Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți fiscale


Citiți cele mai recente știri fiscale din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
19
04 2019
276

Răspunderea subsidiară a organelor de conducere ale întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate

Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 (Legea nr. 149/2012) se aplică persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, companiilor fiduciare, organizaţiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit, precum și maselor succesorale lăsate de persoanele fizice, indiferent de faptul dacă desfășurau sau nu activitate de întreprinzător.
Detalii
17
04 2019
623

Утеря налоговой накладной и невозможность ее восстановления

Что должен предпринять экономический агент продавец при утере всех экземпляров налоговой накладной и отсутствия возможности ее восстановления?


Согласно ч. (4) ст. 17 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287 от 15.12.2017, в случае утери, изъятия или уничтожения бухгалтерских документов, субъект обязан их восстановить в течение трех месяцев со дня обнаружения данного факта.
Detalii
15
04 2019
344

Restituirea impozitului reţinut la sursă din venitul nerezidentului în cazul prezentării ulterioare a certifcatului de rezidenţă fscală

Pe parcursul lunii ianuarie a anului 2019 entitatea D SRL i-a achitat entităţii nerezidente Z (rezident al Germaniei) plata pentru servicii de deservire a utilajului și a reținut impozit pe venit la sursa de plată din fecare plată în baza prevederilor art. 91 din CF. În luna curentă nerezidentul i-a prezentat entității D SRL certifcatul de rezidenţă fscală pentru a benefcia de prevederile Acordului între state pentru evitarea dublei impuneri. Urmează de stabilit dacă trebuie să fe efectuate niște rețineri la sursă entitatea D SRL, dacă e necesară reflectarea plăților în continuare în dările de seamă IPC18 și cum poate fi restituit nerezidentului impozitul achitat de la începutul anului?
Detalii
16
04 2019
424

Выписка налоговой накладной при оплате в аванс услуг по размещению рекламы

Предприятие в течение года оказывает рекламные услуги резиденту РМ. При этом оплата по ним произведена в аванс. В этих условиях, когда возникает обязательство по выписке налоговой накладной по данной поставке услуг?

В соответствии с ч. (4) ст. 108 НК, для услуг датой поставки считается дата оказания услуги, дата выписки налоговой накладной или дата осуществления полной или частичной оплаты субъекту налогообложения, в зависимости от того, что имело место ранее.
Detalii
15
04 2019
261

Страховое возмещение и Декларация по НДС

Страховая компания выплатила денежное возмещение предприятию в результате страхового случая с автомобилем. Является ли данная выплата поставкой для предприятия и следует ли ее отражать в Декларации по НДС и в Регистре покупок?
Detalii
15
04 2019
317

Искажения, выявленные в результате аудита собственного капитала: опыт аудиторов в помощь бухгалтерам

Собственный капитал, представляющий собой остаточную величину в активах субъекта за вычетом обязательств1, является ключевым показателем финансовой отчетности для реальных и потенциальных инвесторов (акционеров, участников, пайщиков и пр.).

Одной из основных причин финансовых трудностей и банкротства хозяйствующих субъектов является низкое качество управления собственным капиталом. Это обусловлено нарушениями, допускаемыми субъектами при формировании и изменении собственного капитала, а также недостоверным расчетом его величины, отражаемой в финансовой отчетности.
Detalii
15
04 2019
498

Restituirea TVA la investițiile (cheltuielile) capitale în active biologice imobilizate (livada de nuci)

Aspectul restituirii TVA la investiții (cheltuieli) capitale a suferit multiple și radicale schimbări. În cele ce urmează vom analiza consecințele modificărilor legislației aferente restituirii TVA la investiții (cheltuieli) capitale în baza unui exemplu convențional referitor la activitatea de cultivare a nucilor.
Detalii
13
04 2019
334

Aplicarea metodei în baza costului unitar al mărfii: principii generale și particularități

Potrivit normelor stabilite de Acordul de aplicare a Articolului VII al Acordului General pentru Tarife Vamale și Comerţ 1994 (GATT 1994), la care RM este parte, și prevederilor Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (Legea nr. 1380/1997), sunt stabilite șase metode de determinare a valorii în vamă.

Astfel, ar fi bine, mai întâi de toate, a clarifica în ce moment apare necesitatea de aplicare a metodei în baza costului unitar al mărfii sau altfel numită — ,,metoda deductivă”, prevăzută de art. 15 din Legii nr. 1380/1997.
Detalii
13
04 2019
373

Contabilizarea operațiunilor aferente procurării de bunuri/servicii de la agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar

Potrivit art. 4 alin. (5) din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII/1997, operaţiunile de import-export efectuate de către agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în modul aprobat de Guvern.
Detalii
13
04 2019
1055

Правовые ограничения распределения чистой прибыли предприятия (продолжение)

Первая часть

В бухгалтерском учете предприятия для обобщения информации о наличии и изменении чистой прибыли (чистого убытка) отчетного периода на основании Общего плана счетов бухгалтерского учета предназначен пассивный счет 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» (Cхема № 2).
Detalii