avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

24
02 2021
130

Поставки в Приднестровье алкогольной и табачной продукции: потребительская или акцизная марка?

Является ли обязательной маркировка потребительской маркой алкогольной и табачной продукции, поставляемой предприятию, зарегистрированному в Приднестровском регионе, если данная продукция уже маркирована акцизной маркой РМ?
 
Согласно ст.XV Закона №257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, с 1 мая 2021 г. устанавливается требование о маркировке потребительской маркой алкогольной продукции и табачных изделий,
Detalii
23
02 2021
1229

Evidența facturilor fiscale pentru cheltuielile refacturate

Care este modul de reflectare în Declarația privind TVA a valorii mărfurilor/ serviciilor procurate și TVA aferentă refacturării cheltuielilor compensate de către locator, atât a întregului volum de mărfuri/servicii, cât și în volum parțial, precum și modalitatea de reflectare în anexele la Declarația TVA a facturilor fiscale aferente refacturării cheltuielilor compensate?
 

Detalii
23
02 2021
391

Serviciile stomatologice: ECC și factura fiscală

Entitatea nou înregistrată urmează să presteze servicii stomatologice în cadrul clinicii stomatologice. La începutul procesului de desfășurare a activității, acesteia îi apar următoarele întrebări:
 
  1. Se atribuie serviciile stomatologice la serviciile medicale în sensul art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal? 
 
Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct. 10) din CF, serviciile medicale sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Detalii
19
02 2021
353

Comitetul de audit: particularități de constituire și atribuții

Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017 (în continuare - Legea nr. 271/2017), în legislația națională a fost introdus un nou concept, cel de comitet de audit.

 

Deși prevederile legale referitoare la această noțiune sunt în vigoare deja al doilea an (începând cu 01.01.2019), pentru unii manageri activitatea comitetului de audit este considerată puțin abstractă, pentru alții, nu sunt clare responsabilitățile acestuia. Având în vedere importanța constituirii unui comitet de audit eficient, am considerat necesară o examinare, care să cuprindă atât aspecte teoretice, cât și practice, referitoare la activitatea acestui comitet.


Detalii
18
02 2021
231

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

Prima parte

 

Situațiile financiare

 

Reprezentanța/nerezidentul întocmește situaţii financiare în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii și prezintă situaţii financiare conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și Indicaţiilor metodice.

În cazul modificării datei de raportare și prezentării situaţiilor financiare pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, reprezentanța/nerezidentul va dezvălui:


Detalii
18
02 2021
244

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

În conformitate cu modificările operate la art. 5 din Codul fiscal (CF) prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020), începând cu 1 ianuarie 2021, noțiunile de reprezentanță permanentă și reprezentanța entității nerezidente au următorul conținut: pct. 15) din art. 5 al CF definește noțiunea de reprezentanţă permanentă ca loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfășoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii
17
02 2021
259

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) al Legii asociaţiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007), asociaţia de economii și împrumut (AEÎ) are drept scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice și sociale ale acestora prin acordarea serviciilor specificate la art. 7 din Legea nr. 139/2007.12 Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2007 stabilește lista serviciilor prestate de asociație membrilor săi, în funcţie de categoria licenţei deținute, după cum urmează:


Detalii
17
02 2021
873

Emiterea raportului Z în zilele în care nu au loc tranzacții prin ECC

Întreprinderea lucrează doar citeva zile pe lună și corespunzător, la finele acestor zile, emite raportul Z al echipamentului de casă și control (în continuare - ECC). Este obligată entitatea de a emite raportul Z pentru fiecare zi, în situația în care nu are tranzacții în zilele respective?
 
Regulile cu privire la aplicarea ECC la efectuarea decontărilor sunt stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 141 din 27 februarie 2019, anexa nr. 3 la care este Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată (în continuare – Regulament).

Detalii
15
02 2021
781

Импорт услуг: налоговые и бухгалтерские аспекты

В соответствии со ст. 93 п. 4) Налогового кодекса (НК), поставка (оказание) услуг это деятельность по оказанию материальных и нематериальных потребительских и производственных услуг, включающая передачу собственности в аренду, имущественный наем, узуфрукт, операционный лизинг, передачу, за оплату или без оплаты, прав на использование любых товаров, объектов промышленной собственности и объектов авторского права и смежных прав; деятельность по выполнению, за оплату или без оплаты, строительно- монтажных, ремонтных, научно- исследовательских, опытно- конструкторских и других работ;
Detalii
15
02 2021
803

Contabilitatea creanţelor și datoriilor entității în scheme

Creanţele personalului includ: avansurile acordate în contul salariului, sumele acordate titularilor de avans, creanţele privind recuperarea prejudiciului material, alte creanţe ale personalului. 

În articolul de mai jos, elaborat de Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu, sunt descrise mai multe aspecte despre contabilitatea creanțelor și datoriilor entității, în scheme.


Detalii