Новости

BNM modifică normele privind exportul şi importul de numerar

 

 

Banca Națională a Moldovei propune pentru consultări publice proiectul modificărilor Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci (aprobat prin HCE al BNM nr. 165/2019).

 

Principalele modificări constau în completarea regulamentului cu cerințele generale și specifice față de documentele ce urmează a fi transmise la BNM, în funcție de modul de prezentare – pe suport hârtie sau în formă electronică.

 

Astfel, la cererea BNM, documentele perfectate în limbi străine se prezintă împreună cu traducerile autorizate ale acestora în limba română.

 

Documentele întocmite de către autorităţile competente din statele străine sau cu participarea acestora, urmează a fi legalizate conform legislaţiei Republicii Moldova. Totodată, BNM poate solicita prezentarea de către banca licențiată sau banca nerezidentă a originalelor documentelor, ale căror copii au fost prezentate la BNM, pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.

 

Documentele se prezintă în fotocopii, asigurând integritatea şi calitatea acestora. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se certifică de către banca licențiată sau banca nerezidentă.

 

Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul”.

 

De asemenea, la latitudinea băncii licențiate sau băncii nerezidente, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii legalizate notarial, care rămân la BNM.

 

Modificările mai prevăd că documentele întocmite în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, în timp ce documentele întocmite pe suport hârtie se prezintă în formă scanată în format PDF, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate.

 

 Pe documentele în formă electronică și pe documentele scanate rezidentul aplică semnătura electronică calificată, conform Legii nr.124/2022, care se păstrează în formă electronică la BNM.

 

Prin acest proiect se mai precizează temeiurile de refuz de eliberare a autorizației pentru exportul şi importul din/în Republica Moldova de numerar în moneda naţională.

 

Astfel, BNM va notifica băncile licențiate sau băncile nerezidente referitor la decizia de eliberare a autorizației sau privind refuzul de eliberare a acesteia, cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicând, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.

 

Banca licențiată sau banca nerezidentă poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației.

 

 

În cazul în care banca licențiată nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerinţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării setului de documente,

 

BNM notifică banca despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc. Dacă banca licențiată/ nerezidentă nu a prezentat în termenul stabilit documentele menționate, BNM notifică banca licențiată/ banca nerezidentă despre încetarea procedurii de examinare.

 

Banca licențiată/ banca nerezidentă poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către BNM.

 

În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, BNM este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității băncii licentiate/ băncii nerezidente.

 

Pentru perioada solicitării respective, BNM suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificată banca licențiată/ banca nerezidentă.

 

Proiectul poate fi consultat până la data de 26 mai curent.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальный банк Молдовы

991 просмотры

Дата публикации:

16 Май /2023 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Operaţiunile în numerar | BNM

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon