25
02 2015
1564

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat

Proiectul de Hotărîre a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi în scopul executării recomandărilor Curţii de Conturi expuse în Hotărîrea nr.5 din 22.02.2013 „Privind rezultatele auditului administrării patrimoniului public de către Ministerul Economiei, unele entităţi din subordine, întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni din administrarea Ministerului Economiei” şi are drept scop coroborarea, prevederilor Contractului - tip între Fondator şi Administratorul Întreprinderii de Stat, aprobat prin anexa nr.3 la hotărîrea Guvernului nr. 770 din 20 octombrie 1994, prevederilor Legii nr.l46-XIII din 16.06.94 cu privire la întreprinderea de stat, art.23 din Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 şi Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară. Astfel, potrivit art.6 alin.(2) lit.f) din Legea nr.l46-XIII din 16.06.94 cu privire la întreprinderea de stat, Fondatorul transmite bunurile şi atribuţiile sale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător administratorului în baza contractului (acordului). In majoritatea cazurilor, prevederile acestui articol nu au fost respectate, deoarece Fondatorul transmite patrimoniul Administratorului la momentul fondării întreprinderii, conform documentelor de constituire şi contractului încheiat dintre părţi. Ulterior, pe parcursul activităţii întreprinderii, componenţa bunurilor transmise a fost modificată, însă conform art.6 alin. (4) din lege, Fondatorul nu are dreptul să intervină în activitatea întreprinderii după încheierea contractului cu administratorul şi, respectiv, nu ţine evidenţa acestora. Prin urmare, considerăm oportun completarea Contractului-tip cu punctele noi, care stabilesc că nu doar Fondator este în drept să transmită bunurile întreprinderii, dar şi persoana împuternicită de el (actualul Administrator) şi necesitatea întocmirii unui act de primire- predare cu descrierea componenţei şi valorii bunurilor respective. La diferite capitole ale Contractului-tip au fost introduse unele modificări îndreptate spre îmbunătăţirea procesului de gestionare a patrimoniului întreprinderii şi monitorizarea activităţii Administratorului. De asemenea, ţinînd cont de modificările efectuate în Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 şi în scopul reglementării (limitării) mărimii premiilor de care poate beneficia Administratorul unei întreprinderi de stat, se propun modificările la capitol „Condiţiile de remunerare a muncii Administratorului”. Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235- XVI din 20.07.2006, astfel decăzând necesitatea examinării de către Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Totodată, pentru realizarea hotărîrii nu sunt necesare careva surse financiare virate din bugetul de stat. In acest context se solicită susţinerea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 20 octombrie 1994.

Data limită pentru comentarii: 24.03.2015

Fişiere Documente Persoane responsabile Tatiana Demidcenco tel: 250 - 650 email: tataiana.demidcenco@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.