22
11 2013
5748

Î.S. „Fiscservinform”: Ciclul de viaţa a dărilor de seamă fiscale

Impozitele compun resursa financiară fundamentală a statului şi este cea mai veche în ordinea apariţiei veniturilor publice. Respectivele resurse reprezintă prelevarea unei părţi din veniturile sau averea cetățenilor la dispoziţia statului. Din ele se constituie mijloacele financiare care acoperă cheltuielile publice. Impozitele sunt calculate şi achitate de către contribuabili – persoane fizice şi juridice care, conform legislaţiei fiscale, sunt obligate să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţi şi amenzile respective. Pentru fiecare tip de impozit sau taxă, contribuabilul este obligat să prezinte dări de seamă fiscale, în termenul stabilit de legislaţia fiscală. În baza acestor rapoarte fiscale se efectuează calcularea impozitelor şi taxelor. „Conform Codului Fiscal, Darea de seamă fiscală prezintă orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sunt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.” În funcţie de periodicitatea prezentării la organul fiscal, dările de seamă fiscale se divizează în dări de seamă fiscale lunare, trimestriale şi anuale. Lunar se prezintă Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din această sursă, Declaraţia privind taxa pe valoare adăugată, Declaraţia privind accizele,Calculul impozitului pe venit al notarului privat, alte dări de seamă. Dările de seamă menţionate se prezintă lunar până la data de 31 (30) a lunii imediat următoare lunii fiscale de gestiune. Trimestrial se prezintă dări de seamă cu privire la taxele locale, taxele pe resurse naturale, prime de asigurări sociale şi în medicină, alte dări de seamă prevăzute de codul fiscal. Acestea se prezintă trimestrial până la data de 31 (30) a lunii imediat următoare trimestrului fiscal de gestiune. Anual se prezintă declaraţiile cu privire la impozitul pe venit al persoanelor fizice şi juridice, notele de informare privind salariul şi alte plăţi achitate rezidenților şi nerezidenţilor, impozitele pe bunurile imobiliare şi funciare, taxa pentru folosirea drumurilor şi alte dări de seamă prevăzute de legislaţia fiscală. Pentru notele de informare, termenul de prezentare este de 31 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. Declaraţiile cu privire la impozitul pe venit al persoanelor fizice şi juridice se prezintă până la 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Dările de seamă fiscale se completează de către contabili în conformitate cu instrucţiunile de completare la fiecare tip de dare de seamă fiscală. Dările de seamă fiscale pot fi completate utilizând trei metode:
  • Metoda clasică – se completează manual şi se prezintă la oficiul fiscal pe suport-hârtie. Această metodă poate fi utilizată de persoanele juridice neplatitorii de TVA şi persoane fizice.
  • Prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, care reprezintă o metodă de perfectare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale prin intermediul reţelei Internet. Avantajele utilizării serviciului respectiv sunt: datele introduse în formularele fiscale al serviciului ”Declaraţie electronică” se verifică automat, ceea ce contribuie la excluderea apariţiei greşelilor în procesul perfectării formularelor fiscale. Serviciul dat este disponibil 24/24 ore, 7 zile în săptămână. În același timp, utilizând serviciul ”Declarație electronică”, contribuabilul nu va fi nevoit să se deplaseze la oficiul fiscal teritorial în scopul depunerii dărilor de seamă fiscale. Totodată se exclude imprimarea formularelor pe suport de hârtie, economisind cheltuieli aferente depunerii dărilor de seamă fiscale. Prin această metodă pot raporta agenţii economici plătitori de TVA şi contra plată o pot utiliza agenţii economici care nu sunt plătitori de TVA.
  • Prin intermediul serviciului „Declaraţie rapidă”, care este o metodă automatizată de întocmire, verificare şi imprimare a rapoartelor fiscale ce corespund în tocmai formelor actuale aprobate de Serviciul Fiscal de Stat, utilizând ultimele realizări în domeniul tehnologiei de codificare Bi – dimensională (Bar - cod). Acest serviciu oferă contribuabilului posibilitatea de a întocmi dările de seamă fiscale, eliminând erorile aritmetice în procesul completării lor. Dările de seamă fiscale perfectate prin intermediul serviciului „Declaraţie rapidă” se procesează mai rapid şi calitativ decât cele completate prin metoda clasică, graţie trecerii informaţiei codificate în bazele de date prin scanare. Metoda este utilizată de agenţii economici neplătitori de TVA şi persoane fizice.
Documentele primite se grupează de către inspectorii fiscali în seturi şi se expediază prin intermediul poştei oficiale pe adresa Î.S. „Fiscservinform” pentru a fi prelucrate. Î.S. „Fiscservinform” asigură înscrierea calitativă şi operativă în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat a informaţiilor din dările de seamă fiscale prezentate. După stocarea datelor în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, informaţia despre obligaţiile fiscale ale fiecărui contribuabil se înscrie automat în fişa personală a contribuabilului. Informaţiile din dările de seamă privind impozitele şi taxele sunt utilizate la:
  • Calcularea obligaţiilor fiscale declarate de către contribuabili;
  • Evaluarea corectitudinii declarării obligaţiilor fiscale;
  • Evidenţa achitărilor efectuate de contribuabili;
  • Evidenţa supraplăţilor, restanţelor admise, amenzilor şi penalităţilor aplicate;
  • Planificarea veniturilor la Bugetul Publica Naţional etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.