Документы и комментарии

Politica fiscală și vamală pentru anul 2022. Principalele propuneri de măsuri

Ministerul Finanțelor a inițiat pe data de 11 noiembrie 2021 procedura de consultare a propunerilor de măsuri fiscale și vamale pentru anul 2022.

 

Acestea în mare parte au rezultat din discuțiile preliminare cu reprezentanții asociaților de afaceri și alți actori la data 30 septembrie 2021, fiind incluse doar măsurile care nu erodează substanțial veniturile bugetare pentru anul 2022 și au un nivel înalt de consens. Restul propunerilor, care au un impact bugetar mai sporit și/sau necesită identificarea unor soluții de consens între toți actorii implicați vor fi discutate în următorul exercițiu. 

 

În cele ce urmează se propune trecerea în revistă a celor mai importante măsuri de politici fiscale și vamale ce se regăsesc în proiectul de lege și includ modificări la următoarele acte normative:
 1. Codul fiscal nr. 1163/1997,
 2. Legea fondului rutier nr. 720/1996,
 3. Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003,
 4. Legea Fondului de susținere a populației  nr. 827/2000,
 5. Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417/1997,
 6. Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000,
 7. Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr. 1054/2000,
 8. Legea cu privire la punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000
 9. Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569/2002,
 10. Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008.

 

Legea nr.720/1996 și Legea nr.397/2003

 

Alocarea a 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor către bugetele locale

Modificările propuse la Legea fondului rutier nr.720/1996 și Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003 au fost elaborate pentru punerea în aplicare a deciziei Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de alocare integrală a încasărilor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova către unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întîi, conform mecanismului actual de calculare a transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor publice locale.

Actualmente, conform art.12 alin.(2) din Legea nr.397/2003, transferurile cu destinaţie specială pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locele pentru bugetele locale de nivelul întîi, inclusiv pentru bugetele municipale Bălţi şi Chişinău, sînt calculate şi distribuite proporţional numărului populaţiei din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, în baza datelor oficiale existente la momentul calculării acestora, în cuantumul de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, aprobat în legea anuală a bugetului de stat, şi se utilizează exclusiv pentru infrastructura drumurilor comunale şi a străzilor.

În acest sens, plafonul de 50% se va majora până la 100%, fapt ce va creșterea posibilitățile financiare ale bugetelor locale de nivelul întîi pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale din teritoriul administrat.

 

 

Codul fiscal nr.1163/1997

 

1.1 Modificarea conținutului articolului 5 punctul 28) litera e) și a art. 163 alin. (6) în partea ce ține de criteriile de atribuire a codului personal al contribuabilului. Modificarea are drept scop simplificarea procesului de atribuire a numărului personal de identificare a contribuabilului.
1.2 Extinderea spectrului de venituri neimpozabile, prin completarea art. 20 cu prevederi ce stabilesc drept surse de venit neimpozabile:
 • plățile suportate de angajatori în vederea vaccinării angajaților;
 • venitul din anularea sau recuperarea cheltuielilor, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor, pentru care nu s-au acordat deduceri în scopuri fiscale.

 

1.3 Extinderea dreptului la deducerea cheltuielilor angajatorului pentru transportul, hrană și studii profesionale și pentru studenţii stagiari și/sau în formare. La fel, se propune aplicarea normei  prevăzute la art.24 alin.(192) din CF ce prevede dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor din care au fost reținute impozite salariale și asupra studenţilor stagiari și/sau în formare.

 

1.4 Revizuirea normelor privind deducerea cheltuielilor în folosul salariaților (art.24 alin.(192). Actualmente, se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru orice plăţi efectuate în folosul angajatului, în raport cu care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi au fost reţinute primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit din salariu, datorate de angajator şi angajat.

Astfel, norma urmează a fi aplicată în cazul reținerii tuturor impozitelor salariale, iar conform propunerii deducerea se va permite în cazul reținerii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi/sau au fost reţinute primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit din salariu, datorate de angajator şi angajat.

Spre exemplu, în cazul în care angajatorul a oferit angajaților cadouri din care au fost reținute primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit din salariu, dar nu s-a reținut contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, conform noilor modificări propuse aceste cheltuieli vor fi premise la deducere în scopuri fiscale.

