01
10 2015
2224

BNM a aprobat noi reguli pentru deschiderea conturilor şi depozitelor bancare peste hotare

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a aprobat Regulamentul privind conturile rezidenţilor peste hotare. Noile reguli vor intra în vigoare pe 18 octombrie 2015 şi se referă atît la actualii, cît şi la viitorii deţinători de conturi peste hotarele Republicii Moldova. Acestea introduc cerinţa de expediere către regulatorul financiar a rapoartelor lunare şi a setului de documente de conformitate. De la conturi curente pînă la depozite la termen În regulament este descris procesul de eliberare de către Banca Naţională a autorizaţiei pentru deschiderea conturilor peste hotare, particularităţile gestionării şi închiderii lor, modalitatea de raportare, modul de aplicare a sancţiunilor şi alte detalii. Sub noţiunea de cont deschis în străinătate BNM înţelege contul în moneda națională sau în valută străină deschis de către titularul de cont la banca nerezidentă în scopul înregistrării, păstrării şi /sau utilizării mijloacelor băneşti. În această noţiune sînt incluse conturile curente, depozitele la termen etc.) Potrivi Regulamentului, este vorba nu doar despre băncile comerciale sau alte instituţii financiare de peste hotarele RM, dar şi despre filialele din străinătate ale băncilor licenţiate în Moldova. Deschiderea de către rezident a conturilor şi efectuarea tranzacţiilor este posibilă, cu anumite excepţii, doar după obţinerea autorizaţiei BNM. Persoanele juridice rezidente pot să-şi deschidă conturi pentru propria activitate sau pentru reprezentanţele acestora deschise în străinătate. Dacă domeniul de activitate al întreprinderii ţine de prestarea serviciilor de plată sau de emitere a banilor electronici, în aceste scopuri se deschid conturi separate. Pentru persoanele fizice acest drept este oferit în scopuri personale, inclusiv în legătură cu plecarea peste hotare în interes de serviciu. Dacă persoana şi-a deschis un cont pe perioada aflării sale temporare peste hotare, atunci la întoarcere aceasta trebuie să-l închidă. În caz contrar, persoana, pînă la întoarcerea din străinătate, urmează să obțină autorizația BNM. Posibilităţi extinse pentru refuz În vederea obţinerii autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere, la care se anexează documentele justificative necesare. La aceasta se anexează şi actele ce ţin de deschiderea contului, pentru care este solicitată autorizaţia. BNM va adopta o decizie în termen de pînă la 15 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării. Noul regulament oferă Băncii Naţionale un şir de posibilităţi pentru refuzul deschiderii unui cont în străinătate. O decizie în acest sens urmează a fi luată, luînd în considerare condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv privind repatrierea mijloacelor băneşti în urma tranzacţiilor de export/import. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaţia servesc, de asemenea, neprezentarea setului integral de documente conform prevederilor prezentului regulament, necorespunderea cu cerinţele Regulamentului, prezenţa unor date contradictorii. După înlăturarea încălcărilor se permite depunerea unei cereri repetate. În cazul unei decizii pozitive, Banca Naţională eliberează autorizaţia. În aceasta, BNM poate specifica operaţiunile, limitele soldurilor şi termenul de păstrare a mijloacelor în aceste conturi, alte condiţii ce ţin de gestionarea şi închiderea conturilor în cauză. Autorizaţia se înmînează titularului în bază de semnătură sau se expediază prin scrisoare recomandată. După obţinerea autorizaţiei, rezidentul este obligat să deschidă contul în străinătate în termen de 180 de zile de la data emiterii autorizaţiei. În caz contrar, autorizaţia îşi pierde valabilitatea, iar originalul acesteia urmează a fi restituit Băncii Naţionale a Moldovei. Primul raport – în noiembrie 2015 Noul regulament obligă titularii de conturi să prezinte rapoarte lunare BNM despre contul deschis în străinătate. Acest lucru trebuie făcut cel tîrziu la data de 20 a lunii următoare după luna gestionară. Formularul şi modul de completare a acestuia este anexat la Regulament. Rezidentul este obligat să anexeze la raport fotocopiile extrasului de cont, ale