avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

20
06 2018
82

Impozitarea salariului la achitarea acestuia în cazul lipsei forțate de la serviciu

Urmează a fi reținut impozitul pe venit din salariu precum și achitate contribuţii de asigurări sociale de stat şi prime obligatorii de asistenţă medicală în cazul achitării salariului pentru lipsa forțată de la serviciu, stabilită în baza hotărârii instanței de judecată?

În conformitate cu prevederile art. 89 alin. (1) și (3) din Codul muncii (CM), salariatul transferat nelegitim la o altă muncă sau eliberat nelegitim din serviciu poate fi restabilit la locul de muncă prin negocieri directe cu angajatorul, iar în caz de litigiu — prin hotărâre a instanţei de judecată.
Detalii
20
06 2018
258

Restituirea supraplății la impozitul pe venit a persoanelor fizice

O persoană fizică cetăţean a obţinut în anul 2017 venituri doar sub formă de salariu de la „G” S.R.L. Salariul a fost obţinut pentru munca efectuată în perioada august decembrie 2017. În urma calculelor efectuate, ca urmare a neutilizării totale a scutirilor la care avea dreptul, cetăţeanul a depistat că, dacă ar fi prezentat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, suma impozitului pe venit ar fi fost cu 800 lei mai mică. Poate persoana obţine restituirea acestui impozit dacă nu a prezentat până la 2 mai Declaraţia și ce urmează să întreprindă în acest caz?
Detalii
20
06 2018
243

О представлении отчетов в электронной форме

В текущем месяце среднесписочная численность работников ООО «U», которое не является плательщиком НДС, превысила 10 единиц. Является ли обязательным, с этого момента, представление субъектом отчетов только в электронной форме?
Detalii
19
06 2018
167

О продаже отходов производства

Наше предприятие для производства посуды литой закупает у другого экономического субъекта, ведущего деятельность на территории Молдовы, тигель (емкость, в которой плавится металл). Отслуживший свой срок и списанный тигель, уже оприходованный как отходы производства, мы хотим продать. Имеем ли мы право претендовать, согласно ст. 103 ч. 94 Налогового кодекса (НК), на освобождение от НДС на вышеуказанные отходы?
Detalii
19
06 2018
133

Obligațiile fiscale la donarea cotei în capitalul social

Întreprinderea X are doi fondatori cu cote părți egale. Unul dintre ei decide să doneze o parte din cota sa de participare în capitalul social în folosul celuilalt fondator al entității. Ce obligații fiscale revin fondatorilor în rezultatul donării? Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) din CF?
Detalii
19
06 2018
351

Декларация НДС при осуществлении поставок с правом и без права вычета

Должен ли налогоплательщик, осуществляющий поставки, облагаемые НДС на общих основаниях и поставки, освобожденные от НДС с правом вычета (ст. 104 лит. с1) НК), декларировать их, предоставляя две декларации или все-таки одну?

В соответствии с положениями п. 6 Порядка заполнения декларации по НДС, утвержденного приказом Главной государственной налоговой инспекции №1164 от 25.10.2012 г., поставки, по которым в соответствии с законодательством предусмотрено освобождение от уплаты в бюджет НДС
Detalii
19
06 2018
86

Despre recunoaşterea veniturilor rezidentului PM obţinute în străinătate

Entitatea X (rezident al RM) încheie contract de prestatie artistica cu entitatea Y (nerezident al RM), locul prestarii serviciilor fiind România. În contract este prevazută achitarea de către entitatea Y a unei sume ce reprezintă cheltuielile de transport şi onorarii, suportate efectiv de catre entitatea X. Urmează entitatea X să înregistreze în evidenţa contabilă cheltuielile de deplasare şi veniturile obţinute din prestarea serviciilor în conditiile date?

Detalii
19
06 2018
774

Учет пробега автошин

Какой пробег шин легковых и грузовых автомобилей разрешается учитывать в целях налогообложения?

Порядок бухгалтерского учета пробега автошин, а также учета в целях налогообложения осуществляется согласно Приказу Министерства Финансов о порядке учета расходов по замене автошин и аккумуляторных батарей транспортных средств № 87 от 23 декабря 2004 г.
Detalii