 

 

1.5 Revizuirea metodei de calculare a amortizării pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informațiilor

Ajustarea conținutului art. 271 din CF în partea ce ține de calculul amortizării în scopuri fiscale în cazul obținerii/retragerii statutului de rezident al parcului pentru tehnologia informației.  Astfel, conform propunerii, agenţii economici care pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei,  obţin sau li se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei au dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe pentru perioada aplicării regimului de impozitare general stabilit.

 În cazul retragerii titlului de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe va fi egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma din reevaluarea şi deprecierea acestora, anterior recunoscute, la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul.

 

1.6. Revizuirea cuantumului scutirilor personale și a persoanelor întreținute.

În vederea creșterii veniturilor disponibile a populației, proiectul de lege prevede majorarea scutirilor personale după cum urmează :

Tipul scutirii

2021

2022

Cuantumul scutirii personale

25 200 lei

27 000 lei

Cuantumul scutirii personale majore

30 000 lei

31 500 lei

Cuantumul scutirii majore pentru soț/soție

  18 900 lei

19 800 lei

Cuantumul scutirii pentru persoane întreținute

    4 500 lei

   9 000 lei

Cuantumul scutirii pentru persoane întreținute majoră

18 900 lei

  19 800 lei

 

 

1.7. Specificarea regimului fiscal a veniturilor obținute de administrația parcului pentru tehnologia informației.

În acest sens, se propunere introducerea unei norme similare celei aplicabile administrației zonelor economice libere, care au un statut similar Administrației parcurilor pentru tehnologia informației. Astfel, norma va reglementa  scutirea de la plata  impozitul pe venit sursele financiare ale administraţiei parcului pentru tehnologia informației.

 

1.8. Specificarea veniturilor nerezidenților ce urmează a fi impozitate în RM

Prin ajustarea art. 70-72 din CF, se propune aducerea clarității în raport cu venitul contribuabilului nerezident, prin specificarea tipurilor de venituri din care urmează a fi reținut impozitul pe venit la sursa de plată.

Potrivit noilor reglementări, întregul venit al contribuabilului nerezident se va determina în baza: (i) venitului obţinut în RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă și/sau oricare alt venit obținut și/sau generat de sursele de venit din RM, indiferent dacă veniturile sunt primite în RM sau în afara ei; (ii) venitului peste hotarele RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.

Astfel, urmează a fi supus impozitării în RM venitul ce ţine de activitatea desfăşurată pe teritoriul RM și/sau generat de sursele de venit de pe teritoriul RM.

 

1.9. Ajustarea art. 103 alin.(1) pct.10) din CF în partea ce vizează autoritatea responsabilă de autorizarea materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor și ambalajelor utilizate la producerea medicamentelor. Modificarea este necesară în vederea aducerii în concordanță a prevederilor art. 103 alin.(1) pct.10) din CF cu cele ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, potrivit căreia autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei respective este - Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.

 

1.10. Revizuirea cotelor accizelor pentru produsele de tutun în vederea uniformizării acestora și asigurarea implementării prevederile Acordului de asociere RM - UE.

Proiectul prevede revizuirea cotelor accizelor la produsele din tutun clasificate la pozițiile tarifare 240210000 și 240290000, în vederea aducerii în concordanță a cotei accizei pentru produselor respective cu cota accizei minime la țigaretele cu sau fără filtru. Astfel, cotele propuse pentru țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri, care conţin tutun și  (ii)  alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conţinînd înlocuitori de tutun, sunt următoarele:

 

Poziția tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cotele accizelor

 

 

 

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

240210000

 

 

Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri, care conţin tutun

valoarea în lei/ 1000 de bucăți

41%

41%,

dar
nu mai
puţin de
959 lei

41%, dar
nu mai
puţin de
1103 lei

240290000

 

Alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conţinînd înlocuitori de tutun

valoarea în lei/1000 bucăți

41%

41%

dar
nu mai
puţin de
959 lei

41%, dar
nu mai
puţin de
1103 lei

 

O altă măsură prevăzută  în proiect este reglementarea cotelor accizei pentru:
 • Cartușe și rezerve pentru țigarete electronice; preparate destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, conform cotelor menționate mai jos
 

 

1.11. Extinderea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale în cazul  decesului conducătorului agentului economic, care a fost și unicul fondator. 

