avatar

Achiziții publice

Achiziții publice

11
07 2022
1636

Eliminarea contradicțiilor la calcularea salariilor pentru muncitorii-constructori

Abrogarea pct. B.3 din Amendamentul CPL.01.02-2012/A2:2022
 
În MO nr. 201-207 din 8 iulie curent a fost publicat Ordinul nr. 124 din 1 iulie 2022 cu privire la abrogarea pct. B.3 din Amendamentul CP L.01.02:2012/А1:2021 „Economia construcțiilor”. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții” al Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin care a fost abrogat subpct. B.3.1 din acest document1.  
 

Prevederea constituia obiectul mai multor discuții contradictorii atât pentru reprezentanții operatorilor economici, cât și pentru reprezentanții instituțiilor publice cu atribuții de reglementare și control din domeniu.


Detalii

04
05 2022
852

Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice, modificat

În Monitorul Oficial nr. 134 din 29 aprilie 2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 279 din 27 aprilie curent pentru modificarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018.

 

Modificările operate derivă din faptul că, din datele și semnalele primite din partea operatorilor economici și autorităților contractante ca părți a contractelor de achiziții publice de lucrări, Republica Moldova se confruntă cu o escaladare a prețurilor din domeniul
Detalii

20
04 2022
744

Indexarea contractelor de achiziții publice: aspecte practice

Potrivit art. 76 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul contractelor de achiziţii publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, luând în considerare schimbarea preţurilor la componentele preţului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.
 
Totodată, potrivit pct. 3 din Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr. 1129/2018 (în continuare – Regulament),
Detalii
18
04 2022
579

Achizițiile publice în contextul volatilității prețurilor

Ținând cont de dificultățile apărute la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, Ministerul Finanțelor, prin comunicatul nr. 13-09/94 din 14 aprilie 2022 publicat în continuare, vine cu explicații și recomandări atât în adresa autorităților contractante, cât și operatorilor economici.
 
Luând în considerare sesizările primite de la autoritățile contractante și operatorii economici privind problemele apărute în domeniul achizițiilor publice ce țin de imposibilitatea executării contractelor de achiziții publice ca urmare a creșterii prețurilor și a indicelui inflației, precum și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina, Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate care promovează politica în domeniu, vine cu următoarele recomandări:


Detalii

31
01 2022
453

Bune practici: „Interesul” în depunerea unei contestații la ANSC

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015) stabilește, la alin. (1) din art. 82, că orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziţie publică şi care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.

Astfel, chiar dacă Legea nr. 131/2015 nu definește expres noțiunea de „persoană interesată”, în vederea utilizării acestei căi de atac, în aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), contestatorul trebuie să
Detalii

25
01 2022
1558

Stabilirea salariului muncitorilor-constructori pentru determinarea valorii estimative de deviz a autorității contractante în cadrul achizițiilor publice de lucrări

La elaborarea documentației de proiect şi deviz, pentru licitații (tendere), la comanda investitorului (beneficiarului) în devizele investitorului, cheltuielile pentru salarizare se recomandă să se determine în baza cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, cu aplicarea coeficientului de complexitate 1,3 pentru ramura construcțiilor (conform prevederilor din Anexa 3 la HG nr. 743/2002), stabilește  Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 164 din 24 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea Amendamentului CP L.01.02:2012/А1:2021 „Economia construcțiilor”. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”, cu aplicare din 10 decembrie 2021 (data publicării în MO).
19
11 2021
639

Noua Documentație standard pentru realizarea achizițiilor publice. Principalele prevederi

La 1 octombrie curent au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15 septembrie 2021, prin care a fost aprobată Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Aceasta reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii, principalele aspecte ale căreia le vom menționa în acest articol.
 
Documentația conține 26 anexe1 destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și menite să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse.


Detalii

17
11 2021
801

Achiziții publice: circulara privind termenele de prezentare a dărilor de seamă de către autoritățile contractante

Agenția Achiziții Publice (AAP) atenționează autoritățile contractante asupra faptului că, în scopul închiderii conforme a anului bugetar 2021, Ministerul Finanțelor a emis o circulară cu referire la termenele de prezentare a dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice către AAP și de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor (TRMF).
 
Astfel, autoritățile contractante/instituțiile bugetare urmează să prezinte contractele/amendamentele la contractele încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului
Detalii
30
06 2021
772

Legea achizițiilor sectoriale a intrat în vigoare

Entitățile/autoritățile contractante urmează să aplice prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, care au intrat în vigoare la 26 iunie 2021 (art. 89 alin.(1)), comunică Ministerul Finanțelor.
 
Astfel, pentru efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile autorităților contractante ce desfășoară procedurile de achiziții sectoriale reglementate de Legea 74/2020, acestea urmează să consulte cu atenție noile prevederi.
 


Detalii
07
06 2021
1014

Criterii de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice

Adoptarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), inclusiv modificările ulterioare, au avut drept scop armonizarea cadrului legislativ în corespundere cu directivele europene, în deosebi cu prevederile Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014 privind achiziţiile publice, oferind autorităţilor publice din RM oportunitatea introducerii de noi concepte şi abordări în domeniul achiziţiilor publice. Și anume, utilizarea fondurilor publice în mod eficient, prin generarea valorii pentru bani (value of money) de către sistemul de achiziţii, în detrimentul alegerii banale a celui mai mic preţ. Autorităților publice în acest sens, revenindu-le responsabilitatea de bază de alegere a celei mai bune oferte din punct de vedere tehnico-economic, care generează valoare economică autentică, şi nu doar executarea unei cheltuieli în limita bugetului planificat, aşa cum încă, în mare parte se mai percepe în prezent.


Detalii