15
07 2013
1154

Rezultatele realizării Programului de conformare pentru I semestru ale anului 2013

Serviciul Fiscal de Stat în continuarea bunei tradiţii de implementare a Programului de conformare a contribuabilului, în anul 2013 şi-a propus majorarea nivelului de conformare voluntară la prevederile legislaţiei în vigoare în rîndul contribuabililor, prin susţinerea aceloraşi metode şi mijloace utilizate în anii 2011 - 2012, precum și prin aplicarea metodelor noi şi eficiente de interacţiune şi comunicare, astfel ca liberul acces la consultații şi echitatea să se manifeste în toate acţiunile întreprinse de organul fiscal. Este un fapt stabilit, că contribuabilii, cetăţenii, mass - media sunt în aşteptarea îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor fiscale, ridicarea nivelului de transparenţă şi de responsabilitate, diminuarea eventualelor costuri. Aceste aşteptări trebuie să fie realizate în scopul de a menţine încrederea în sistemul fiscal şi a reduce presiunea asupra contribuabililor oneşti. Obiectivul Programului de conformare este de a promova un nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia fiscală, utilizînd în acest scop o gamă largă de instrumente orientate în primul rînd la o deservire corectă a contribuabililor. În anul 2013 ramurile economiei naţionale care prezintă riscuri sporite de neconformare a contribuabililor ce desfăşoară activitate de întreprinzător, sînt: comerțul cu ridicata și amănuntul; industria prelucrătoare; transporturi și comunicații și construcții, care prezintă probabil cel mai sporit risc de neconformare sub aspectul prezenței masive a fenomenului „salariului în plic”, cît și înregistrării unei ponderi scăzute a obligațiilor fiscale în raport cu cifra de afaceri. Pornind de la noțiunea de conformare, care reprezintă procesul de potrivire, adaptare şi supunere unor reglementări, indicatorii aferenți implementării și realizării Programului de conformare pentru I semestru ale anului 2013, denotă corectitudinea vectorului ales de organul fiscal în realizarea misiunii sale de administrare fiscală. Pentru anul 2013, conform criteriilor de risc identificate, au fost selectați 2014 agenți economici din toate UTA, față de care sunt aplicate măsuri, metode și pîrghii la prima etapă non-invazive, iar ulterior în cazul lipsei atitudinii, o ultimă etapă este efectuarea controlului fiscal. Rezultatele derulării și realizării programului în primul semestru al anului 2013, sunt încurajatoare. Analiza comparativă a obligațiilor fiscale calculate și achitate de către contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare, denotă o creștere de circa 30% a obligațiilor fiscale calculate de către contribuabilii din ramurile identificate a fi riscante pentru conformarea fiscală, iar pe domenii în particular, se prezintă: Serviciul Fiscal de Stat, pentru anul 2013 și-a propus, de asemenea, implementarea de noi practici de comunicare și stimulare non-materială a contribuabililor cu un grad înalt de conformare fiscală benevolă, care speră să fie binevenite și în măsură să demonstreze contribuabililor și societății civile, beneficiile derulării parteneriatului de la „egal la egal” și metodelor, instrumentelor și pîrghiilor non-invazive aplicate în administrarea fiscală realizată de SFS.

www.fisc.md Foto: news.totalsoft.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.