Propunerea prevede neaplicarea măsurilor de sancționare în cazurile de nedepunere a declarațiilor fiscale în cazul decesului conducătorului agentului economic, care a fost și unicul fondator sau deținea cel puțin 50% din fondul statutar al entitătii.

Astfel, se propune ca termenul respectiv să se extindă în baza certificatului de deces, pînă la data de 10 a lunii următoare celei în care a fost finalizată procedura de desemnare a custodiei masei succesorale.

 

1.12.   Aplicarea impozitului pe bunuri imobiliare la situația de 1 ianuarie cu scopul simplificării și reducerii costului procesului de administrare fiscală de către autoritățile publice locale

         

În vederea eficientizării mecanismului de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar se propune stabilirea drept subiecți ai impunerii  proprietarii bunurilor imobile, care dețin acest drept de proprietate la  situația din 1 ianuarie a anului de gestiune.

Acest fapt, în circumstanțele schimbării în cursul anului de gestiune a titularilor drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile, ar exclude:

1) necesitatea realizării de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL), cît și de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător a unor calcule repetate, cu determinarea obligațiilor fiscale aferente acestor impozite proporțional perioadei deținerii dreptului de proprietate în cursul anului;

2) necesitatea înmânării unor avize de plată ajustate sau primare sau prezentării  unor dări de seamă ajustate.

De remarcat, că o astfel de practică există în țările: Spania, Germania, Franța, Austria, Cehia, Rusia.

 

1.13. Ajustarea prevederilor aferente taxelor locale (plafonarea) ca urmare a Hotărârii Curții Constituționale din 14 septembrie 2021 de neconstituționalitate a prevederilor articolului VII punctele 78-87 din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative.

 

Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000

 

Eliminarea taxei pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă este argumentată de necesitatea realizării acțiunii 5.2.3. Anularea „taxei de lux” pentru serviciile de telefonie mobilă prin operarea modificărilor la Legea Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000 din Planul de activitate a Guvernului pentru anul 2021-2022.

În acest sens, prin  prisma Art.LV. alin. (1)  lit. d)  din Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă – în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vânzările aferente acestor servicii, începând cu 1 ianuarie 2022 urma a fi micșorată la 1,5 %.

 Este de menționat că, potrivit art.1 din Legea nr. 827/2000,  fondul de susţinere a populaţiei este creat pentru finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenţei sociale, finanţarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale în condiţiile stabilite de Guvern, precum şi pentru finanţarea cantinelor de ajutor social.

Prin urmare, odată cu anularea taxei respective, spectrul surselor de finanţare a Fondului de susţinere a populaţiei se va restrînge, fiind acoperit din:
- taxa de portabilitate – în mărime de 50% din plata lunară de operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor;
- taxa aeroportuară – în mărime de 50% din suma acumulată lunar din tariful pentru modernizarea aeroportului;
- transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1% din suma achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
- sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei.

 

 

Legea nr. 1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

 

Cu referință la Legea nr. 1054/2000 se propune modificarea art. 6 alin. (65). Este de menționat că prevederile actuale ale alineatului stabilesc obligația achitării accizelor pentru distilatele obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) achiziționate  cu aplicarea scutirii de accize, în cazul nerespectării cerințelor impuse. Prin urmare, modificările propuse au ca scop aplicarea obligației calculării accizelor pentru cantitatea achiziționată cu scutire de accize în cazul în care nu sunt respectate cerințele în conformitate cu care a fost acordată scutirea.      

 

Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000

 

Modificarea prevăzută la art. 54 alin. (3) din Codul vamal prevede posibilitatea solicitării prelungirii  pe un termen de până la 2 ani, conform procedurilor stabilite de Serviciul Vamal, a autorizației de antrepozitare.
 

Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008

Măsura propusă vizează revizuirea amenzilor în cazul neachitării vinietei.

 

 Este de menționat că, la moment, proiectul de lege privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021 este propus pentru consultări publice și urmează a fi aprobat de către Guvern și, respectiv, adoptat de Parlament.

 

author icon

Дорел Норок

author icon

Corina Alexa

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

9208 просмотры

Дата публикации:

15 Ноябрь /2021 08:09

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Налоговое законодательство | Налоговые новости

Ключевые слова

politica bugetar fiscala | Taxe | scutire personala | Cod fiscal | Cod Vamal | Proiect

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon