02
10 2014
1738

”Liga Bancherilor din Moldova”, face propuneri concrete în vederea restabilirii bunului nume a sectorului bancar

După apelul Asociației Obștești ”Liga Bancherilor din Moldova”, este cunoscut faptul, că sectorul bancar din Republica Moldova a fost mereu un exemplu de eficiență a transformărilor structurale spre economia de piață, iar moneda națională, leul moldovenesc, a devenit un atribut indispensabil al independenței economice a țării. Anume acest sector a aplicat printre primele tehnologiile informaționale moderne, standardele internaționale de contabilitate și raportare financiară, gestionarea prudentă a riscurilor, principiile guvernării corporative. Dezvoltarea sistemului bancar a fost în permanent ascendentă începând cu anii ‘90 ai secolului trecut; chiar și în situațiile de crize majore, în special a celor din anii 1998 și 2008,sistemul bancar și-a dovedit viabilitatea, integritatea, capacitatea funcțională de a face față tuturor provocărilor timpului. Prin eforturile comune ale comunității bancare, Băncii Naționale a Moldovei și instituțiilor guvernamentale, situațiile de forţă majoră au fost depășite cu pierderi minime pentru sistem și pentru economia țării. Totodată, Liga Bancherilor din Moldova își exprimă îngrijorarea cu referință la situația actuală din acest domeniu care a fost reflectată și în mijloacele mass-media și prezintă un capitol aparte în relațiile Republicii Moldova cu instituțiile financiare internaționale. Atenția noastră este focusată asupra unor fenomene negative care afectează astăzi acest sector. Transparența acționariatului, integritatea guvernării corporative, schimbul de proprietari cu implicarea unor firme offshore, atacurile directe asupra dreptului de proprietate în bănci, managementul corporativ netransparent – sunt doar unele subiecte invocate de experții locali și de reprezentanții instituțiilor financiare internaționale. Potrivit Raportului elaborat de experții FMI în urma discuțiilor din aprilie 2014 cu autoritățile statului cu privire la evoluțiile și politicile economice din Republica Moldova, în contextul consultărilor periodice prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI și al monitorizării post-program, unul din ”principalele riscuri în perspectiva pe termen scurt se referă la vulnerabilitățile serioase și problemele de guvernare din sectorul bancar, … .”. Autorii raportului au recomandat întreprinderea unor măsuri hotărâte pentru asigurarea stabilității și siguranței sectorului financiar, ”dată fiind existența unor deficiențe semnificative ale cadrului legislativ și de reglementare”. În opinia experților FMI, în pofida faptului că principalii indicatori de capitalizare, profitabilitate și lichiditate din sectorul bancar se conformează cerințelor, ponderea creditelor neperformante în totalul portofoliul de credite rămâne încă relativ înaltă, ceea ce sugerează existența unor riscuri majore. De asemenea, ”există indicii de tăinuire evidentă a beneficiarilor efectivi și persoanelor ce dețin controlul asupra unor bănci. Unii beneficiari finali ar putea fi capabili să tăinuiască faptul deținerii controlului asupra unor bănci, pentru a evita procedura de verificare din partea BNM, precum și pentru a tăinui acțiunile de creditare a părților afiliate.”. Experții și-au arătat îngrijorarea că, ”… activele lichide ale unor bănci ar fi de fapt grevate de sarcini, ceea ce ar putea înrăutăți indicatorii de lichiditate față de cei raportați”. În acest context, experții FMI au îndemnat autoritățile Republicii Moldova să întreprindă acțiunile necesare în contextul recomandărilor formulate de experții Programului de evaluare a sectorului financiar (FSAP) desfășurat în februarie-martie 2014 și care, amintim, se refereau la necesitatea diminuării principalelor riscuri şi vulnerabilități ale sectorului financiar, prin sporirea calității supravegherii sectorului financiar, inclusiv din punctul de vedere al transparenței acționarilor şi al consolidării competențelor autorităților de supraveghere în aplicarea adecvată a legislației în domeniu, precum și prin fortificarea sistemului de protecție a deponenților. Totodată, potrivit Raportului privind prioritățile de politici pentru dezvoltarea sectorului privat din Republica Moldova, elaborat de experții Băncii Mondiale în 2013, una dintre problemele de bază pentru dezvoltarea economiei țării este accesul limitat al întreprinderilor la finanțe, iar una din recomandările autorilor studiului pentru soluționarea problemei a fost necesitatea îmbunătățirii transparenței de proprietate pentru stimularea concurenței. Astfel, în opinia experților Băncii Mondiale, în Republica Moldova încă se constată lacune de informații cu privire la dreptul de proprietate asupra unor bănci, ceea ce ”face mai dificilă identificarea părților afiliate, care este o problemă ce a contribuit în mod repetat la vulnerabilitățile și eșecurile băncilor în trecut. Acest punct slab, de asemenea, împiedică supravegherea consolidată a grupurilor afiliate.”