13
02 2014
2742

ORDIN IFPS nr.126 din 31.01.2014 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (8.2.5.7) Cum urmează a fi calculată taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul remorcilor, în condiţiile în care în pct. 3 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal nu este specificată expres baza de calcul – reieşind din masa totală remorcii şi capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare sau reieşind doar din capacitatea de ridicare înscrisă în acest certificat? 2. (8.4.7.3) Reieşind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecţii impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, rezidenţi ai Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13 ). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliţiei rutiere şi/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie ? 3. (8.2.5.6) Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, începînd cu 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Totodată, redacţia alin. (8 1) al aceluiaşi articol a rămas neschimbată. Avînd în vedere acest fapt, care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei respective, pentru perioada aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte, care, în urma reutilării, nu mai pot fi calificate ca microbuze/autobuze: 1) prin sumarea taxei calculate în conformitate cu cotele corespunzătoare, stabilite la pct.2 şi taxei calculate în conformitate cu cotele corespunzătoare, stabilite la pct. 6 sau 2) conform celei mai mari taxe dintre cele calculate în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din Anexa la Titlul IX al Codului fiscal? 4. (8.2.5.5) Care este mecanismul de calculare şi achitare taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, pentru perioada fiscală aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, sunt în continuare calificate ca microbuze/autobuze? Spre exemplu, autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului - 1986 cm3, masa totală - 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri? 5. (10.3.1) Care este termenul pentru care se elibereaza patenta de întreprinzator?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.