avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

12
08 2022
214

Referitor la aspectele fiscale ce țin de unele plăți neimpozabile

Angajatorul a delegat salariații săi în scopul îndeplinirii obligaților de serviciu și le-a achitat diurna în conformitate cu modul stabilit de Guvern. Totodată, a fost necesară testarea salariaților în vederea depistării prezenței/absenței virusului SARS-CoV-2. Urmează a fi reflectate în darea de seamă lunară (forma IPC21) plățile menționate?

 

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. d) și z18) din Codul fiscal, drept surse de venit neimpozabile care nu se includ în venitul brut constituie:


Detalii

12
08 2022
78

Obligațiile fiscale în raport cu plățile acordate nerezidenților

Societatea ce organizează cursuri specializate de limbi moderne a angajat un nerezident - profesor nativ de engleză, în baza unui contract de prestări servicii educaționale. Serviciile urmează a fi prestate de către nerezident prin intermediul internetului de la locul său de rezidență. Apare în aceste condiții obligația entității de a reține la sursa de plată impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale?


Detalii
11
08 2022
109

Restituirea taxei pentru folosirea drumurilor în cazul autovehiculului radiat din Registrul transporturilor: posibilă sau nu?

Agentul economic, în cursul perioadei fiscale curente, a deținut în proprietate un mijloc de transport, pentru care a achitat taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule (taxa). Urmare a producerii unui accident rutier, mijlocul de transport cu referință a fost radiat din Registrul de stat al transporturilor. Poate fi solicitată în acest caz restituirea taxei achitate pentru perioada fiscală aferentă anului 2022 în temeiul acestui fapt?

Subiecţi ai impunerii cu taxa, potrivit art. 337 din CF, sunt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule
Detalii

11
08 2022
135

Impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în cazul GȚ

Cum se aplică impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (GȚ) și care sunt termenele de achitare a impozitelor respective și de prezentare a dărilor de seamă corespunzătoare?

 

Prin bunuri imobiliare în scopul impozitării, potrivit art. 276 al CF, se subînțeleg terenurile, clădirile, construcțiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor. Impozitarea bunurilor imobiliare evaluate
Detalii

10
08 2022
137

Garaj, proprietate a agentului economic. Regimul fiscal

Agentul economic deține în cadrul entității garaje care sunt utilizate pentru gararea temporară a mijloacelor de transport de gabarite mari. Urmează aceste bunuri imobiliare a fi calificate ca „garaje”, în scopul impozitării, cu aplicarea cotei concrete corespunzătoare de impunere, stabilite de către autoritatea administrației publice locale sau ca bunuri „comerciale” ?

 

În conformitate cu prevederile pct. 12 din Regulamentul privind evaluarea bunurilor în scopul impozitării (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 827/2020, clasificarea bunurilor imobile pentru evaluarea în scopul impozitării se efectuează în baza
Detalii

09
08 2022
163

OCN și impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar pentru bunurile imobile preluate în baza datoriei debitoare la creditele expirate

Organizațiile de creditare nebancară (OCN) sunt obligate de a calcula și a achita impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar pentru bunurile imobile gajate de către persoanele juridice şi fizice, clienți ai acestora, care au fost preluate în baza datoriei debitoare la creditele expirate, asupra cărora dețin dreptul de proprietate? De menționat că OCN nu folosesc bunurile respective, iar în multe cazuri, în temeiul unor acorduri bilaterale, acestea rămân să fie folosite de către proprietarii anteriori, până la momentul comercializării lor.


Detalii
08
08 2022
223

Plata taxei pentru folosirea drumurilor în cazul locațiunii de către asociația obștească a mijloacelor de transport

Asociația obștească „X” desfășoară activitate pe segmentul susținerii procesului de dezvoltare a societății, prin îmbunătățirea sistemului educațional. În cursul anului curent, asociația a preluat în locațiune de la un agent economic două mijloace de transport, care sunt utilizate în scopurile statutare. Poate beneficia asociația de scutiri la plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, având în vedere că aceste mijloace nu sunt utilizate în scop de antreprenoriat?
Detalii
08
08 2022
338

Reținerea impozitului pe venit la sursă din plata în rate acordată nerezidenților

O întreprindere rezidentă de construcție a procurat un teren ce constituie proprietate comună a doi nerezidenți – soț și soție, cu scopul de a construi un bloc locativ. Cum urmează a fi efectuată reținerea impozitului pe venit din plățile acordate nerezidenților, luând în considerare că înstrăinarea a avut loc în baza contractului de vânzare-cumpărare ce prevede că plata mijloacelor bănești urmează a fi efectuată în rate fixe pe parcursul a 2 ani consecutiv?

Detalii
05
08 2022
306

Asociația de coproprietari în condominiu și taxa pentru amenajarea teritoriului

Este obligată asociaţia de coproprietari în condominiu, ce reprezintă o organizaţie a proprietarilor de locuințe care s-au asociat pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea în comun a complexului de bunuri imobiliare în condominiu, să calculeze și să achite trimestrial taxa pentru amenajarea teritoriului, inclusiv să prezinte Darea de seamă privind taxele locale (TL13)?


Detalii
05
08 2022
172

Сбор за объекты торговли при разных типах торговых единиц, расположенных по одному адресу

 Секция G Приложения 1 к Закону о внутренней торговле № 231/2010 предусматривает такие виды деятельности как «розничная торговля», «оптовая торговля» и «розничная торговля через интернет». Если все три вида указанной деятельности осуществляются по одному и тому же адресу, сколько уведомлений о торговой деятельности необходимо подать в адрес органов местного публичного управления и за какое количество объектов необходимо исчислить сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг?


Detalii