ordinelor de plată (încasare) şi altor documente contabile, precum şi a contractelor în baza cărora au fost efectuate plăţi/transferuri din cont. În cazul depistării în raport a unor divergenţe şi /sau erori, Banca Naţională a Moldovei este în drept de a cere de la rezident prezentarea repetată a raportului cu modificările şi corectările corespunzătoare. Pentru rezidenţii care deţin autorizaţii pentru deschiderea conturilor în străinătate eliberate de Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a noului regulament, prima lună de raportare va fi noiembrie 2015. Adică, începînd cu luna noiembrie, ei urmează să prezinte la BNM raportul privind conturile lor din străinătate. Încălcarea noilor reguli ar putea avea drept consecinţe emiterea unui aviz în scris, retragerea autorizaţiei, aplicarea măsurilor de remediere. Retragerea autorizaţiei BNM nu exonerează rezidentul de obligaţia de a prezenta la Banca Naţională a Moldovei raportul pentru luna în care a fost închis contul în străinătate. Despre noi limite la absorbţia băncilor Banca Naţională a introdus modificări la Regulamentul privind contopirea şi absorbţia băncilor din Republica Moldova. Potrivit noilor reguli, activele totale ale băncii succesoare în raport cu activele totale pe întregul sector bancar nu trebuie să depăşească 35% (anterior – 30%). Un indicator similar este prevăzut şi pentru depozitele persoanelor fizice ale băncii succesoare faţă de depozitele totale ale persoanelor fizice din sectorul bancar. Autorii modificărilor consideră că aceste limite vor contribui la dezvoltarea unui sector financiar puternic şi competitiv. Structurile conduse de premier şi adjunctul său Guvernul a aprobat noile componenţe ale unui şir de consilii, comisii şi comitete de nivel naţional. Dacă anterior unele dintre acestea erau conduse de şefii unor ministere de profil, acum competenţele acestora au fost transmite primelor persoane din Cabinetul de Miniştri. Astfel, Valeriu Streleţ conduce Consiliul naţional pentru protecţia drepturilor copilului şi Comisia naţională extraordinară de sănătate publică. Totodată, el reprezintă Guvernul în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective. Cea mai numeroasă este Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare, condusă de vicepremierul Gheorghe Brega. Din ea fac parte 25 de angajaţi cu funcţii de răspundere, ce reprezintă diferite ministere, departamente şi organizaţii. Gheorghe Brega conduce, de asemenea, Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Comisia guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi, Consiliul naţional pentru problemele participanţilor la conflictele armate, Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare. Vicepremierul conduce structurile pentru combaterea drogurilor, controlul asupra tutunului şi alcoolului, precum şi coordonează programul de reducere a încălcărilor determinate de deficitul de fier şi acid folic. Pe scurt Guvernul a aprobat regulamentul de activitate a ghişeului unic de eliberare a autorizaţiilor pentru exportul produselor şi subproduselor de origine animală. Ghişeul unic va fi creat în toate subdiviziunile teritoriale al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Pentru loturi separate se permite eliberarea certificatului sanitar-veterinar în regim simplificat. Cabinetul de miniştri a dispus crearea unui grup interdepartamental de lucru, care va evalua acţiunile întreprinse în domeniul drepturilor omului. Din aceasta vor face parte reprezentanţii Ministerului Justiţiei, Cancelariei de Stat, MAEIE, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Sarcina acestora este de a finaliza propunerile pentru noul Plan naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului. Raportul despre activitatea efectuată urmează a fi prezentat pînă la sfîrşitul lunii octombrie. Potrivit unei hotărîri de guvern, în oraşul Ialoveni, în apropierea sediului Consiliului raional, va fi instalat bustul regelui Ferdinand I, cu ocazia aniversării a 150-a a naşterii lui. Propunerea a fost înaintată de Ministerul Culturii, la iniţiativa administraţiei locale. Toate cheltuielile urmează a fi acoperite din mijloace ale sponsorilor şi donaţii.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.