18
09 2015
1073

Proiect de Hotarare de Guvern cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul de lege propus spre examinare prezintă armonizarea cu cerinţele europene, în măsura situaţiei reale economice a Republicii Moldova, şi prevede transpunerea în continuare în legislaţia naţională a cerinţelor aplicabile domeniului de acreditare din Regulamentul (CE) 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, precum şi anumitor prevederi ce ţin de introducerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, obligaţiunile în acest sens ai producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor şi distribuitorilor din Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului. Republica Moldova avînd angajamentele stabilite prin Acordul de Asociere (ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014) trebuie să demonstreze permanent că cadrul legal al activităţii de acreditare şi de evaluare a conformităţii respectă principiile şi recomandările internaţionale şi europene aplicabile domeniului. Conducîdu-ne de documentele europene nominalizate, s-a elaborat proiectul de lege în care se propun unele modificări şi completări ale acestuia, care cuprind următoarele aspecte:
  • specificarea în proiectul de lege noţiunilor conform actelor juridice europene menţionate, astfel substituind „plasarea pe piaţă cu „introducerea sau punerea la dispoziţie pe piaţa", „organele cu funcţii de control" cu „autorităţi de supraveghere pieţei" şi completarea cu noţiunile „marcajul CE", „organism notificat", „organism recunoscut" şi „autorităţi de supraveghere a pieţei";
  • consolidarea capacităţilor şi atribuţiilor Organismului naţional de acreditare. Proiectul redefineşte funcţiile şi atribuţiile Consiliului de Acreditare şi Comisiei de Apel oferind mai multă flexibilitate domeniului, o mai bună coordonare a activităţilor de acreditare şi o structură care asigură independenţa şi imparţialitatea conform cerinţelor europene şi internaţionale (articolele 7-11, Anexa nr.1);
  • specificarea prevederilor de colaborare şi reflectarea aspectelor de acreditare transfrontalieră. Organismul naţional de acreditare avînd statut de membru asociat la Cooperarea Europeană pentru Acreditare este obligat să respectă regulile şi principiile în domeniul acreditării (art. 14);
  • specificarea obligaţiilor şi drepturilor organismelor de evaluare a conformităţii în partea ce ţine de relaţiile acestora cu organismul naţional de acreditare şi solicitanţii serviciilor de evaluare a conformităţii (art. 16);
  • specificarea conţinutului declaraţiei de conformitate şi excluderea prevederilor privind dreptul de emitere a declaraţiei de conformitate de către importator, care nu este în măsură să asigure activităţile specifice doar producătorului sau a reprezentantului autorizat. În acest context se exclud prevederile referitor la înregistrarea declaraţiilor de conformitate de către organismele de evaluare a conformităţii (art. 19);
  • excluderea prevederilor referitor la certificare a produselor importate ne fiind actualmente relevante (art. 20). Aceste dispoziţii se referă în principal la obligaţiile operatorilor economici. Modificările propuse nu modifică domeniul, însă consolidează unele dintre dispoziţiile din lege în scopul de a clarifica şi a actualiza conţinutul acestora. Au fost introduse noi elemente, cum ar fi obligaţiile care le revin importatorilor, care sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea siguranţei produselor pe piaţă şi corelarea cu prevederile Legii privind supravegherea pieţei. Obiectivul primordial a modificărilor propuse pentru capitolul responsabilităţile operatorilor economici (producători, importatori, etc) este acela de a asigura implementarea mecanismului ca acesta să funcţioneze mai bine pentru utilizatorii săi principali - autorităţile de supraveghere a pieţei şi însăşi operatori economici, precum şi de a asigura claritatea juridică în scopul asigurării încrederii consumatorilor în calitatea produselor de pe piaţă;
  • specificarea principiilor şi normelor de aplicare a marcajului CE, completarea cu prezentările grafice a marcajelor de conformitate SM şi CE (art. 23, 231, Anexele nr 4 şi nr. 5);
  • consolidarea atribuţiilor producătorilor şi simplificarea obligaţiunilor importatorilor şi distribuitorilor privind asigurarea securităţii produselor introduse şi puse la dispoziţie pe piaţă (articolele 26 - 29);
  • specificarea atribuţiilor autorităţilor de reglementare referitor la recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii şi descrierea procedurii respective de recunoaştere, suspendare, restrângere sau retragere a recunoaşterii acestora. Prin recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii, autorităţi de reglementare va confirma, că acestea corespund criteriilor prescrise pentru efectuarea procedurilor de evaluare a conformităţii stabilite în reglementări tehnice, aprobate prin Hotărîri ale Guvernului sau legi. În acelaşi timp, prin recunoaştere, autoritatea de reglementare, avînd responsabilitatea pentru respectarea procedurilor de evaluare a conformităţii din reglementările tehnice, încredinţează efectuarea acestora de către organismele de evaluare a conformităţii private, care activează în interesul societăţii. Recunoaşterea OEC de către autorităţile de reglementare prezintă o etapă (internă a statului) preliminară procedurii de notificare a OEC recunoscute către Comisia Europeană, care va fi aplicată după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. (art.30, 301, 302 şi 303).

Data limită pentru comentarii: 25.09.2015

Fişiere proiect HG Proiect Lege Nota informativa AIR Tabelul de concordanta Tabelulul divergentelor proces verbal Proces verbal

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.