avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

26
07 2021
625

Aplicarea semnăturilor electronice simple și semnăturilor electronice avansate necalificate pe documentele fiscale și contabile

În adresa SFS tot mai frecvent este adresată întrebarea ce ține de aplicabilitatea tuturor tipurilor de semnături electronice pe documentele fiscale și contabile, recunoașterea documentelor semnate cu orice tip de semnătură electronică prevăzută de legislația RM, acceptarea spre deducere a cheltuielilor reflectate în baza documentelor interne în format electronic pentru care semnătura nu este obligatorie conform legii contabilității etc.
 
Pentru a răspunde la aceste întrebări, vom recapitula regimul juridic al semnăturilor electronice, a documentelor electronice și circulația electronică a acestora, care sunt reglementate
Detalii
23
07 2021
235

Подтверждение права на возмещение суммы НДС по капитальным инвестициям

Распространяется ли право на возмещение НДС по капитальным инвестициям в соответствии с положениями ст. 1011 ч. (11) НК на инвестиции, осуществленные в целях строительства нежилого здания, которое впоследствии будет передано в имущественный наем?
 
Согласно ст. 1011 ч. (11) НК, в отступление от положений ч. (1), хозяйствующие субъекты, которые зарегистрированы в качестве плательщиков НДС и которые, начиная с 1 мая 2015 г., осуществляют капитальные инвестиции (затраты) в производственные здания (предназначенные для производства товаров или услуг),
Detalii
22
07 2021
1396

TVA în cazul primirii avansului și neefectuării livrării

Care este regimul TVA în cazul primirii plății pentru livrarea ce nu a mai avut loc?
 
Art.108 alin.(1) din Codul fiscal prevede că data obligației fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin.(5), (6) și (7).
 
Conform prevederilor alin.(5) din articolul menționat, dacă plata este primită până la momentul efectuării livrării,
Detalii
20
07 2021
799

Stabilirea indemnizaţiei pentru copiii născuți peste hotare

Familia noastră s-a stabilit cu traiul peste hotare din anul 2019, fiind înregistrată căsătoria unei cetățence a Republicii Moldova cu un cetățean al altui stat. În luna martie 2020 în familie s-a născut un copil, care a primit cetăţenia statului străin. Acum ne aflăm în vacanţă în Moldova. Putem să solicităm stabilirea unor plăţi pentru copilul născut în altă ţară? Menţionăm că doar mama copilului este rezident al RM.

 

Pentru a oferi răspunsul la această întrebare, ținem cont de faptul că persoana care a adresat-o nu este angajată la o entitate economică  pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv, nu achită contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat,
Detalii
19
07 2021
719

Despre asigurarea socială a zilierilor

Activitățile necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri sunt reglementate prin Legea nr. 22/2018.   Aceasta stabilește și prevederea că, în scopul ţinerii evidenţei persoanelor ce prestează aceste activități, întreprinderea înregistrează toți zilierii în Registrul de evidență în pagini distincte, în ordine cronologică. În cazul în care o persoană a activat în cadrul unei întreprinderi agricole la recoltarea roadei doar o zi pe parcursul lunii, este necesar ca acest zilier să fie înregistrat în Registru? Totodată, această persoană este obligată să meargă la Casa teritorială de asigurări sociale pentru a plăti contribuţii de asigurări sociale, activând doar o zi, iar remunerarea pentru ziua respectivă este de 200 lei?
Detalii
15
07 2021
1112

Уплата взносов медстрахования со скидкой 50% влечет исчисление взносов в процентном отношении к заработной плате

Вступившие в силу с 1 января 2021 г. изменения к Закону № 1593/2002 о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования, утвержденные Законом № 257/2021 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (касающиеся налоговой и таможенной политики на 2021 год), меняют принцип исчисления взносов обязательного медицинского страхования (ОМС) в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам для лиц, которые в начале года уплатили взносы ОМС в виде фиксированной суммы.
 


Detalii

13
07 2021
1731

PAM: achitarea primei cu reducere de 50% generează calcularea cotei procentuale din salariu

La 1  ianuarie 2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea  nr. 257/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (ține de politica fiscală și vamală pentru anul 2021), printre care se regăsesc și modificările aprobate la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

 

Acestea modifică principiul de calculare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medical (PAM) în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru persoanele care,
Detalii

09
07 2021
784

TVA în cazul cesiunii creanței

Compania X - rezident al RM a prestat servicii companiei Y – nerezidente a RM, pentru care se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere. Deoarece Compania Y nu își poate onora obligațiile față de compania X, datoria urmează să fie preluată de o altă companie rezidentă a RM – Z, în baza unui contract de cesiune a creanțelor. Apar careva obligații privind TVA în cazul preluării datoriei de către compania Z în cadrul realizării contractului de cesiune a creanțelor, dacă serviciile prestate de către compania X nerezidentului Y sunt scutite de TVA cu drept de deducere?
La încasarea sumei (datoriei) pentru compania X de la compania Z, apar careva obligații privind TVA?
25
06 2021
738

ECC: certificarea și schimbul de date cu SIA MEV

Astăzi, 25 iunie, în MO al RM a fost publicată și a intrat în vigoare Decizia nr. 26-11/1-19/01-2021 a Comisiei  interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control din 10 iunie 2021, prin care au fost  aprobate:
1. Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul  informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”;
2. Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control;
3. Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de  control;
4. Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea echipamentelor de casă și de control. 
22
06 2021
486

Декларирование в IPC21 сумм, выплачиваемых при восстановлении работника на основании судебного решения

Один из работников предприятия, который в сентябре 2019 г. был уволен, обратился в судебную инстанцию. В мае 2021 г. было вынесено решение суда о восстановлении лица на работе и выплате предприятием в его пользу суммы в размере средней заработной платы за весь период вынужденного отсутствия на работе. На данном этапе предприятие не будет выплачивать эту сумму, так как намеревается обжаловать решение в вышестоящей инстанции.
Detalii