Catalogul tematic
Тематический каталог

Noutăți fiscale


Citiți cele mai recente știri fiscale din Republica Moldova și din în lume, participati la discuții,informaţi-va din prima sursa.
18
10 2017
1

Privind dreptul organelor de stat să efectueze controale în primii 3 ani de activitate a agentului economic

Control este orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la fața locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentației şi a altei informații prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informație pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.
Detalii
17
10 2017
19

Privind înregistrarea unei asociații obștești ca plătitor de TVA

Asociația obștească „Z” a vândut un imobil nelocativ care îl dădea în locațiune unor agenți economici în scopuri de întreprinzător. Mijloacele bănești obținute din predarea în locațiune au fost utilizate în scopuri statutare. Valoarea tranzacției constituie 1 500 000 lei. Livrarea nu este scutita de TVA și nu cade sub incidența art. 103 din CF. Asociația obștească „Z” s-a adresat la Serviciul Fiscal de Stat pentru a se înregistra ca plătitor de TVA. Are dreptul și este obligat Serviciul Fiscal de Stat să înregistreze asociația în cazul dat?
Detalii
17
10 2017
153

О санкциях за недекларирование торговых складов

В результате налогового контроля методом оперативной проверки было установлено, что ООО «Y» не задекларировало три торговых склада, расположенных по трем разным адресам. Как будет санкционирован налогоплательщик в данном случае? А в случае если нарушения, состоящие в недекларировании складов, были установлены за каждый склад в отдельности в рамках проведения разных налоговых проверок, по которым было составлено три различных акта налогового контроля?

В соответствии с обязанностью налогоплательщика, предусмотренной лит. b) ч. (2) ст. 8 НК, он должен стать на учет в подразделении ГНС по месту нахождения, определенному учредительными (регистрационными) документами.
Detalii
17
10 2017
96

Cu privire la cota TVA la vânzarea produsului în curs de execuție creat din costuri aferente produselor agricole

O întreprindere intenționează să vândă un teren agricol însămânțat. Pentru însămânțarea terenului au fost efectuate lucrări agricole de pregătire și, respectiv, de însămânțare, fiind utilizate semințe de grâu. Astfel, în evidența contabilă a întreprinderii s-au creat costuri aferente produselor agricole, adică grâului, care la finalizarea procesului de producție va fi un produs agricol din fitotehnie.

Care cotă a TVA se va aplica la vânzarea produsului în curs de execuție creat din costuri aferente produselor agricole (grâului) în situația expusă mai sus?


În conformitate cu art. 93 alin. (6) din CF, livrare impozabilă reprezintă livrarea de mărfuri, livrarea (prestarea) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.
Detalii
17
10 2017
30

Referitor la regimul de impozitare cu TVA a unui comision

Societatea cu răspundere limitată„X” a încheiat contract de mandat cu o persoană juridică nerezidentă (rezident al Ucrainei). Conform condițiilor contractului „X” SRL (mandatar) va presta nerezidentului (mandant) servicii de procurare și vânzare a produselor agricole, fiind obligată să acționeze în numele și pe contul mandantului. SRL are subdiviziune în zona economică liberă unde s-au depozitat și de unde apoi s-au realizat produsele agricole achiziționate în numele mandantului.

Pentru serviciile de mandat societatea încasează comision. Care este regimul de impozitare cu TVA a comisionului încasat de aceasta pentru serviciile prestate nerezidentului în baza contractului de mandat?

Detalii
17
10 2017
69

Об удержании налога из выплат, осуществленных в пользу пайщика – физического лица

Предприятие намеревается построить многоквартирный жилой дом. Для этой цели оно решает заключить договор простого товарищества с физическим лицом, которое также внесет свой вклад в финансирование. По завершении строительства субъект намеревается продать квартиры жилого дома, а прибыль, полученную от их реализации, разделить между пайщиками пропорционально их долям участия в деятельности простого товарищества. Следует ли субъекту удерживать налог из выплат, осуществленных в пользу пайщика – физического лица?
Detalii
17
10 2017
641

O R D I N Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28 august 2017

În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 61) și punctului 9 subpct. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 329-801, art. 801) şi în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1136-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007) și punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii
17
10 2017
111

О налоговых обязательствах юридического лица при выплатах в пользу физического лица– наймодателя в виде компенсации за ущерб, причиненный нанятому автомобилю

Какие налоговые обязательства возникают у юридического лица при выплатах в пользу физического лица–наймодателя в виде компенсации за ущерб, причиненный нанятому им автомобилю вследствие дорожно-транспортного происшествия?

В соответствии со ст. 875 Гражданского кодекса (далее – ГК), по договору имущественного найма одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) индивидуально-определенную вещь во временное пользование либо во временное пользование и владение, а наниматель обязуется вносить плату за это.
Detalii
16
10 2017
158

Cu privire la unele condiții pentru beneficierea de scutire de la plata impozitului pentru casa de locuit şi lotul de pământ de pe lângă locul de trai

Examinând prevederile titlului VI al Codului fiscal, am aflat că am dreptul la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare, deoarece am atins vârsta de pensionare dar, totuși, în Avizul de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării pentru anul 2017, care l-am primit de la perceptorul fiscal din cadrul primăriei localității rurale, este indicată suma integrală către plată.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pentru casa în care locuiesc și lotul de pământ de pe lângă locul de trai, există careva condiții suplimentare, în afară de vârsta pensionară?

Detalii