04
07 2016
1416

Serviciul Fiscal de Stat promovează conformarea fiscală voluntară și printre contribuabilii din sectorul agrar

Serviciul Fiscal de Stat, călăuzindu-se de sloganul ”Funcționarul fiscal–în serviciul contribuabilului”, în activitatea sa de administrare fiscală pune accentul pe conformarea fiscală voluntară a contribuabililor. În acest sens, se acordă o atenție mai deosebită sectoarelor economiei naționale cu risc sporit de evaziune fiscală. În activitatea practică de administrare fiscală, cu regret s-a constatat, că fenomenul economiei tenebre și evaziunii fiscale afectează și ramura agriculturii. Astfel, se constată unele derapaje de la onorarea deplină și în termeni legali a obligațiunilor față de buget, exprimate prin neincluderea în condicile contabile a cantității reale a producției agricole recoltate, diminuarea prețurilor de comercializare a acesteia, utilizarea muncii neoficiale și salarii în plic. Pe acest motiv, agricultura rămâne a fi un domeniu cu un risc sporit de evaziune fiscală, ceea ce dictează autorității fiscale naționale să atragă o atenție sporită acestei ramuri a economiei naționale. Astfel, Programul de conformare voluntară prevede politici de asistență şi sprijin pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de detectare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăti obligatorii, cu asigurarea sancționării inevitabile a acestora. În acest Program se stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare voluntară. Scopul Programului de conformare voluntară este de a face publice inițiativele şi măsurile în derulare prin care SFS intenționează să majoreze nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Este de menționat că pentru toate activitățile din economia Moldovei se stabilesc listele contribuabililor care întrunesc riscuri de neconformare fiscală, iar acțiunile şi procedeele utilizate de către SFS aplicate contribuabililor poartă un caracter de prevenire şi sunt următoarele:
  • Contactarea contribuabilului, prin expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare Scrisorile de conformare pot fi expediate prin intermediul Poștei Moldovei şi/sau înmânate în cadrul şedinţelor/seminarelor organizate, prin posta electronică (e-mail);
  • Organizarea şedinţelor de conformare cu persoanele cu funcţii de răspundere ale contribuabilului;
  • Organizarea şedinţelor de conformare ramurale Aceste şedinţe au drept scop prezentarea indicatorilor medii şi analiza comparativă a contribuabililor din ramura (domeniul) analizată.
Ținând cont de cele expuse mai sus, este de menționat că practica înmânării contribuabililor a scrisorilor de conformare este una răspândită și se aplică față de contribuabilii din toate ramurile economiei naționale, nu doar din agricultură. Plus de aceasta, solicitările față de contribuabili de a-și onora pe deplin și în termenii stabiliți a obligațiunilor față de buget se fac în baza unor analize de ramură complexe, care exclud aplicarea unor politici inadecvate față de contribuabilii vizați. Menționăm, procedeele de conformare benevolă a contribuabililor sunt în deosebi actuale în perioada moratoriului la controalele de stat, cînd organele de control sunt limitate în acțiunile de depistare și contracarare a fraudelor. Totodată, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat își exprimă toată deschiderea pentru conlucrarea cu contribuabilii cointeresați, inclusiv prin explicarea criteriilor de risc în baza cărora au fost selectați pentru conformarea benevolă.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.