avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

15
06 2017
497

Unele aspecte cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată

În acest articol ne-am propus să totalizăm, sistematizăm și analizăm prevederile legale cu privire la diferite aspecte ale impozitului pe venit reținut la sursa de plată. Astfel, subiectul articolului va fi abordat prin două module: impozitul pe venit reținut din salariu și impozitul pe venit reținut din alte plăți decât salariul.
Detalii
14
06 2017
855

Выбытие основных средств: документы, учет и налоги

Данная статья продолжает знакомить читателей с отдельными аспектами учета основных средств. В частности, в ней изложен порядок документального оформления и учета по операциям, связанным с ликвидацией (списанием) и продажей основных средств.
Detalii
15
05 2017
2642

Документальное оформление представительских расходов и их отражение в бухгалтерском и налоговом учете

К представительским расходам относятся расходы по приему делегаций, понесенные деловыми партнерами, по заключению различных договоров, контрактов необходимых для установления деловых связей.

К представительским расходам не относятся расходы, связанные с взаимным приемом делегаций филиалов и головных предприятий, за исключением делегаций предприятий-нерезидентов и их филиалов в Республике Молдова, которые признаны отдельными юридическими лицами.
Detalii
28
04 2017
2570

Учетная и налоговая практика последующей оценки основных средств

Данная статья является продолжением предыдущей публикации1. В ней рассматриваются порядок отражения в учете и налоговые аспекты операций, связанных с оценкой основных средств после первоначального признания.
Detalii
27
04 2017
1650

Особенности отражения в учете подоходного налога, удержанного у источника выплаты в соответствии со статьей 90¹ Налогового кодекса

Законом № 281 от 16 декабря 2016 года в статью 90¹ «Окончательное удержание подоходного налога из некоторых видов доходов» Налогового кодекса были внесены изменения, в том числе касающиеся ставок подоходного налога.
Detalii
27
04 2017
833

Практические аспекты осуществления затрат по займам: учет и налогообложение

Для расширения своей деятельности у субъектов зачастую возникает потребность в привлечении заемных средств. При этом специалисты нередко испытывают затруднения при отражении затрат по займам в бухгалтерском учёте и в налоговых целях.
Detalii
06
04 2017
1375

Analiza financiară în misiunea de audit (continuare)

Analiza financiară în misiunea de audit

Analiza situației patrimoniale, rotației activelor și a surselor de finanțare a activelor

Pornind de la ideea că pentru desfășurarea profitabilă a activității economico-financiare entitatea trebuie să dispună de un patrimoniu, de o avere, în componența căreia să existe o concordanță echilibrată între activele imobilizate și activele circulante, în cadrul analizei a fost examinată mărimea, evoluția și structura activelor aflate la dispoziția entității auditate „XXX”.
Detalii
18
01 2017
2551

Нормативно-методические основы признания и первоначальной оценки долгосрочных материальных активов

Особую значимость для учетной работы представляет стоимостная оценка долгосрочных материальных активов, поскольку все учетные операции, связанные с имущественными объектами, совершаются именно в стоимостной форме. В данном материале рассмотрены правила определения, признания и первоначальной оценки долгосрочных материальных активов в соответствии с НСБУ1 и МСФО2.
Detalii