avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

02
04 2020
279

Particularități aferente taxei pe valoarea adăugată în activitatea ONG-urilor

Acest articol este destinat administratorilor și contabililor din sectorul organizațiilor non-guvernamentale (în continuare ONG), care nu au scopul obținerii profiturilor, dar înregistrează venituri din activități economice, efectuează import de servicii sau anumite procurări.

Actualmente, Codul fiscal (CF) aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările ulterioare nu conține pentru organizațiile non-guvernamentale anumite prevederi sau facilități speciale aferente modului de înregistrare, declarare sau calculare a taxei pe valoarea adăugată (în continuare – TVA).
Detalii
28
02 2020
469

Aspecte fiscale privind intermedierea închirierii de locuinţe

Intermedierea închirierii de locuinţe, conform art. 1673 alin. (1) din Codul civil (CC), este contractul prin care o parte (intermediar locativ) se obligă să intermedieze ori să indice celeilalte părţi ocazia de a încheia un contract de închiriere a unei locuinţe și se aplică dispoziţiile generale în măsura în care din normele stabilite nu rezultă altfel. Regulile privind contractele de intermediere locativă nu se aplică contractelor care au drept obiect intermedierea închirierii de locuinţă pentru turişti.

Detalii
18
02 2020
1314

Начисление и вычет амортизации основных средств в целях налогообложения - некоторые аспекты

Вопрос: Хозяйствующий субъект использует в предпринимательской деятельности арендованное транспортное средство (договор найма с физическим лицом). Для поддержания непрерывности в осуществлении своей деятельности, в январе 2019 г. арендатор произвел ремонт транспорта (58 000 леев), в соответствии с условиями договора найма. Также, в 2018 г. в результате превышения лимита расходов на ремонт автомобиля, хозяйствующий субъект констатировал основное средство согласно ст. 26 ч. (3) Налогового кодекса (НК). Не амортизированная стоимость данного средства на начало 2019 г. (период применения ст. 261 НК в обязательном порядке) составила 112 000 леев. Расходы по найму за 2019 г. составили 160 000 леев. Срок найма транспортного средства истек в октябре 2019 г. Каков порядок вычета понесенных расходов на ремонт транспорта?
Detalii
13
02 2020
650

Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2020 г.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Основными нормативными актами, используемыми в процессе администрирования налога на недвижимое имущество/земельного налога, являются:
1) для объектов недвижимого имущества, оцененных территориальными кадастровыми органами: раздел VI Налогового кодекса (НК);
2) для объектов недвижимого имущества, не оцененных территориальными кадастровыми органами: Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса и ст. 277, 283, 284 раздела VI НК.
Detalii
07
02 2020
1029

Politica fiscală și vamală pentru anul 2020: principalele aspecte

Procesul de elaborare a politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 a fost încheiat prin adoptarea Legii nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr. 171/2019).

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege nr. 171/2019 a fost ghidată de câteva aspecte importante, și anume:
• stabilirea unor reguli clare de impozitare bazate pe simplitate în procesul de calculare și achitare a impozitelor și taxelor;
• asigurarea unei previzibilități a politicii fiscale și crearea unui mediu investițional atractiv;
• stimularea proceselor economice;
• extinderea bazei fiscale.
Detalii
06
02 2020
498

Înstrăinarea activului de capital prin contract de schimb între agentul economic și persoana fizică - cetățean

Conform prevederilor Codului civil:
– părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte a contractului de schimb este considerată vânzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb (art.1195).
– asupra contractului de schimb se aplică în modul corespunzător regulile contractului de vânzare-cumpărare (art.1196).

– în cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani, numită sultă, dacă aceasta este prevăzută de contract. Un contract este contract de vânzare-cumpărare, şi nu contract de schimb, în cazul în care sulta depăşeşte valoarea bunului care are valoarea mai mică (art.1197).
Detalii
31
01 2020
250

Taxa pentru dispozitivele publicitare în cazul în care pe ele nu este amplasată reclamă

Care este modul de aplicarea a taxei pentru dispozitivele publicitare în cazul în care pe dispozitivele publicitare nu sunt amplasate informații publicitare?

Subiecți ai impunerii, în cazul taxei pentru dispozitivele publicitare, potrivit prevederilor art. 290 lit. q) din CF, sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care deţin în posesie/folosinţă sau sunt proprietari ai dispozitivelor publicitare.
Detalii
30
01 2020
1474

Regimul fiscal în cazul vânzării tractorului de persoana fizică unei persoane juridice

Va fi obligat agentul economic să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în cazul în care acesta procură de la persoana fizică un tractor?

Potrivit art. 90 din CF, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător urmează să rețină o sumă în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. Nu se reţine în prealabil suma menționată din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier.
Detalii