20
01 2015
37159

Ajutor material: aspecte fiscale și contabile

Entitatea, pe parcursul anului, acordă angajatului ajutoare materiale (cu ocazia unor sărbători, pentru recuperarea forţei de muncă, decese, căsătorii etc. a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat), care sunt prevăzute şi în contractul colectiv de muncă. În contextul dat, se iscă mai multe întrebări, precum:
 • pot fi astfel de plăţi previzionate prin formarea de provizioane?
 • se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozit pe venit?
 • angajaţii, care nu sunt la locul de munca de bază, pot beneficia de ajutor material?
 • sunt deductibile în scopuri fiscale astfel de ajutoare materiale?
1. Conform Standardului Naţional de Contabilitate „Capital propriu şi datorii”, provizioanele reprezintă datorii cu exigibilitate sau valoare incertă. Provizioanele recunoscute se contabilizează ca majorare concomitentă a valorii activelor, costurilor/cheltuielilor curente şi a datoriilor pe termen lung sau curente. Provizioanele se recunosc în cazul respectării simultane a următoarelor condiţii:
 • există o obligaţie generată de un eveniment anterior;
 • este probabil ca o ieşire de resurse purtătoare de beneficii economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă şi
 • poate fi realizată o estimare credibilă curentă a valorii obligaţiei.
Astfel, provizioanele reprezintă cheltuieli sau costuri1 care apar la o entitate, pentru anumite cazuri cum ar fi:
 1. litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgubirile, daunele şi alte datorii incerte;
 2. reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a activelor vîndute;
 3. pensiile şi obligaţiile similare;
 4. ieşirea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
 5. impozitele;
 6. recompensele personalului pentru rezultatele activităţii anuale;
 7. plata indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă;
 8. alte scopuri stabilite de legislaţie şi/sau de conducerea entităţii.
Recompensele personalului constituie un domeniu de activitate deosebit de important pentru entitate, prin intermediul căruia se influenţează atît comportamentul angajaţilor, cît şi eficienţa organizaţiei. Teoria şi practica în domeniu demonstrează, că în ceea ce priveşte recompensele angajaţilor, entităţile folosesc o multitudine de termeni cum ar fi: compensaţii, retribuţii, remuneraţie, salariu, leafă, plată, stimulente, facilităţi, avantaje, premii, adaosuri, suplimente etc. Valentina Panuș În altă ordine de idei, conform Codului muncii art. 1651, angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă şi/sau de actele normative în vigoare. Ajutorul material poate fi acordat salariatului, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu (art. 117 din Codul muncii). Analizînd în contextul condiţiilor de recunoaştere a provizioanelor, ajutorul material, în general, reprezintă un “drept” dar nu „obligaţie” a entităţii, deci nu ar fi corect formarea provizioanelor pentru astfel de calcule. 2. În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 329 din 23.12.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (Anexa 5), tipurile de drepturi şi de venituri la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, inclusiv şi ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază, a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern2 (anexa 5 prevede mai multe tipuri de drepturi și venituri, prezentul articol examinează numai pct. 2 din anexă). Potrivit prevederilor art. 3 din Legea 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitate a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală:
 • primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - sumă fixă sau contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului persoanei asigurate, conform legislaţiei;
 • alte recompense - orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr. 3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
În conformitate cu anexa 3 la Legea 1593 din 26.12.2002, nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în formă de contribuţie procentuală din următoarele drepturi şi venituri:
 1. Ajutorul material acordat în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, ajutorul material unic acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, prin decizie a consiliului fondului republican sau a consiliului fondului local de susţinere socială a populaţiei.
 2. Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat de către angajator angajaţilor sau foştilor angajaţi la principalul loc de muncă, în alte cazuri decît cele specificate la pct. 1 (anexa 3 prevede mai multe tipuri de drepturi și venituri, prezentul articol examinează numai pct. 2 din anexă).
Astfel, din ajutoarele materiale, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază, a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Cu referire la impozit pe venit menţionăm că, în conformitate cu CF art. 18 lit. c), plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate de patron, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare reprezintă surse de venit impozabile. 3. Ajutorul material poate fi acordat salariatului în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă şi/sau de actele normative în vigoare, în baza prevederilor art. 165 din Codul muncii. Astfel, angajații care nu sunt la locul de muncă de bază pot beneficia de ajutor material, doar că acesta se supune calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii3 şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală4, precum şi impozitului pe venit. 4. Menţionăm că ajutorul material nu este o cheltuiala ordinară şi necesară în activitatea de antreprenoriat, astfel, în baza prevederilor art. 24 din CF, nu este deductibilă în scopuri fiscale. __________________________________________________ 1 În conformitate cu pct. 29 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţie a costului produselor şi serviciilor, costurile cu personalul directe şi repartizabile reprezintă remuneraţiile, contribuţiile şi alte plăţi aferente personalului încadrat nemijlocit în procesul de fabricaţie a produselor şi/sau de prestare a serviciilor. Aceste costuri includ:
 1. retribuţiile pentru munca prestată, timpul efectiv lucrat, calculate potrivit formelor şi sistemelor de retribuire a muncii aplicate de entitate;
 2. sporurile şi adaosurile la salarii, calculate personalului;
 3. premiile calculate pentru rezultatele obţinute;
 4. remunerarea concediilor de odihnă anuale şi suplimentare a personalului încadrat în procesul de fabricaţie a produselor/de prestare a serviciilor sau provizioanele constituie în aceste scopuri, plata orelor cu înlesniri pentru adolescenţi, pentru îndeplinirea atribuţiilor de stat şi alte plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. alte retribuţii personalului încadrat nemijlocit în procesul de producţie a produselor şi/sau de prestare a serviciilor;
 6. contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente retribuţiilor personalului încadrat nemijlocit în fabricaţia produselor şi/sau prestarea serviciilor.
2 În conformitate cu HG nr. 1000 din 13.12.2013 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 constituie 4 225 lei. 3 În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 329 din 23.12.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, tipurile de drepturi şi de venituri la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, inclusiv şi ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază, a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern 4 În conformitate cu anexa 3 la Legea 1593, nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în formă de contribuţie procentuală din următoarele drepturi şi venituri, ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat de către angajator angajaţilor sau foştilor angajaţi la principalul loc de muncă, în alte cazuri decît cele specificate la pct. 1.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.