Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxă pe valoarea adăugată


(în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

22
11 2021
133

Încă 6 întreprinderi ale industriei ușoare vor beneficia de facilități fiscale

Lista agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare care prestează servicii pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă scutite de TVA cu drept de deducere a fost completată cu încă 6 entități.
 
Ordinul  nr. 150 din 17 noiembrie 2021 al Ministerului Economiei privind aprobarea completărilor la Ordinul nr. 66/2010 prin care a fost aprobată Lista respectivă, a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 noiembrie curent.
 


Detalii

22
11 2021
313

Restituirea TVA în cazul investițiilor capitale efectuate de locatar în reparația bunurilor

Se restituie TVA aferentă investițiilor capitale, în cazul în care are loc reparația capitală a imobilului luat în locațiune, în partea în care cheltuielile de reparație depășesc 15% de la valoarea locațiunii?

În conformitate cu prevederile art.1011 alin.(11) din Codul fiscal (CF), prin derogare de la prevederile alin.(1), agenții economici care sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA şi care, începând cu 1 mai 2015, efectuează investiții (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producție care se află în curs de execuție sau conservare, ci doar pentru clădirile de producție care sunt date în exploatare şi utilizate conform destinației lor finale.


Detalii

12
11 2021
212

Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate poate fi solicitat la orice subdiviziune a SFS

Din 12 noiembrie 2021 solicitarea de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se depune la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat sau prin intermediul poștei electronice mail@sfs.md. Amintim că, anterior, potrivit Ordinului SFS nr. 131/2017, aceasta era depusă la Direcţia generală administrare fiscală (DGAF) din raza de deservire a contribuabilului, cu excepţia contribuabililor din raza de deservire DGAF Chişinău; la Direcţia generală administrare contribuabili mari, în cazul contribuabililor deserviţi de aceasta; la Direcţia control fiscal postoperaţional din cadrul DGAF Chişinău, în cazul contribuabililor din raza de deservire DGAF Chişinău.


Detalii

12
11 2021
422

28.21.70 Se păstrează oare dreptul la deducerea sumei TVA aferentă mijloacelor fixe (utilaj) procurate în cazul în care aceste mijloace fixe au fost distruse în urma calamităților naturale?

În conformitate cu prevederile art.102 alin. (81) CF, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru mărfurile procurate, precum şi pentru mărfurile, serviciile procurate care au fost utilizate la fabricarea mărfurilor care în procesul activităţii de întreprinzător au fost distruse ca urmare a calamităţilor naturale se deduce în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate şi confirmate.


Detalii

09
11 2021
425

Statutul de plătitor TVA în cazul procurării și livrării mărfurilor prin intermediul platformelor internaționale de comerț

Studiu de caz: SRL X procură mărfuri prin intermediul platformelor internaționale de comerț de la producători din străinătate și le livrează cumpărătorilor din diferite state ale lumii, fără ca mărfurile respective să fie importate pe teritoriul Republicii Moldova și ulterior exportate. Suma vânzărilor efectuate depășește 2 mil. lei pe parcursul a 12 luni consecutive. Urmează să se înregistreze SRL X în calitate de subiect al impunerii cu TVA sau nu? 


Detalii

08
11 2021
911

Инвентаризация и ее результаты. Налоговые аспекты

Важным этапом бухгалтерского цикла является инвентаризация. Субъекты, которые ведут бухгалтерский учет, обязаны проводить инвентаризацию.
Правила проведения инвентаризации элементов актива и обязательств, признание и отражение результатов инвентаризации и составление форм, используемых при проведении инвентаризации, установлены Положением о порядке проведения инвентаризации, утвержденным Приказом Министра финансов № 60/2012 (далее – Положение). Правила проведения инвентаризации по отраслям, сферам/секторам деятельности разрабатываются центральными отраслевыми органами и согласовываются с Министерством финансов.


Detalii

05
11 2021
335

Вычет НДС при уничтожении оборудования вследствие стихийных бедствий

Сохраняется ли право на зачет НДС по приобретенным основным средствам (оборудование) если данные основные средства (оборудование) были уничтожены вследствии стихийного бедствия?
 
В соответствии с положениями ст. 102 ч. (81) Налогового кодекса, уплаченная или подлежащая уплате сумма НДС на приобретаемые товарно-материальные ценности, а также на приобретаемые товарно-материальные ценности и услуги, использованные при изготовлении товаров, которые в процессе предпринимательской деятельности были уничтожены вследствие стихийных бедствий,
Detalii