avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

27
02 2017
1482

Unele aspecte referitoare la declararea venitului persoanei fizice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) din CF, una din funcţiile de bază ale inspectoratului fiscal de stat teritorial constituie asigurarea evidenţei integrale şi conforme a contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale, cu excepţia celor administrate de alte organe, precum şi întreprinderea măsurilor pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
Detalii
22
02 2017
949

Unele aspecte ce țin de înregistrarea subdiviziunilor

Articolul 5 pct. 29) din CF stabileşte noţiunea de subdiviziune, care reprezintă unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
Detalii
17
02 2017
535

Efectele divorțului, în cazul în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului) și scutirea pentru persoane întreținute, iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie

Pentru început menționăm că scutirile de care poate beneficia persoana fizică cetățean și la care aceasta potrivit prevederilor legislației în vigoare are dreptul se acordă sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
Detalii
31
01 2017
322

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 3

Entitatea „X” SRL în luna curentă a procurat nişte încăperi într-un imobil pentru a le utiliza ca sediu şi depozit. Încăperile se află într-o stare deplorabilă şi nu pot fi folosite imediat nici ca depozit. Entitatea intenţionează să efectueze reparaţii cu ajutorul unor companii terţe. Urmează de stabilit dacă cheltuielile de reparaţie vor putea fi deduse în scopuri fiscale de „X” SRL.
Detalii
31
01 2017
533

О вычете расходов в налоговых целях - 3

Субъект „X” ООО в текущем месяце приобрел несколько помещений одного недвижимого объекта в целях использования в качестве основного местонахождения и склада. Помещения находятся в плачевном состоянии и не могут быть использованы немедленно, даже в качестве склада. Субъект намеревается осуществить ремонт с помощью третьей компании. Следует установить, подлежат ли расходы „X” ООО на ремонт вычету в налоговых целях „X” ООО.
Detalii
27
01 2017
394

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 2

În luna curentă agentul economic „GF” SRL a fost supus controlului fiscal prin metoda verificării totale pentru perioada anului 2015. În rezultatul controlului s-a constatat că contribuabilul „GF” SRL dispune de automobile şi camioane pe care le utilizează în activitatea de întreprinzător şi toate cheltuielile privind consumul de combustibil şi de ulei pentru motoare le-a dedus în scopuri fiscale, fără a ţine cont de limitele stabilite de legislaţie, ceea ce a dus la diminuarea venitului impozabil pentru perioada anului 2015. Ce sancţiuni îi vor fi aplicate contribuabilului „GF” SRL în situaţia dată şi cum trebuiau să fie deduse cheltuielile menţionate?
Detalii
27
01 2017
792

О вычете расходов в налоговых целях - 2

В текущем месяце хозяйствующий субъект ООО „GF” был подвергнут налоговому контролю, а именно – тотальной проверке за 2015 год. В результате контроля было установлено, что налогоплательщик ООО „GF” располагает автомобилями и грузовыми машинами, которые он использует в предпринимательской деятельности и все расходы, сопряженные с расходом топлива и моторного масла, были вычтены в налоговых целях без учета предельных норм, установленных законодательством, что привело к занижению налогооблагаемого дохода за 2015 год. Какие санкции будут применены в отношении налогоплательщика ООО „GF” ООО в данной ситуации? Как следовало вычитать данные расходы?
Detalii
27
01 2017
532

Despre unele aspecte aferente sancționării persoanei fizice pentru neprezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit

În cazul în care persoana fizică a primit de la organul fiscal o scrisoare de conformare, în care era prevăzut că aceasta urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit și să achite impozitul pe anul respectiv, este pasibilă de aplicarea sancțiunilor conform Codului fiscal?
Detalii
27
01 2017
767

О некоторых аспектах применения штрафных санкций за непредставление Декларации о подоходном налоге физического лица

Применяются ли к физическому лицу санкции на основании Налогового кодекса, если это лицо получило письмо налогового органа о соблюдении налогового законодательства и о том, что ему надлежит представить Декларацию о подоходном налоге и уплатить налог за соответствующий год?
Detalii