avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

12
12 2017
55

Scutire de taxa pentru poluarea mediului

Trebuie SRL «A» să achite taxa pentru poluarea mediului la momentul vânzării produsului finit pentru ambalajul din plastic procurat de la agenţii economici (producători de ambalaj) de pe teritoriul RM, dacă ei au achitat taxa la importul materiei prime?
Detalii
08
12 2017
309

Corectarea obligației fiscale la anularea creanțelor pentru livrarea de mărfuri, în cazul expirării termenului de prescripție

În urma deciziei instanței de judecată, s-a stabilit că debitorul este în faliment și firma noastră trebuie să caseze suma datoriei de 97490,86 lei, care este creată din livrări și parțial din preluarea datoriei prin contract de cesiune. În ambele cazuri s-a calculat ți achitat TVA la buget. Firma noastră are dreptul la ajustarea /micșorarea sumei TVA de la suma sus-menționată?
Detalii
08
12 2017
274

Recunoașterea creanței drept datorie compromisă - cu sau fără decizia de judecată?

Instanța de judecată ne-a dat câștig de cauză privind încasarea datoriei de la debitor. Debitorul nu poate fi găsit, dar nici nu e declarat în faliment. Firma noastră are dreptul să caseze datoria în scop fiscal? Doar în baza deciziei de judecată avem dreptul la deducerea datoriei conform art.31 din Codul Fiscal și la ajustarea/micșorarea sumei TVA de la datoria dată?
Detalii
08
12 2017
143

1. (10.2.12) Unde poate fi eliberată patenta, pentru care perioadă şi ce este necesar pentru aceasta?

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, solicitantul/titularul care dorește să i se elibereze patenta, poate depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază își are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.
Detalii
07
12 2017
485

Referitor la eliberarea facturii fiscale de către operatorul de telefonie mobilă, în cazul utilizării Pachetului PrePay

Este obligat operatotul de telefonie mobilă să ofere la solicitarea clientului, conform al.3 al art.117 din Codul fiscal, factura fiscală, dacă acesta utilizează pachetul PrePay (contul este suplinit pe măsura necesităţii)? Din p.9 lit.d) al art.117 nu este clar căror pachete se aplică prevederile articolului — abonamentelor sau PrePay.
Detalii
07
12 2017
910

Referitor la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru premiile acordate în cadrul unui team-building

Entitatea organizează trimestrial un team-building pentru angajații săi în conformitate cu condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă, în cadrul căruia se desfăşoară concursuri şi se acordă premii pentru învingători(angajații săi). Acest team-building este organizat în afara orelor de muncă şi nu ține nemijlocit de activitatea pe care o desfăşoară zi de zi şi de retribuirea muncii, dar este organizat cu scopul de a uni colectivul şi de a îmbunătăți relațiile colegiale între aceştia, fapt ce va favoriza ulterior rezultatul desfăşurării activității. Va putea oare întreprinderea să deducă în scopuri fiscale cheltuielile suportate pentru premiile acordate în cadrul team-building-ului desfăşurat?
Detalii
07
12 2017
625

О вычете в целях налогообложения расходов, понесенных в связи с выдачей премий в рамках мероприятий с целью сплочения коллектива

Субъект организует ежеквартально мероприятия по сплочению коллектива для своих работников в соответствии с условиями, предусмотренными в коллективном трудовом договоре, в рамках которых проводятся конкурсы и выдаются призы победителям (работникам). Мероприятие организуется в нерабочее время и не связано с каждодневной деятельностью и оплатой труда, но его цель – объединение коллектива и улучшение коллегиальных отношений между работниками, что благоприятствует результатам осуществляемой деятельности. Может ли предприятие производить вычет в целях налогообложения расходов, понесенных в связи с выдачей премий в рамках проведенных мероприятий для сплочения коллектива?
Detalii
06
12 2017
243

2. (28.15.22) Urmează oare de a fi prezentată factura fiscală pentru livrările de mărfuri şi servicii în scopuri filantropice?

Arhiva:
În conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale se face exclusiv în cazul livrărilor impozabile cu TVA. Totodată, conform art.19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Prin urmare, pentru livrările neimpozabile cu TVA, în temeiul pct.2 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31.03.2010 furnizorul va elibera documentul cu regim special – factura.