avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

26
07 2021
485

Cota TVA la comercializarea produselor preparate

Se aplica cota redusă prevăzută de art.96 lit. b) liniuța noua din Codul fiscal (12%), asupra produselor alimentare procurate și ulterior comercializate de către agenții economici?
 
În conformitate cu art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, cota redusă a TVA în mărime de 12% este stabilită la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM).
 


Detalii

22
07 2021
1014

НДС при продаже оборудования с истекшим сроком полезного функционирования

Предприятие располагает оборудованием, срок полезного функционирования которого истек, и оно подлежит утилизации. Экономический субъект планирует продать указанное оборудование в качестве металлолома с применением освобождения от НДС без права на вычет. На данный момент в учете предприятия имеется остаточная стоимость данному оборудованию.
Следует ли предприятию, в связи с осуществлением поставки данного оборудования, исключать из вычета какие-либо суммы НДС с учётом того, что указанное оборудование на протяжении всего срока эксплуатации использовалось для осуществления поставок, облагаемых НДС?


Detalii

21
07 2021
601

TVA12: data și valoarea declarării exportului de mărfuri

O entitate rezidentă a încheiat un contract de livrare de mărfuri cu un cumpărător străin. În care perioadă fiscală contribuabilul are obligația de a reflecta exportul de mărfuri în Declarația privind TVA și cum se determină valoarea livrării mărfurilor la export, ce urmează a fi indicată în boxa 5 din Declarație?
      
 
Termenele obligației fiscale ale subiecților impozabili cu TVA sunt prevăzute la art. 108 din Codul fiscal, care stipulează că data obligației fiscale reprezintă data livrării.  Pentru mărfurile la export data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul RM.


Detalii

21
07 2021
197

Exportul mărfurilor accizate: confirmarea dreptului la restituirea accizelor

Urmează oare antrepozitarul autorizat urmează să dețină documentele de plată şi extrasul băncii care confirmă încasarea de facto pe contul său a sumei rezultate din vânzarea partenerului străin a mărfurilor supuse accizelor în cazul în care livrarea (la export) se face cu titlu gratuit?
 
Potrivit art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, în cazul existenței documentelor justificative stabilite de Guvern.
 


Detalii

19
07 2021
601

Impozitarea dividendelor peste cota de participație în capitalul social repartizate asociaților – salariați ai societății respective

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. Noțiunea de dividend este reglementată în art.12 pct.4) din CF1.   
 
Astfel, veniturile obținute de către asociați peste cota de participație depusă în capitalul social nu cad sub incidența noțiunii de „dividend” și nu poate fi aplicat tratamentul fiscal aferent dividendelor.
09
07 2021
657

Почему не все пенсионеры получили извещение на уплату налога на недвижимость

Я пенсионер. На правах собственности владею недвижимым имуществом жилого назначения, расположенным в мун. Кишинэу. Извещение на уплату налога на недвижимое имущество не доставлено. Куда мне обратиться в этом случае? Возможно ли получить уведомление на электронную почту?
 
В соответствии с положениями ч. (1) и ч. (11) ст. 281 НК, для физических лиц, не зарегистрированных в качестве предпринимателей, налог на недвижимое имущество исчисляется и уведомление о сумме налога на недвижимое имущество, подлежащего уплате, направляется службами по сбору местных налогов и сборов примэрий.


Detalii

08
07 2021
905

Avocații, birourile acestora și avocații stagiari: transparența fiscală

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face, prin intermediul biroului asociat de avocați, de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriu, prevede noua redacție a art.31 alin (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, care a intrat în vigoare la 14 iunie 2021. Modificările au fost aprobare prin Legea nr. 67/2021.
 
Amintim, conform art. 29 alin. (1) din, profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:


Detalii

16
06 2021
294

Contribuțiile în Fondul Viei și Vinului. Consecințele nerespectării obligațiilor

Legea nr. 47 pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 din 26 aprilie 2021 a intrat în vigoare 14 mai, ziua publicării în MO, venind cu un șir de concretizări ce țin, inclusiv, de  atribuțiile și acțiunile Serviciului Fiscal de Stat în sensul conformării (atât benevole, cât și silite) a subiecților ce au obligația să contribuie în Fondul Viei şi Vinului (Fond).
 
Astfel, noua redacție a art. 32alin. (7) din Legea nr.57/2006 stabilește că subiecţii contribuitori la Fond calculează de sine stătător sumele contribuţiilor datorate şi prezintă la SFS darea de seamă privind calculul contribuţiilor conform unui formular tipizat, aprobat de autoritatea fiscală.
Detalii
14
06 2021
667

Regimul fiscal și deducerea plăților efectuate în folosul persoanelor fizice interdependente

Întreprinderea X SRL beneficiază de servicii prestate de persoane fizice interdependente rezidenți ai RM. Care este modalitatea de aplicare a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat în aceste circumstanțe? Când și în ce condiții întreprinderea este în drept să deducă cheltuielile aferente serviciilor prestate? Cum se reflectă cheltuielile în cauză în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12)?
 


Detalii

10
06 2021
670

Google AdSense: aspecte contabile și fiscale

Progresul tehnologic ne dă peste cap realitatea legislativă fiscală, precum şi practica contabilă existentă. Apar diverse situații, din ce în ce mai complexe, generate de noile forme de business şi metodele/instrumentele moderne de plată. În momentul de faţă, deseori se întâmplă că produsele IT pot fi valorificate („monetizate”) de către dezvoltatori (companii IT) prin intermediul publicității, aceasta de multe ori fiind unica posibilitate de a obține venituri din dezvoltarea şi crearea acestor produse software: aplicații, website-uri etc.


Detalii