avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

05
12 2019
57

Отражение в Oтчетах объемов добытого полезного ископаемого

Должен ли объем добытого полезного ископаемого за отчетный год, указываемый в Отчете о движении запасов твердых полезных ископаемых (Форма № 5-гр (годовая) и Отчете о движении запасов нефти и природного газа (Форма № 6-гр (годовая)) соответствовать сумме объемов полезных ископаемых, указываемых в Отчете по сборам за природные ресурсы (Forma TRN15) за 4 квартала соответствующего года? За какой объем добытого полезного ископаемого за квартал возникают обязательства по исчислению и уплате в бюджет сбора за добычу — за объем, который извлечен в течение отчетного квартала из недр или объем, который за отчетный квартал извлечен и реализован?
Detalii
05
12 2019
36

Отражение в отчетах объемов добытого полезного ископаемого

Должен ли объем добытого полезного ископаемого за отчетный год, указываемый в Отчете о движении запасов твердых полезных ископаемых (Форма № 5-гр (годовая) и Отчете о движении запасов нефти и природного газа (Форма № 6-гр (годовая)) соответствовать сумме объемов полезных ископаемых, указываемых в Отчете по сборам за природные ресурсы (Forma TRN15) за 4 квартала соответствующего года? За какой объем добытого полезного ископаемого за квартал возникают обязательства по исчислению и уплате в бюджет сбора за добычу — за объем, который извлечен в течение отчетного квартала из недр или объем, который за отчетный квартал извлечен и реализован?
Detalii
03
12 2019
201

Calcularea creșterii de capital pentru persoanele fizice aferent perioadei fiscale a anului 2019

Modul de determinare a creșterii și pierderilor de capital se reglementează de cap. 5 „Creșterea și pierderile de capital” din Titlul II al Codului fiscal (CF) și Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit nr.693 din 11.07.2018 (HG nr.693/2018).

Potrivit art. 18 lit. e) din CF, creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) reprezintă sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut.
Detalii
02
12 2019
228

Determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit aferent veniturilor salariale ale persoanelor fizice nerezidente, precum și în cazul altor venituri personale (venituri independente, activități sportive și de agrement, pensii, burse) Partea a II-a

Partea I a fost publicată în nr. 6(54)

Veniturile independente

Cu referire la veniturile independente, merită a fi menționat că acestea acoperă, în mare parte, activitatea de întreprinzător definită în Codul fiscal1 desfășurată de persoanele fizice (inclusiv activitatea profesională sau independentă în sensul CF).
Detalii
22
11 2019
431

Сбор за предоставление услуг по автоперевозке пассажиров за простаивающие транспортные единицы

Возникают ли обязательства по уплате сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) за транспортные единицы, которые по техническим причинам простаивают в течение налогового периода, т. е. не вовлечены в процесс предоставления услуг по перевозке пассажиров?

Detalii
18
11 2019
525

Impozitul pe avere în cazul bunurilor gajate

Potrivit titlului executoriu emis de instanța de judecată, s-a dispus transmiterea în posesia instituției financiare (băncii) a bunului imobil în scopul stingerii datoriei garantate prin ipotecă. Însă acest bun imobil are suprafața de 200 m2, este evaluat de organul cadastral la 2,463 mil. lei și, respectiv, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe avere. În cazul în care acest bun imobil a fost transmis în posesia instituției financiare, este corect de a anula avizul de plată la impozitul pe avere emis pe numele proprietarului?

Detalii
05
11 2019
592

Impozitul pe venit al rezidentului RM ce activează în cadrul companiei străine în RM și peste hotare

Un cetățean al Republicii Moldova activează în calitate de angajat în cadrul unei reprezentanțe permanente de pe teritoriul RM a unei companii din România. Ulterior, acesta se deleagă să activeze în cadrul entității-mame din România pe o perioada de 8 luni. Unde urmează a fi impozitate veniturile salariale achitate de către angajatorul din Republica Moldova ale persoanei vizate?

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
Detalii
11
10 2019
469

Налоговый режим для физических и юридических лиц в случае осуществления гражданской (альтернативной) службы

Порядок исполнения гражданской (альтернативной) службы (далее – гражданская служба), установлен Законом об организации гражданской (альтернативной) службы № 156-XVI от 06.07.2007 г. (далее – Закон), согласно которому гражданская служба – это государственная, общественно-полезная и добровольная служба, являющаяся альтернативой для граждан РМ, которые из религиозных, пацифистских, этических, моральных, гуманитарных убеждений и по другим подобным причинам не могут исполнять срочную военную службу.

Detalii
09
10 2019
906

Начисление амортизации основных средств в целях налогообложения, учитывая капитализируемые затраты

Как известно, в соответствии с ч. (31) ст. 24 Закона № 1164/1997 о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса (НК), с 2019 г. положения ст. 261 НК применяются в обязательном порядке.

Согласно ч. (17) ст. 261 НК, учет и начисление амортизации основных средств в целях налогообложения осуществляются согласно Положению о порядке учета и начисления амортизации основных средств в целях налогообложения (далее Положения), утвержденному Постановлением правительства № 289 от 14.03.2007.
Detalii
08
10 2019
898

Corectitudinea calculării și achitării impozitului pe venit din activitatea operațională în cazul lichidării entității

Împrumuturile de la fondator reprezintă sau nu venituri din activitatea operaţională?


Fondatorul întreprinderii X a decis lichidarea entității. În condițiile art. 121 alin. (3) din Codul fiscal (CF), pentru agentul economic care a adoptat decizia de lichidare pe parcursul anului calendaristic, perioadă fiscală se consideră:
Detalii