avatar

Consultaţii Juridice

În compartimentul „Consultații Juridice” sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară și deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, în care a fost implicat, nemijlocit, Serviciul Fiscal de Stat.

23
07 2021
203

TVA12 în cazul suspendării activității

Este obligat agentul economic pe perioada suspendării activității de întreprinzător să prezinte declarația privind TVA?
 
În conformitate cu art.30 alin.(3) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii urmează a fi înregistrată, în baza cererii fondatorului/adunării generale, la structura teritorială a Agenţiei Servicii Publice, cu înscrierea menţiunii respective în Registrul de stat al întreprinderilor şi cu înştiinţarea despre aceasta a Serviciului Fiscal de Stat de către structura teritorială a ASP.


Detalii

21
07 2021
526

Legea insolvabilităţii: obligativitatea informării debitorului despre depunerea cererii introductive, neconstituțională

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituțională Legea nr. 252/2020 privind modificarea Legii insolvabilităţii nr.149/2012. Hotărârea CC nr.19 din 13 iulie current este publicată pe pagina oficială a instanței.
 
Amintim, modificările aduse Legii insolvabilității stabileau că creditor este persoană fizică sau persoană juridică deţinător al unui drept de creanţă asupra patrimoniului debitorului, care poate face dovada incontestabilității creanţei sale faţă de acest patrimoniu în condiţiile Legii nr.149/2012. Totodată, la cererea introductivă creditorul urma să anexeze
Detalii
14
07 2021
231

Condițiile de anulare a actelor încheiate de către debitor

Prin Legea nr. 141/2020, care a intrat în vigoare la 14 septembrie 2020, au fost promovate amendamente la Legea insolvabilității nr. 149/2012, inclusiv în partea ce ține de contestarea actelor juridice ale debitorului în cadrului procesului de insolvabilitate. În continuare vom prezenta principalele amendamente.
 
Astfel, în perioada de observaţie, a procedurii de insolvabilitate, procedurii falimentului şi/sau a procedurii de restructurare oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, poate introduce în instanţa acţiuni, inclusiv acțiuni reconvenționale, pentru anularea unor acte juridice1 încheiate de debitor (art. 104 alin. (1) din Legea nr.149/2012).


Detalii

17
06 2021
431

Șantierul de construcție pe terenul superficiarului: subdiviziune sau nu?

Compania X, în baza unui contract de societate civilă, deține un teren, iar compania Y, din mijloacele proprii, construiește pe acest teren un imobil. Este obligată compania Y să înregistreze terenul drept subdiviziune?
 
Conform prevederilor art. 1926 din Codul civil, prin contract de societate civilă două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.


Detalii

15
06 2021
1006

Recalcularea obligațiilor determinate prin metode și surse indirecte. Aplicarea sancțiunilor în rezultatul controlului fiscal

Codul fiscal prevede obligația contribuabilului de a ţine contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, de întocmire şi prezentare Serviciului Fiscal de Stat dările de seamă fiscale, asigurarea integrității documentelor de evidenţă, precum și, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, prezentarea, la prima cerere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, a documentelor de evidenţă, dărilor de seamă fiscale şi altor documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, de calculare şi achitare la buget a impozitelor şi taxelor şi acordare a facilităţilor, să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de contabilitate.
 


Detalii

10
06 2021
388

Neeliberarea biletului de călătorie. Cine poartă răspunderea conform Codului fiscal?

În conformitate cu art. 2541 alin. (2) din Codul fiscal (CF), efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/
Detalii

08
06 2021
304

Обязанности предприятия при открытии банковского счета за рубежом

Обязано ли предприятие уведомить Государственную налоговую службу об открытии банковского счета за рубежом?

В случае открытия банковского счета, Налоговый кодекс (НК) предусматривает обязанности как для юридического лица, открывающего его, так и для финансового учреждения.

Таким образом, с одной стороны, при подаче заявления об открытии банковского счета, лицо обязано предъявить
Detalii

04
06 2021
352

Obligațiile întreprinderii în cazul deschiderii unui cont bancar în străinătate

Este obligată întreprinderea să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea unui cont bancar în străinătate?

În cazul deschiderii unui cont bancar, Codul fiscal al RM prevede obligații atât pentru persoana care deschide contul bancar, cât şi pentru instituția financiară. Astfel, pe de o parte, la solicitarea de deschidere a contului bancar, persoana este obligată să prezinte certificatul de atribuire a codului fiscal sau documentul recunoscut ca atare, iar instituția financiară, pe de altă parte, va deschide contul bancar doar dacă vor fi prezentate
Detalii

02
06 2021
871

CSJ: Aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este întemeiată și legală

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova la 28.12.2018 a emis Ordinul nr. 216 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției (Indicații metodice). Conform pct. 1 din Indicațiile metodice, acestea sunt elaborate în baza Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) şi a Codului fiscal (CF).


Detalii

31
05 2021
971

Totul despre aplicarea amenzilor contravenționale

Intrarea în vigoare a Legii nr. 59/2021 („legii prevenției”), care pune accentul pe prevenirea încălcării legislației și consultarea persoanei supuse controlului de stat, oferă contribuabililor posibilitatea conformării și de corectare a unor devieri admise de la legislația în vigoare. Totuși, în situațiile în care planul de remediere nu va fi realizat, persoanele fizice și juridice vor fi penalizate. Astăzi ne vom referi la amenda contravențională.
 
Potrivit definiției, amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de Codul contravențional (CC). Aceasta se stabileşte în unităţi convenţionale, o unitate convenţională (UC) fiind egală cu 50 lei. În continuare vom răspunde la cele mai des abordate întrebări la capitolul amenzi contravenționale.


Detalii