avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

17
08 2022
158

Contabilitatea leasingului financiar în conformitate cu SNC și IFRS 16 și impactul acesteia asupra analizei situațiilor financiare

 
În practica autohtonă, modul de contabilizare a operațiunilor de leasing și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare ale locatarilor și locatorilor sunt reglementate de Standardul Național de Contabilitate ,,Contracte de leasing” (în continuare - SNC „CL”) și Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 ,,Contracte de leasing” (în continuare - IFRS 16).

 

SNC ,,Contracte de leasing” este utilizat, la contabilizarea operațiunilor de leasing, de către entitățile, care
Detalii
17
08 2022
155

Particularitățile întocmirii notei explicative la situațiile financiare și rapoartelor speciale în AEÎ

Asociațiile de economii și împrumut (AEÎ) sunt organizații necomerciale cu statut juridic special, constituite benevol de persoane fizice și juridice, care activează în baza Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007). Ele sunt asociate pe principii comune cu scopul sprijinirii activităților legale ale membrilor săi în vederea îmbunătățirii condițiilor economice și sociale ale acestora. 

Activitatea de bază a (AEÎ) constă în acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale de la membrii săi și acordarea împrumuturilor membrilor acesteia, precum și acordarea de servicii aferente împrumuturilor, serviciilor de intermediere în asigurări
Detalii

16
08 2022
215

Modul de contabilizare a subvențiilor primite sub orice formă

Actele normative ce reglementează modul de acordare și contabilizare a subvențiilor

Reglementarea activității de subvenţionare în agricultură şi mediul rural se realizează potrivit Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural nr. 276/2016 (Legea nr. 276/2016), legii bugetului de stat pe anul respectiv, hotărârilor de Guvern, precum şi prin actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale, aprobate în limita competenţelor stabilite de prevederile Legii nr. 276/2016. Unele hotărâri de Guvern vor fi menționate în continuare.


Detalii
16
08 2022
139

Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi

(Continuare. Partea I în nr. 4 (74), 2022)

Să examinăm modul de contabilizare a costurilor de  înființare a spațului verde, care pot fi pe seama:
a) surselor proprii;
b) surselor provenite parțial sau integral din subvenție;
c) surselor împrumutate (creditului bancar) sau a creditului și subvențiilor obținute.


În situațiile menționate în funcție de numărul  obiectelor (componentelor) spațiului verde (plantarea de
Detalii

12
08 2022
337

Preluarea creanței prin cesiune și convertirea acesteia ca aport la capitalul social

  Este știut faptul că, în perioadele de criză, atunci când agenții economici se confruntă cu o insuficiență stringentă de lichidități, banii nu se investesc. În momentul de față, entitățile încearcă să identifice diverse forme de căutare a soluțiilor pentru ameliorarea situației financiare.

 Pentru entitățile-mamă, soluționarea problemelor dificile constituie o sarcină și mai acută,  deoarece sunt preocupate și de îmbunătățirea situației  entităților-fiice, agravate în timpul crizei. Unul dintre instrumentele eficiente pentru a face față unor astfel de
Detalii

11
08 2022
370

Provizion – necesitate sau obligație?

Pentru a stabili necesitatea creării provizioanelor, entitatea trebuie să ia în calcul prevederile actelor normative de reglementare a contabilității și raportării financiare, care tangențial sau direct se referă la acest subiect.

Astfel, potrivit art. 18 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (în continuare – Legea nr. 287/2017), entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de legea menționată, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b).


Detalii

10
08 2022
767

Полностью амортизированные объекты основных средств: варианты использования и учет

На практике часто возникают ситуации, когда на балансе предприятия имеются основные средства, которые уже полностью амортизированы, но их продолжают использовать и получать доход от их эксплуатации. В данной статье проанализирован ряд вопросов, возникающих при отражении в бухгалтерском и налоговом учете экономических операций, связанных с возможными вариантами использования таких активов.


Detalii
01
08 2022
360

НДС в вопросах и ответах

В течение месяца фирма «Альфа» получала от поставщика товары по товарно-сопроводительному уведомлению. В конце месяца, на стоимость приобретенных товаров, была выписана налоговая накладная. Какие бухгалтерские записи сопровождают данные операции в части вычета НДС и отражения в учете приобретения товаров?


Detalii
22
07 2022
559

Документирование и учет экономических фактов, вытекающих из решений судебной инстанции

Каким образом могут быть отражены в бухгалтерском учете обязательство или требование, возникшие по решению судебной инстанции? Является ли соответствующее  решение первичным документом, на основании которого может осуществляться учет  экономических фактов? Ответы на эти вопросы даны ниже.
 
Основная нормативная база, общие принципы и требования, а также механизм регулирования в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике Молдова установлены в Законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 (далее – Закон № 287/2017).
Detalii
12
07 2022
929

Documentarea și contabilizarea faptelor economice generate de hotărârile instanței de judecată

Cum poate fi reflectată în evidența contabilă datoria sau creanța generată de hotărârea unei instanțe de judecată? Reprezintă sau nu respectiva hotărâre un document primar, în baza căruia pot fi contabilizate faptele economice? Răspunsurile la acesste întrebări sunt oferite în continuare. 
 
Cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în RM este stabilit prin Legea contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017). Potrivit art.3 din legea prenotată, document primar reprezintă confirmare documentară care justifică
Detalii