25
11 2013
1402

Privind confirmarea documentară a achiziţiilor efectuate de la persoanele fizice cetăţeni

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pe marginea multiplelor adresări parvenite atât din partea organelor fiscale teritoriale, cât şi din partea contribuabililor privind modul de confirmare documentară a achiziţiilor făcute de la persoanele fizice cetăţeni şi, în acest context, regimul aplicării dispoziţiilor art.24 din Codul fiscal, precum şi întru executarea Deciziei Consiliului Consultativ nr. 315 din 24 octombrie 2013, comunică următoarele.

Conform prevederilor art. 44 alin. (7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale se pot folosi metode de evidenţă financiară bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară care nu contravin prevederilor Titlului II al acestuia. Respectiv, pentru a confirma orice operaţiune economică, inclusiv cea care constă în achiziţia bunurilor de la persoane fizice, urmează a se conduce de prevederile Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (în continuare Lege), Standardelor Naţionale de Contabilitate şi altor acte normative care reglementează aspectele ţinerii evidenţei financiare de către diferiţi subiecţi ai economiei naţionale.

Astfel, conform art. 17 alin. (1) din Lege, deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate se interzic.

Conform art. 20 alin. (1) lit. d) din Lege, formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazul achiziţionării activelor de la furnizori – cetăţeni.

Mnţionăm că în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, agenţii economici vor utiliza formularele cu regim special stabilite prin Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare pe regim special, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova” nr.406-II din 23 decembrie 1997.

Astfel, informaţia conţinută în documentele justificative se va reflecta şi se va acumula în registrele contabile, în baza cărora vor fi întocmite rapoarte statistice şi fiscale.

Prin urmare, agenții economici care achiziționează de la persoane fizice cetăţeni diverse produse agricole, cereale si produse procesate din cereale, alte produse, etc. sânt obligați să utilizeze în activitatea financiar-contabilă formularul tipizat de document primar cu regim special — actul de achiziție a mărfurilor, introdus în pct.8 al anexei nr.1 al Hotărârii sus numite.

Suplimentar la actul de achiziţie a mărfurilor, întreprinderea ce colectează produse agricole poate, în caz de necesitate, întocmi Fişele de recepţie-calculaţie (formularele tipizate FR 1–9, 11, 15, 18–23) sau Borderoul de achiziţie a produselor agricole de la populaţie (formularul tipizat BA-24), aprobate prin Hotărârea Guvernului menţionată, care servesc pentru reflectarea datelor specifice privind produsul achiziţionat. Datele în cauză prezintă ulterior interes în procesul de prelucrare a produsului achiziţionat, în organizarea evidenţei potrivit normelor tehnologice stabilite, la calcularea adaosului, discontului la efectuarea achitărilor cu furnizorul etc. Însă atenţionăm că în nici un caz transmiterea dreptului de proprietate asupra oricărui bun prin aceste documente nu se confirmă, dat fiind faptul că formele în cauză se semnează numai de reprezentanţii agentului economic — achiziţionar.

Conform Instrucţiunii privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor(în continuare Instrucţiune) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”, actul de achiziție a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în două exemplare în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor sau bunurilor) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti şi trebuie să conţină toate elementele obligatorii.

Pentru a verifica autenticitatea tranzacţiilor de achiziţii a bunurilor de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), organul fiscal, conform procedurii stabilite de art.226 din Codul fiscal, citează persoanele respective pentru a depune documente, informaţii, mărturii aferente operaţiunilor de vînzare-cumpărare.

Totodată, organul fiscal urmează să efectueze verificări de contrapunere la autoritatea publică locală (primărie) pentru a confirma sau infirma faptele expuse de persoana fizică citată, inclusiv a identifica şi verifica persoanele care figurează ca furnizor în actele de achiziţii a mărfurilor (dacă nu sunt decedate, dacă sunt deţinători de terenuri agricole, etc.).

De asemenea, organul fiscal va verifica prin efectuarea controalelor de contrapunere sau prin interpelări oficiale către organele abilitate, faptul dacă la momentul semnării actului de achiziţii persoanele vizate nu erau plecate peste hotare, nu erau recrutaţi în armată sau sunt privaţi de libertate, etc.

În cazul în care în cadrul efectuării unui control fiscal se depistează:

  • procurarea producţiei agricole de la producătorii-întreprinzători, care doresc să evite fraudulos eventualele obligaţii fiscale aferente veniturilor şi livrărilor de bunuri, cât şi legalizarea tranzacţiilor din contrabandă;
  • majorarea sau diminuarea preţurilor achitate real pentru producţia procurată;
  • neprezentarea actului de achiziţii a mărfurilor sau prezentarea acestuia cu date neveridice;
  • manipularea cu numerarul disponibil, etc., organul fiscal va reflecta acest fapt în actul de control fiscal, cu descrierea obiectivă, clară şi exactă a factorilor ce au influenţat la tranzacţiile menţionate, cu referire la documentele de evidenţă respective şi la alte materiale, indicându-se actele normative încălcate.

Pe marginea rezultatelor constatate în actul de control, organul fiscal va emite Decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei cu aplicarea amenzii, după caz:

  • conform art. 253 alin. (1) din Codul fiscal, amendă în mărime de 10 000 lei pentru neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului;
  • conform art. 257 alin. (2) din Codul fiscal, pentru folosirea blanchetelor de documente primare de un alt model decât cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate sau străine (inclusiv facturile fiscale), amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente;
  • conform art. 257 alin. (5) din Codul fiscal, amendă de 50 000 de lei, cu calcularea impozitelor şi taxelor respective conform art.189 alin.(2) din Codul fiscal, pentru ţinerea parţială a evidenţei contabile (lipsa actelor de achiziţie a mărfurilor, cât şi întocmirea neconformă a acestora, ş.a.), ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal.;
  • conform art. 295 alin. (3) din Codul contravenţional, amendă de la 20 la 75 unităţi contravenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare pentru neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere.

Prin urmare, constatăm că anume actul de achiziţie a mărfurilor, prin care se justifică achiziţiile de la persoanele fizice neînregistrate într-o oarecare formă organizatorico-juridică, va servi drept bază pentru agentul economic — achiziţionar la includerea valorii achiziţiilor în costul vânzărilor şi ulterior, conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, în componenţa cheltuielilor deductibile la determinarea venitului său impozabil. În caz contrar sau în cazul în care actul de achiziţie a mărfurilor a fost completat cu date neveridice, deducerea unor asemenea cheltuieli se va efectua, în condiţiile acţiunii art. 24 alin. (10) din Codul fiscal, în mărime de 0,2% din venitul impozabil.

Concomitent, atenţionăm că în cazul în care în timpul controlului au fost depistate cazuri de documentare fictivă a achiziţiilor de la persoane fizice neimplicate, organul fiscal va transmite documentele organelor de drept pentru a fi examinate potrivit art.3351 al Codului penal ,,Falsul în documente contabile”.

În contextul celor relatate, se abrogă circularele emise anterior în adresa IFS teritoriale la subiectul abordat, şi anume:

  • nr. (17-2-09/1-1047-4613)38 din 01 decembrie 2003;
  • nr. 26-11/1-14-1029/8344 din 16 octombrie 2013.

Reieşind din cele menţionate, se atenţionează şefii IFS teritoriale şi DGMC despre necesitatea respectării stricte a recomandărilor vizate, precum şi a celor enunţate în scrisoarea IFPS nr. 26-10/3-12-4133/6367 din 30 iulie 2013, apelând în primul rând la conformarea benevolă a contribuabililor. Despre cele menţionate de adus la cunoştinţă angajaţilor SFS.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.