. În acest sens, autorii studiului recomandau aplicarea pe deplin a modificărilor din aprilie 2013 la Legea instituțiilor financiare care aveau drept scop sporirea transparenței acționarilor. În afară de aceasta, experții au menționat necesitatea elaborării și punerii în aplicare a noilor amendamente legislative pentru a spori transparența acționarilor și a facilita identificarea beneficiarilor efectivi în sectorul financiar, ceea ce în final ”va contribui la îmbunătățirea concurenței în sector și va atenua riscurile sistemice asociate cu posibila concentrare înaltă a acționarilor afiliați în multiple instituții financiare din sistem.”. Ținând cont de realitățile existente, Liga Bancherilor din Moldova consideră inadmisibilă situația când asupra unor bănci comerciale din Republica Moldova planează unele incertitudini și riscuri. Responsabilitatea pentru depășirea acestei situații o poartă atât subiecții pieței bancare: băncile comerciale, cât și reglementatorul acestei piețe, Banca Națională a Moldovei, căruia îi revine un rol decisiv. În temeiul Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei întru exercitarea obiectivului său fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, BNM promovează și menține un sistem financiar bazat pe principiile pieței. Una din atribuțiile sale de bază, de altfel unică, este licențierea, reglementarea și supravegherea activității instituțiilor financiare. Prin aceste atribuții BNM este responsabilă de asigurarea și protejarea deponenților în bănci, neadmiterea riscului excesiv în activitatea sistemului bancar. Iar în acest scop, legislația bancară îi oferă BNM toate împuternicirile legale. În acest context, BNM, având suficiente pârghii trebuie să se impună consecvent în depășirea neregulilor constatate, asumându-și responsabilitatea deplină de reglementator în sectorul bancar. În concluzii dorim să atragem atenția la următoarele:
  1. Este vital pentru sectorul bancar, dar și pentru Republica Moldova, cât mai curând posibil să se aducă liniștea și calmul în activitatea sectorului bancar. Acest lucru va permite o mai bună funcționare a tuturor instituțiilor financiare și va aduce mai multă credibilitate în relațiile Republicii Moldova cu partenerii externi de dezvoltare.
  2. Facem apel către autoritățile Republicii Moldova și conducerea lor, către instituțiile ce reprezintă cele trei puteri în stat să intervină prompt și cu toată autoritatea atunci când situația o cere, să nu admită agravarea și mai tare a acesteia și să combată posibilele porniri ilegale constatate. Doar în așa fel poate fi asigurată securitatea financiară a statului, iar sistemul bancar va putea realiza obiectivul său de bază – asigurarea dezvoltării economice durabile cu resurse financiare suficiente.
  3. Chemăm Banca Națională a Moldovei, organul de reglementare și supraveghere a sistemului bancar din țară, să folosească toata autoritatea și competentele sale la îndeplinirea întocmai a atribuțiilor de bază, conform prevederilor legale, pentru a asigura stabilitatea și siguranța sectorului financiar, precum și integritatea depunerilor bănești ale populației.
  4. Ne adresăm acționarilor băncilor și managementului lor corporativ, solicitându-le să dea dovadă de maturitate și adevărată cultură antreprenorială și managerială în administrarea instituțiilor financiare pentru crearea unui mediu de afaceri prielnic și sigur de dezvoltare a sectorului bancar din Republica Moldova.
  5. Suntem alături de colegii ce activează zi de zi în sistemul bancar, care prin dăruire și devotament profesiei au făcut, fac și vor face, în opina noastră, tot posibilul ca acest sistem să devină modern, credibil, un adevărat partener de încredere pentru business și binele poporului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.