08
10 2020
471

(40.3.19) Subiect înregistrat ca plătitor a TVA beneficiază de restituirea TVA în baza livrărilor scutite cu drept de deducere, precum și de rambursarea TVA conform Programului de rambursare. Valoarea TVA în temeiul art.101 din Codul fiscal depășește suma reflectată în boxa 21 declarației TVA pentru luna decembrie 2019. Este în drept subiectul impozabil să beneficieze de rambursarea TVA conform Programului de rambursare în acest сaz ?

Potrivit prevederilor pct.2 al Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, beneficierea de rambursarea TVA nu limitează dreptul la solicitarea şi beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal şi ale Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.

Totodată, conform pct.4 din Regulamentul menționat, cererea de rambursare este supusă examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil solicitant întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1) a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2019;

2) în ultima perioadă fiscală, pentru care se solicită rambursarea TVA, din perioada Programului de rambursare a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară;

3) a prezentat Declaraţia privind TVA pentru perioada pentru care se solicită rambursarea;

4) a prezentat Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în continuare forma IPC18 ) pentru luna februarie 2020, în cazul solicitării ramburării TVA pentru perioadele mai – iunie 2020;

5) a prezentat Darea de seamă forma IPC18 pentru perioada/perioadele ce corespund perioadei de rambursare a TVA;

6) - în cazul producătorilor agricoli afectaţi de calamităţile naturale - a calculat şi declarat impozitul pe venit, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA;

- în cazul solicitanţilor alţii decât producătorii agricoli afectaţi de calamităţile naturale - a achitat impozitul pe venit, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat (în continuare impozitul pe venit şi alte plăţi obligatorii) pentru perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA;

7) pentru producătorii agricoli afectaţi de calamități naturale - a prezentat darea de seamă BIJ 17 în care a reflectat impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă pentru anul 2020.

Reieșind din prevederile art.9 alin.(3) din Legea nr.60/2020, precum și pct.17 din Regulament, TVA spre deducere în perioada ulterioară conform boxei 21 a declarației TVA pentru luna decembrie 2019, reprezintă un indicator care participă la determinarea cuantumului impozitului spre rambursare care nu poate depăși cumulativ această valoare pentru întreaga perioadă a Programului de rambursare.

În acest sens, beneficierea de restituirea TVA pentru perioadele începînd cu luna decembrie 2019 conform prevederilor Codului fiscal, cu mărimea căreia se micșorează TVA spre deducere, nu restricționează solicitantul în dreptul la solicitarea rambursării TVA conform Programului de rambursare.

La rîndul său, la examinarea cererii de rambursare a TVA urmează a fi îndeplinite cumulativ condițiile enunțate la pct.5 din Regulament, și anume:

1) în ultima perioadă fiscală pentru care se solicită rambursarea se înregistrează TVA spre deducere în perioada fiscală ulterioară;

2) suma spre rambursare este în limita valorii minime stabilite conform punctului 17 şi cumulativ pe perioada de rambursare a TVA nu depăşeşte suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019.

0 comentarii

Autorul a interzis adăugarea comentariilor