avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

01
03 2021
818

CET18: determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit aferente anului 2020

Conform legislației în vigoare, contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020 până la 30 aprilie inclusiv a anului curent.

 

Art.83 din Codul fiscal prevede că, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

- au obligații privind achitarea impozitului pe venit;


Detalii
26
02 2021
182

Servicii de actualizare software prestate de către nerezidenți: aspecte privind TVA

Începând cu 1 ianuarie 2021, la serviciile importate, conform art.109 alin. (2) din CF, la serviciile importate termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de termenul obligaţiei de depunere a declaraţiei privind TV pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte. 
 
Astfel, legislația stabilește două fapte economice care conduc la apariția obligației fiscale la serviciile importate, în funcție de ce are loc mai înainte: importul serviciilor sau achitarea acestora.

Detalii
26
02 2021
634

Declararea de catre persoanele fizice a veniturilor din activitatea prin intermediul rețelelor electronice. Studiu de caz

Persoana fizică A care activează în domeniul online (Instagram, Facebook) prestează servicii de promovare și publicitate, contra plată, altor persoane fizice. Are persoana fizică A obligații fiscale cu privire la impozitul pe venit? Cum le va determina? 
 
Potrivit prevederilor art.13 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în RM şi din orice surse aflate în afara RM pentru activitatea lor în RM sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit. De asemenea, alin. (2) al aceluiași articol prevede că subiecţii impunerii sunt obligaţi să declare venitul brut obţinut din toate sursele.

Detalii
25
02 2021
391

СЕТ18 лица, получившего в 2020 г. более 360 тыс. леев

Физическое лицо гражданин РМ получил в 2020 г. налогооблагаемый доход, превышающий 360 000 леев. Обязано ли данное лицо подать декларацию СЕТ18 за 2020 г., учитывая, что, при получении заработной платы в декабре, запросило в бухгалтерии работодателя обеспечение удержания из данной зарплаты подоходного налога, возникающего в результате отказа от личного освобождения, которое было использовано частично в течении года?
 

Detalii
22
02 2021
765

Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2021 году

Налог на недвижимое имущество 2021


Основными нормативными актами, используемыми в процессе администрирования налога на недвижимое имущество/земельного налога, являются:
1) для объектов недвижимого имущества, оцененных территориальными кадастровыми органами: раздел VI Налогового кодекса (НК);
2) для объектов недвижимого имущества, не оцененных территориальными кадастровыми органами: Закон о введении в действие раздела VI НК и ст. 277, 283, 284 раздела VI НК.

Detalii
18
02 2021
1327

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I în nr. 7 (62), partea II în nr. 8 (63) 2020))

Determinarea rezultatului fiscal la ieșirea mijloacelor fixe

Potrivit pct. 31 din SNC „INC” imobilizările se derecunosc la ieșirea acestora în cazul transmiterii (înstrăinării, cedării) prin vânzare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donaţie etc., lichidării din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale, distrugerii în urma calamităţilor naturale etc.


Detalii
18
02 2021
668

Donația bunurilor imobile de către bunei nepoților: aspecte fiscale

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. Astfel, persoana fizică care face donație un bun, în scopuri fiscale va constata venit.
 
Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată a bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. La determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit, se va lua în calcul baza valorică a bunului donat care, la rândul său, se constată în conformitate cu prevederile art. 42 din CF.
 

Detalii
10
02 2021
687

Particularitățile politicii fiscale și vamale pentru anul 2021

Particularitățile anului 2020 au determinat necesitatea identificării și promovării unor măsuri ce au drept scop atenuarea efectelor crizei pandemice și relansarea economiei naționale, prin diminuarea presiunii fiscale, implementarea de noi mecanisme de subvenționare, de comun cu perfecționarea reglementărilor fiscale prin reguli clare de impozitare bazate pe echitate, simplitate și asigurarea previzibilității impunerii. În acest sens, se propune redarea concisă a modificărilor de natură fiscală și vamală pentru anul 2021, care se regăsesc în Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020) și Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificare a unor acte normative (Legea nr. 60/2020) pentru o viziune de ansamblu asupra reglementărilor ce produc efecte juridice începând cu 1 ianuarie 2021.


Detalii
05
02 2021
458

Desemnarea procentuală de către cabinetul individual al avocatului

Avocații, care își desfășoară activitatea sub forma de cabinet individual al avocatului, pot desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit reținut?
 
Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă, care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare, este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale, incluși în Lista aprobată anual de Agenţia Servicii Publice.
Detalii
29
01 2021
330

Aplicarea TVA la serviciile prestate/bunurile livrate cu titlu gratuit pentru promovarea produsului

 În condițiile actuale de dezvoltare, pe piață apar tot mai mulți comercianți și tot mai multe produse/servicii pentru publicul cointeresat de cumpărare. Fenomenul dat, în mod direct, crește spirtul de concurență între participanții la piață. Pentru a avea succes în condițiile unei concurențe dure, comercianții devin tot mai inventivi, atât în privința produselor/serviciilor care le propun, cât și în privința metodelor de promovare a acestora.

Detalii