Документы и комментарии

Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN, modificate

 

În Monitorul Oficial din, 17 iulie, a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr.215/ 2015, cu cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, 

În temeiul art.20 alin.(1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014 și în scopul perfecționării reglementărilor aferente executării de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor,

 

ORDON:

 

În Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.215/ 2015, se operează următoarele modificări și completări: 1. În capitolul III „MANAGEMENTUL ÎNCASĂRILOR LA BUGETELE COMPONENTE ALE BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL”:

1.1. Punctul

3.2.1 se expune în redacție nouă, după cum urmează:

“3.2.1. Contribuabilii/plătitorii sunt obligați să vireze impozitele, taxele, contribuțiile și primele de asigurare obligatorie, precum și alte plăți stabilite prin legile/ deciziile bugetare anuale la conturile bancare ale bugetelor respective deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor.”

1.2. În punctele 3.2.2 și 3.2.3 cuvântul “Contribuabilii” se substituie cu textul “Plătitorii/contribuabilii”.

1.3. În punctul 3.2.6 cuvintele “contribuabilul a” se substituie cu cuvintele “plătitorii/contribuabilii au” și cuvântul “acestuia” se substituie cu cuvântul “acestora”.

1.4. În punctul 3.3.7 cuvântul “contribuabililor” se substituie cu textul “plătitorilor/contribuabililor”.

1.5.Punctul 3.4. se expune în redacție nouă, după cum urmează: “3.4. Stingerea obligațiilor față de bugetele componente ale bugetului public național prin compensare, trecerea plăților de la un tip de plată la altul și restituirea plăților la conturile curente ale contribuabililor/plătitorilor.”

1.6. În punctul 3.4.1., textul “, Restituirea și trecerea în contul altor plăți a sumelor, a căror restituire este reglementată de legislația fiscal/vamală, încasate incorect sau în plus la bugetele componente ale bugetului public național,” se expune în redacție nouă, după cum urmează: “Stingerea obligațiilor față de bugetele componente ale bugetului public național prin compensare, trecerea plăților de la un tip de plată la altul și restituirea plăților la conturile curente ale contribuabililor/plătitorilor”.

1.7.În punctul 3.4.6 cuvântul “contribuabili” se substituie cu textul “plătitori/contribuabili”.

1.8. În punctul 3.4.7, textul “către SFS, SV, APP, CNAM și CNAS” se substituie cu cuvintele “administratorilor de venit, cu excepția instituțiilor bugetare”.

1.9.În punctul 3.4.11 cuvântul “contribuabili” se substituie cu textul “plătitori/contribuabili”.

1.10. În pct.3.6, 3.7 și 3.7.2 cuvântul “contribuabili” se substituie cu cuvântul “plătitori”, cu declinarea de rigoare.

1.11. Punctul

3.8 se expune în redacție nouă, după cum urmează:

“3.8. Restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor achitate în plus sau incorect de către plătitori, administrate de către alți administratori de venituri decât cei indicați în pct.3.5, 3.6, 3.7 și instituțiile bugetare.

3.8.1. Pentru operaţiunile de trecere/restituire, notele de transfer/ordinele de plată se expediază de către administratorii de venituri la Direcţia Trezoreria de Stat în format electronic, însoţite de Borderou, confirmat prin semnăturile electronice ale persoanelor împuternicite. Direcţia Trezoreria de Stat înscrie documentele de plată în SIGFP şi execută documentele respective.

3.8.2. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii documentelor de plată revine administratorilor de venituri.”

 

2.În capitolul IV „MANAGEMENTUL PLĂȚILOR LA BUGETELE COMPONENTE ALE BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL”:

2.1.Punctul 4.2.3.6 se completează cu sintagma: “Acordurile adiționale la contractele de achiziții publice se prezintă spre înregistare la Trezoreria Regională în perioada valabilității contractului de achiziție publică. ”

2.2. Punctul 4.2.4.3 se completează cu sintagma: “Responsabilitatea pentru întocmirea corectă a documentelor de plată o poartă autoritățile/instituțiile bugetare. ”

2.3. Punctul 4.2.4.5 se expune în redacție nouă, după cum urmează: „Pentru efectuarea plăților în virament, la solicitarea Direcţiei Trezoreria de Stat și/sau a Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanțelor, autoritatea/instituția bugetară prezintă pentru verificare documente justificative, care ulterior se remit acesteia.”

2.4. Punctul 4.2.5.1 se completează cu sintagma: „Responsabilitatea pentru întocmirea corectă a Delegațiilor privind retragerea în numerar o poartă autoritățile/instituțiile bugetare.”

2.5. Punctul 4.2.5.2 se expune în redacție nouă, după cum urmează: „Pentru efectuarea plăților în numerar, la solicitarea Direcţiei Trezoreria de Stat și/sau a Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanțelor, autoritatea/instituția bugetară prezintă pentru verificare documente justificative, care ulterior se remit acesteia.”

2.6. Punctul 4.2.7.4 se expune în redacție nouă, după cum urmează: „După aplicarea semnăturilor de către persoanele împuternicite cu dreptul la semnătură din cadrul autorității/ instituției bugetare, notele de transfer sunt transmise în format electronic spre executare către Direcţia Trezoreria de Stat sau Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor. Responsabilitatea pentru întocmirea corectă a Notelor de transfer o poartă autoritățile/instituțiile bugetare”.

2.7.Punctul 4.2.7.5 se expune în redacție nouă, după cum urmează:

“4.2.7.5 Direcţia Trezoreria de Stat sau Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor verifică şi acceptă notele de transfer. Persoanele împuternicite cu dreptul la semnătură din cadrul Direcției Trezoreria de Stat sau a Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanțelor, execută 695 monitorul.gov.md 23 17 iulie 2023 PARTEA III Nr. 249-250 (8755-8756) documentele respective.”

2.8.În punctul 4.2.7.8:

2.8.1. Cuvintele “sub formă de borderou” se exclud;

2.8.2. Se completează cu sintagma: „Responsabilitatea pentru întocmirea corectă a Notelor de transfer o poartă autoritățile/instituțiile bugetare.”

2.9. În punctul 4.5.4, cuvintele “trei zile” se substituie prin textul “7 zile”.

3. În anexele la Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor:

3.1. Se modifică și se expune în redacție nouă, următorul formular: - Forma FE-022 „Bilanțul contabil la situația din _____ ______________ 20__”.

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

 

MINISTRU                                           Veronica SIREȚEANU

 

 

 

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

597 просмотры

Дата публикации:

20 Июль /2023 07:59

Catalogul tematic

Сбалансированность бюджета

Ключевые слова

Bugetul public național

0 комментарии