04
08 2015
1290

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate

Proiectul de Hotărîre a fost elaborat în temeiul art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea nr.317 - XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi are drept scop coroborarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.483 din 29.03.2008 prevederilor art. 17 din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. La data 12.07.2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 204 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, prin care au fost operate mai multe modificări în Legea nr.121, inclusiv şi în articolul 17, care reglementează procesul transmiterii în locaţiune a activelor neutilizate. Astfel, în scopul aducerii expresiei „instituţia bugetară" în concordanţă cu prevederile art.184 din Codul Civil şi prevederile Legii nr.121, se propune substituirea acesteia, pe tot textul hotărîrii, cu cuvintele „instituţia publică". Ţinînd cont de faptul că transmiterea în locaţiune a terenurilor aferente va fi reglementat prin Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008, iar transmiterea terenurilor libere de construcţii este un proces complex şi anume: nu este reglementat modul de calculare a preţului la care pot fi transmise în locaţiune terenurile neocupate de construcţii, sunt necesare documente ce ţin de planul geometric, extras din Registrul bunurilor imobile, în majoritatea cazurilor terenurile transmise în folosinţă întreprinderilor de stat nu sunt reflectate în evidenţa contabilă a acestora, este necesar de efectuat delimitarea sectorului de teren propus pentru locaţiune şi etc., considerăm necesar elaborarea unui act normativ special pentru reglementarea acestei proceduri şi din aceste considerente se propune modificarea pct.1 din hotărîre. În scopul diminuării tensiunilor sociale, în legătură cu neachitarea, în termen, de către unele întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni a restanţelor salariale, şi ţinînd cont că, unele întreprinderi au ca activitate de bază darea în locaţiune, se propune modificarea pct.4 în vederea admiterii utilizării mijloacelor financiare obţinute de la transmiterea în locaţiune a activelor neutilizate şi pentru achitarea datoriilor salariale. Proiectul și Nota informativă aici.
via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.