de plată al impozitului pe autovehicule va avea o formă analogică cu avizul de plată al impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice. Astfel, Serviciul de colectare al impozitelor şi taxelor locale al primăriei va expedia fiecărui subiect al impunerii aceeaşi formă standard a avizului de plată a impozitului calculat pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, cel tîrziu cu 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului stabilit. Iar în cazul autovehiculelor dobândite după 30 iunie a anului fiscal în curs – cel tîrziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune. Serviciul Fiscal de Stat, în baza datelor furnizate de Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor din Registrul de stat al transportatorului, va organiza ţinerea sistemului informațional privind fiecare obiect și subiect al impunerii „Autovehiculul fiscal”. Forma şi metodele de ţinere a sistemului informațional „Autovehiculului fiscal”, de eliberare a informaţiei pe care o conţine se stabilesc de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor exercita controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale vor executa implementarea impozitului pe autovehicule. Context Strategia națională de descentralizare, aprobată prin Legea nr.68 din 5 aprilie 2015, în partea ce ține de componenta descentralizării financiare, pentru a atinge obiectivul specific trasat privind perfecționarea actualului sistem de finanțe publice locale, astfel încît să se asigure autonomia financiară a APL, prevede consolidarea bazei de venituri proprii ale APL și a autonomiei de decizie asupra lor. Aceasta urmărește revizuirea cadrului legal existent pentru a determina creșterea veniturilor proprii ale APL, pentru a stimula colectarea proprie și a întări autonomia locală, inclusiv identificarea și introducerea unor noi surse de venituri locale, unor cote suplimentare la cele existente sau învestirea cu dreptul de a oferi facilități fiscale locale. Actualmente taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. Conform prevederilor actuale ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, ca sursă a bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea servește taxa prenotată, fiind defalcate în bugetele respective 50% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, restul de 50% constituie sursă de formare a Fondului rutier. Întru atingerea țintei trasate în Strategia națională de descentralizare, obiectivele politicii fiscale pe termen mediu (anii 2016-2018) prevăd ca taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova să fi exclusă din sistemul impozitelor și taxelor de stat, și trecerea acesteia la categoria taxelor locale, devenind sursă de venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi, respectiv, fiind exclusă din categoria surselor Fondului rutier. Aceasta va permite autorităților publice locale de nivelul întîi să beneficieze de mijloace pentru întreținerea drumurilor comunale și a străzilor (reparația și reconstrucția). Conform estimărilor (în condițiile mărimii existente a taxei), sumele taxei rutiere redirecționate pentru autoritățile publice locale de nivelul întîi pentru anul 2017 vor constitui - 346,1 mil.lei și, respectiv, 2018 – 366,2 mil.lei. Reieșind din aceasta, se propun modificările respective la Legea fondului rutier nr.720-XII din 2 februarie 1996, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și Hotărîrea Parlamentului nr.893–XIII din 26 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire și utilizarea fondului rutier.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.