avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

12
07 2021
365

Зарядка автомобилей c гибридным и/или электродвигателем: налоговые и бухгалтерские аспекты

Документирование, распределение и вычет расходов, сопряженных с зарядкой автомобилей с гибридным и/или электродвигателем, в отсутствие в национальном законодательстве прямого регламентирования, продолжают вызывать вопросы у экономических субъектов. Сегодня мы предоставим некоторые уточнения, касающиеся вышеуказанных аспектов. Для начала напомним правовые нормы, регулирующие ведение бухгалтерского учета. Закон №287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности устанавливает основную нормативную базу, общие принципы и требования, а также механизм регулирования в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РМ.


Detalii

07
07 2021
958

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Creanţele compromise și provizioanele

În conformitate cu politicile contabile, creanţele compromise pot fi contabilizate prin metoda directă sau metoda provizioanelor (corecţiilor). 
În articolul următor, elaborat de Olga Donciu și Georgeta Covaliov-Rusu, aveți posibilitatea de afla mai multe detalii despre contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității/creanţele compromise și provizioanele. Materialul este publicat în format schemă.


Detalii

11
06 2021
1148

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Операционный и финансовый лизинг

Как признаются первоначальные прямые затраты, непосредственно связанные с подготовкой и заключением договора операционного лизинга (например, комиссионные за поиск лизингополучателя, услуги по оценке, юридические услуги), которые в соответствии с условиями договора осуществляются за счет лизингодателя, раскрытие информации по операционному лизингу в финансовых отчетах предприятия и многое другое в доступной форме представлены в нижеследующих схемах, подготовленных Ольгой Дончу и Джеорджетой Ковалев-Русу.


Detalii

11
06 2021
637

Organizațiile necomerciale: particularitățile contabilității și raportarea financiară

Aspecte generale

 

Organizație necomercială (ONC) reprezintă o persoană juridică al cărei scop este altul decât obţinerea de venit şi care este înregistrată în modul prevăzut de legislaţie. ONC sunt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut.

Venitul obţinut de ONC se utilizează doar în scopuri statutare concrete pentru organizarea şi realizarea obiectivelor acesteia şi nu poate fi distribuit fondatorilor, membrilor sau angajaților organizației.


Detalii

09
06 2021
1174

Elaborarea, prezentarea și publicarea politicilor contabile ale entităților din sectorul corporativ. Aspecte practice

În practică entitățile se confruntă cu multiple întrebări, precum:
• Care este structura obligatorie a politicilor contabile, ce pot sa conțină politicile contabile, dar nu este obligatoriu, precum și:
− trebuie să includem în politici contabile proceduri contabile interne, precum aspecte ale contabilității de gestiune, cu privire la organizare si administrarea documentelor primare în cadrul entității etc.;
− normele de pierderi stabilite și adoptate;


Detalii

08
06 2021
610

Нематериальные активы в вопросах и ответах

Как правильно отразить в бухгалтерском учете лицензию на импорт и оптовую реализацию бензина, дизельного топлива?

Закон № 160 от 22.07.2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения (Закон № 160/2011) устанавливает виды деятельности, которые подлежат лицензированию, а также список государственных органов, ответственных за выдачу лицензий.


Detalii

08
06 2021
301

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar

(Continuare. Partea I în nr.  2(65) 2021, partea II în nr. 3(66) 2021)

Asociațiile de economii şi împrumut (AEÎ), conform prevederilor art. 7 alin. (1), p. 5 al Legii asociațiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007), în funcție de categoria licenței deținute, suplimentar la serviciile prestate membrilor săi de acordare a împrumuturilor şi a serviciilor aferente împrumuturilor, precum şi acceptarea depunerilor de economii, pot acorda şi alte servicii, cu acordul scris al autorității de supraveghere.


Detalii

03
06 2021
1928

Бухгалтерский учет аутсорсинговых услуг у заказчика и аутсорсера

В данной статье мы объединили несколько, на наш взгляд, актуальных вопросов, возникающих при бухгалтерском аутсорсинге. Также рассматриваются особенности учета затрат на аутсорсинг, как с позиции аутсорсеров, так и с позиции их клиентов и порядок учета доходов аутсорсера.

На сегодняшний день предприятия малого и среднего бизнеса пользуются услугами аудиторских или бухгалтерских
Detalii

28
05 2021
688

Обратное налогообложение. Отсутствие отметки в налоговой накладной

Субъект, плательщик НДС, приобрел недвижимое имущество, принадлежащее предприятию, зарегистрированному в качестве плательщика НДС, находящемуся в процессе несостоятельности. Поставщик недвижимого имущества выписал налоговую накладную по данной поставке, не содержащую отметку «обратное налогообложение». Имеет ли покупатель право на самостоятельное исчисление и уплату НДС, а также право на вычет суммы НДС, сопряженной с приобретением данного недвижимого имущества, на основании налоговой накладной, которая не содержит указанной выше отметки? 


Detalii