20
01 2015
8831

Cu privire la efectuarea livrărilor impozitate cu T.V.A. la cota zero a bunurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională

În conformitate cu prevederile art. 104 c1) din CF, reprezintă livrări impozitate cu T.V.A. la cota zero importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:
  • proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
  • proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.
Dacă depăşirea sumei T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea din buget a sumei cu care a fost depăşită T.V.A., conform prevederilor art. 101 (5) din CF. Mariana Voloh În vederea realizării modului de aplicare a cotei zero a T.V.A. aferentă livrărilor de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării, se aplică prevederile Regulamentului privind modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, precum şi la importul serviciilor destinate acestora (în continuare – Regulament), aprobat prin HG nr. 246 din 08.04.2014, care include și lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, ce cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a T.V.A. pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, conform anexei nr. 1. În baza Regulamentului, furnizorii autohtoni – subiecţi ai impunerii cu T.V.A., livrează pe teritoriul ţării mărfuri şi servicii la cota zero a T.V.A.:
  1. donatorilor, recipienţilor sau beneficiarilor proiectului;
  2. contractorilor, contractaţi de subiecţii menţionaţi la litera a) a prezentului punct, pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) destinate realizării proiectelor, şi subantreprenorilor acestora.
Totodată, în punctul 3 al Regulamentului, documente confirmative de efectuare a livrărilor la cota zero a T.V.A. vor servi:
  • lista proiectelor, aprobată de Guvern, în care este indicat proiectul pentru care se efectuează livrarea cu aplicarea cotei zero a T.V.A.;
  • scrisoarea emisă pe blanchetă oficială de către donator, recipient sau beneficiar, în care va fi indicat subiectul căruia i se va efectua livrarea şi în care se va face trimitere la proiectul de asistenţă tehnică sau investiţională.
Aceste prevederi se aplică şi în cazul contractării şi subcontractării lucrărilor/serviciilor în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică. Totodată menționăm, că sunt cazuri cînd entitățile (organizațiile) care dețin astfel de „documente confirmative”, intentioneaza achiziționarea bunuri impozitate cu T.V.A. la cota zero, utilizîndu-le în alte scopuri decît pentru a fi livrate sau prestate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, cu scopul reducerii costurilor. În astfel de situații, dacă în rezultatul verificărilor prin contrapunere2, se confirmă faptul că entitatea care a efectuat livrările nu s-a asigurat că mărfurile şi/sau serviciile au ca destinație proiectele de asistenţă tehnică şi proiectele de asistenţă investiţională, atunci livrările respective ar putea fi impozitate cu T.V.A. la cota standard cu aplicarea prevederilor Titlului V al Codului Fiscal. De aceea, întru asigurarea tranzacției, entitatea ar putea stipula clauze suplimentare la contractele de colaborare încheiate cu subcontractanții proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale ___________________________________________ 1 Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte 2 Efectuate în baza prevederilor art. 223 din CF

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.