03
04 2015
2210

1. (29.1.4.5) Care este procedura de obținere a scutirii pentru persoanele întreținute, la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal. Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul. Potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele:
  1. este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
  2. are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol. alineat.
În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documente: 1)documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova: a)copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului sau b)certificatul de rezidență, eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cetățeanului străin sau apatridului, precum și copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului. 2)Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz: a)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului: -copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului); - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute; - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere); - copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova); b)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului: -copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent; - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului; - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute; c)pentru persoana întreținută-invalid din copilărie: -copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului; - copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale; -copia buletinului de identitate al persoanei întreținute; d)pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului: -copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2. 2Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014). Arhiva Pentru acordarea scutirii pentru persoanele întreținute, poate servi certificatul eliberat de Oficiul Forței de Muncă, ca documentul confirmativ pentru persoana ce nu activează în câmpul muncii? Potrivit prevederilor alin.(2) art.35 din Codul fiscal, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al șotiei(soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii si înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală ; b)locuiește împreună cu contribuabilul sau nu locuiește cu acesta, dar îşi face studiile la secția cu frecvență a unei instituții de învățământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreținută de contribuabil; d) are un venit ce nu depășește suma de 9120 lei (pentru anul 2013). Confirmarea dreptului la scutiri a contribuabilului, se efectuează conform modului expus înpct.29 în capitolul IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30 ianuarie 2008. Totodată, menționam cala acordarea scutirii pentru persoanele întreținute se va tine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreținute (atât cele impozabile, cât si cele neimpozabile). Astfel, drept document ce confirmă faptul, că persoana fizică nu activează în câmpul muncii, va servi certificatul eliberat de Oficiul Forței de Muncă. (în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor alin.(2) art.35 din Codul fiscal, persoana întreţinuta se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (parinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii); b) locuieste împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8100 lei anual. Confirmarea dreptului la scutiri a contribuabilului, se efectuează conform modului expus în pct.29 în capitolul IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotarîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30 ianuarie 2008. Totodată, menţionăm că la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile). Astfel, drept document ce confirmă faptul, că persoana fizică nu activează în cîmpul muncii, va servi certificatul eliberat de Oficiul Forţei de Muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.