avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

20
10 2017
10

О неприменении некоторых санкций при повторном контроле

Применяются ли санкции, если при проведении повторного налогового контроля была выявлена невыдача нескольких налоговых накладных?

В соответствии с ч. (5) ст. 234 НК, лица, ошибочно исчислившие налоги и/или сборы, если этот факт не был выявлен во время предыдущего налогового контроля, при повторном проведении налогового контроля в соответствии с ч. (8) ст. 214 НК освобождаются от применения штрафов и пени за выявленные налоговые нарушения, относящиеся к периодам, подвергнутым повторному контролю.
Detalii
20
10 2017
16

Privind impozitarea unor plăți în favoarea angajaților și deducerea în scopuri fiscale cheltuielilor menționate

X a angajat absolvenți ai Universității de Stat, care încă nu au stagiu de muncă. Salariile inițiale erau destul de modeste, în mărime de 2 000-3 000 lei lunar, ulterior cu scopul de a-i stimula să rămână să activeze în cadrul companiei și de a evita fluctuația de cadre, entitatea a decis să le acorde sporuri la salariu.
Cum urmează a fi impozitate plățile menționate? Vor fi admise la deducere în scopuri fiscale cheltuielile menționate?


În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din CF, obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice angajați constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilitățile acordate de angajator.
Detalii
20
10 2017
36

О декларировании юридическим лицом сумм в виде роялти и уплате подоходного налога

Юридическое лицо «ТРАССС», сферой деятельности которого является издание детских книг, заключило договор передачи авторских прав на свои произведения с писателем – автором детских сказок. Договором предусмотрена выплата авторского вознаграждения за каждую опубликованную сказку. Обязано ли физическое лицо задекларировать доход, полученный в виде авторского вознаграждения, принимая во внимание тот факт, что юридическое лицо удержало при выплате подоходный налог? Какие шаги следует предпринять юридическому лицу по декларированию сумм в виде роялти, а также по уплате подоходного налога? В случае если по каким-либо причинам удержание подоходного налога было произведено неправильно и этот факт был обнаружен налоговым органом после установленного законодательством срока его декларирования, у кого возникнет обязанность по уплате данного подоходного налога?
Detalii
20
10 2017
13

Despre reflectarea în Declarația privind TVA a unor servicii acordate de nerezident

În ce rubrică se reflectă în raportul TVA 12 Declarația privind TVA serviciile de vopsire a mărfurilor acordate de nerezident?

Serviciile de vopsire a mărfurilor, prestate de către un nerezident al Republicii Moldova unui rezident, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (l) lit. f) din CF, care stabilesc că locul livrării serviciilor se consideră locul destinației mărfurilor, expediate după prelucrare – la prelucrarea mărfurilor pe teritoriul vamal și în afara teritoriului vamal, se califică drept servicii de import care, conform prevederilor art. 96 lit. a) din CF, se impozitează cu TVA pe principii generale.
Detalii
20
10 2017
24

1. (28.22.21) Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin cesiune?

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar și/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) și ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit. a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit. b), înmulțite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.
Detalii
20
10 2017
13

О подтвердительных документах для разрешения вычета в налоговых целях

В течение летнего периода районными местными властями была обеспечена деятельность районного детского творческо-образовательного центра. По завершении летнего сезона был запланирован десятидневный отдых на море в Болгарии для десяти лучших учеников. Так как денежных средств, выделенных для этих целей, было недостаточно, местные власти обратились к хозяйствующим субъектам района. В ответ на их просьбу предприятие «Y» решило предоставить финансирование в размере, необходимом для организации отдыха детей. На основании каких подтвердительных документов разрешается вычет в налоговых целях расходов, понесенных предприятием «Y», сопряженных со спонсорской поддержкой?

Исходя из ч. (1) ст. 36 НК, хозяйствующий субъект-резидент имеет право на вычет любых сделанных им в течение налогового периода пожертвований на благотворительные или спонсорские цели, но не более 5% облагаемого дохода.
Detalii
20
10 2017
50

Despre regimul fiscal pentru ajutorul material achitat în folosul persoanelor fizice angajați ai asociației obștești

Asociația obștească cu prilejul sărbătorii oficiale are intenția să acorde ajutoare materiale persoanelor fizice atât din cadrul asociației cât și persoanelor terțe. Care este regimul fiscal ce urmează să fie aplicat de către asociație aferent plăților îndreptate spre achitare persoanelor fizice? Care sunt consecințele pentru asociația obștească în cazul nerespectării unei din cerințele din art. 52 alin. (2) din CF?

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea cu privire la organizațiile obşteşti nr. 837 din 17 mai 1996 (în continuare – Lege), asociația obştească este o organizație necomercială, independentă de autoritățile publice, constituită benevol de cel puțin trei persoane fizice şi/sau juridice (asociații obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condițiile legii, a unor drepturi legitime.
Detalii
20
10 2017
150

Despre recalcularea indemnizației de maternitate

Urmează sau nu să fie recalculată indemnizația de maternitate, atunci când aceasta a fost stabilită incorect din cauza erorilor comise de angajator sau Casa Națională de Asigurări Sociale?

Prin garanțiile de protecție socială instituite în art. 47 din Constituție, statul ocroteşte sănătatea şi bunăstarea cetățenilor, acordându-le asistență socială în cazurile prevăzute de lege. În domeniul drepturilor sociale, statul este obligat să ia măsuri pozitive pentru a asigura protecția acestor drepturi, astfel încât fiecare membru să posede un minim garantat de asigurare socială.

Rațiunea asistenței și protecției sociale este de a răspunde nevoilor de trai ale persoanelor și de a menține un anumit nivel de trai în caz de producere a anumitor împrejurări obiective.
Detalii
19
10 2017
270

О наказании за отказ от предоставления письменных объяснений налоговому служащему, направленному на проверку

Какие санкции могут быть применены в случае отказа от предоставления по требованию налогового служащего, направленного на проверку, письменных объяснений по вопросам, подлежащим налоговому контролю?


В соответствии с п. 4) и 5) ст. 1324 НК, одними из функций ГНС являются предупреждение и борьба с налоговыми нарушениями, включая уклонение от уплаты налогов, и проведение налогового контроля.
Detalii
19
10 2017
431

О заполнении приложения к отчету (форма IRV14) в части, касающейся распределения по подразделениям подоходного налога, удержанного у источника выплаты

Головное предприятие хозяйствующего субъекта «IGOR Tr.» зарегистрировано в сек. Ботаника мун. Кишинэу. В то же время он зарегистрировал пять подразделений, из которых три расположены в административно-территориальной единице по его основному месту нахождения, а два других – в мун. Бэлць. При выплате дохода в виде заработной платы хозяйствующему субъекту следует заполнить и представить Отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV14). Как в этом случае правильно заполнить приложение к указанному отчету в части, касающейся распределения подоходного налога, удержанного у источника выплаты?

Изначально отметим, что, в соответствии с ч. (1) ст. 4 Закона об административно-территориальном устройстве Республики Молдова № 764 от 27 дека¬бря 2001 г., территория Республики Молдова в административном отношении подразделяется на административно-территориальные единицы: районы, города и села.
Detalii