avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

18
10 2017
92

Principiul continuității activității: responsabilitatea conducerii versus responsabilitatea auditorului

Respectarea principiului continuității activității este unul dintre aspectele cu importantă majoră pentru utilizatorii situațiilor financiare ale unei entități, mai ales în contextul actual, marcat de instabilitate. Vă reamintim că conceptul de continuitate a activității pornește de la premisa că entitatea își va continua activitatea pe o perioadă de minimum douăsprezece luni de la data rapor¬tării situațiilor financiare, în condiții normale de activitate, fără a intra în procedura de lichidare sau faliment.
Detalii
03
10 2017
942

Rezultatele reevaluării mijloacelor fixe și conexiunea cu mărimea capitalului social al entității

În ultima perioadă, tot mai frecvente sunt cazurile în care fondatorul întreprinderii de stat sau societății pe acțiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social (statul) solicită majorarea capitalului social cu surplusul din reevaluarea activelor imobilizate. Motivele invocate se bazează pe faptul că entitățile menționate au fost dotate cu imobilizări (în mare parte clădiri, edificii etc.) de către stat, valoarea acestora, consemnată în capitalul social fiind valoarea stabilită la data depunerii în capitalul social al entității (fondării). Ulterior, valoarea de piață a activelor menționate a suferit modificări, de regulă în partea majorării acesteia.
Detalii
22
08 2017
1492

Obligativitatea organizării sistemului de control intern în cadrul entității

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (în continuarea – Legea contabilității) prin care se stipulează că persoanele specificate la alin. (1)1 sunt obligate să organizeze sistemul de control intern inclusiv inventarierea, precum și conform prevederea art. 412 al prezentei legi care stipulează această obligativitate, în prezentul articol vom expune opinia aferent modalității de organizare a sistemului de control intern.
Detalii
21
08 2017
706

Administrarea pierderilor în procesul de producere: Procedura de gestiune a pierderilor în procesul de fabricație

În procesul de producere se obțin deșeuri, rebuturi, pierderi în urma staționărilor, alte pierderi tehnologice.

Astfel, în funcție de particularitățile procesului de producție pierderile sunt gestionate, administrate și înregistrate în contabilitate de către entități conform reglementărilor interne și prevederilor normative în vigoare.

În prezentul articol vom expune modalitatea1 de administrare a pierderilor tehnologice în procesul de producere relatată printr-un set de reguli, care pot fi utile în aplicare de către entități.

Detalii
15
08 2017
4111

Выбытие основных средств: документы, учет, налоги

Продолжаем рассматривать основные вопросы, возникающие на практике при документальном оформлении, бухгалтерском и налоговом учете выбытия основных средств.

Как было отмечено в предыдущей публикации1, согласно действующим нормативным актам, при выбытии основного средства (далее – ОС) в случае безвозмездной передачи, а также по договорам дарения, его признание прекращается2.
Detalii
11
08 2017
1364

Основные вопросы учета переоценки OC. Налоговые последствия

ВОПРОС: Субъект, который в соответствии с учетными политиками применяет метод последующей оценки зданий по переоцененной стоимости, в декабре 201N года приобрел офис в новом, только что построенном здании стоимостью 2 800 000 леев. Эксплуатация офиса, по которому установлен линейный способ начисления амортизации и срок полезного использования 40 лет, началась в январе 201N+1 года. На 31 декабря 201N+1 года, когда балансовая стоимость составила 2 730 000 леев, рыночная стоимость аналогичного офиса составляет 3 100 500 леев. В связи с существенным изменением рыночной стоимости офиса, 31 декабря 201N+1 г. субъектом проведена переоценка данного офиса. После трех лет эксплуатации, в конце 201N+4 года, когда накопленная амортизация составила 238 500 леев, а балансовая стоимость – 2 862 000 леев, оценка, проведенная независимым оценщиком, показала, что справедливая стоимость офиса равна 2 400 000 леев, и руководством было принято решение отразить в учете результаты переоценки. В январе 201N+5 года офис был продан за 2 450 000 леев (без НДС). Как следует отразить в учете операции по переоценке объекта? Что является базой для исчисления НДС по проданному офису? Какие налоговые последствия в части подоходного налога влекут за собой указанные выше операции?
Detalii
10
08 2017
1251

Unele aspecte cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată: Declararea impozitului pe venit reținut la sursa de plată

Impozitul reținut conform art. 88–91 din CF se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile.

Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reținut la sursa de plată (IRV14) se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial până la data de 25 a lunii următoare luni în care au fost efectuate plățile, cu excepția dării de seamă anuale, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.
Detalii
27
07 2017
5655

Cu privire la utilizarea formularelor facturilor/facturilor fiscale

În contextul modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017, care va intra în vigoare la 28.10.2017, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință următoarele.
Detalii