avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

18
10 2017
723

П Р И К А З об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и Инструкции по еe заполнению № 118 от 28 августа 2017 года

Во исполнение положений ч. (2) ст. 11 Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 г. (по¬вторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 г., № 27-34, ст. 61), с последующими изменениями и дополнениями, и подп. 11) п. 9 Положения об организации и функционировании Министерства финансов, утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 696 от 30 августа 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017 г., № 329-801, ст. 801), и в соответствии с положениями Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими изменениями и дополнениями, и п. 3 Постановления Правительства № 294 от 17 марта 1998 г. о выполнении Указа Президента Республики Молдова № 406-II от 23 декабря 1997 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998 г., № 30- 33, ст. 288), с последующими изменениями и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Detalii
17
10 2017
1161

O R D I N Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28 august 2017

În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27-34, art. 61) și punctului 9 subpct. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 329-801, art. 801) şi în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1136-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007) și punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii
12
10 2017
127

Schiţă privind verificarea operativă la întreprinderile producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari

Potrivit art. 12 din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000, la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) având şi atribuţiile de extragere lunară a datelor privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală.
Detalii