avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

15
08 2022
67

Порядок установления местных налогов и сборов органами местного публичного управления

Местные бюджеты представляют собой самостоятельные элементы, которые разрабатываются, утверждаются и исполняются на условиях финансовой автономии в соответствии с положениями Закона о местных публичных финансах №397/2003 (Закон №397/2003), Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181/2014 (Закон №181/2014), а также Закона о местном публичном управлении №436/2006 (Закон№436/2006).


Detalii

03
08 2022
346

Regimul fiscal al plăților la lichidarea entității

Conform art.230 alin.(1) și alin.(6) din Codul civil (CC), în termen de 15 zile de la data expirării termenului de înaintare a creanţelor, lichidatorul este obligat să întocmească bilanţul provizoriu de lichidare, care să reflecte valoarea de bilanţ şi valoarea de piaţă a activelor inventariate, inclusiv creanţele înaintate şi validate de lichidator, precum şi cele nerecunoscute de lichidator şi/sau care se află pe rol în instanţa de judecată.

 

Lichidatorul, după executarea tuturor creanţelor creditorilor, întocmeşte bilanţul definitiv de lichidare şi, odată cu proiectul
Detalii

29
07 2022
671

Lichidarea mijlocului de transport. Consecințe fiscale și completarea VEN12

Mijlocul de transport al entității a fost implicat în accident rutier. În rezultatului accidentului rutier s-a constatat că transportul nu poate fi supus reparației. Astfel, a fost luată decizia de lichidare a mijlocului de transport. Automobilul a fost asigurat conform poliței de asigurare CASCO, în rezultat entitatea a obținut compensație de la compania de asigurare. Totodată, a fost luată decizia privind procurarea unui transport analogic necesar activității de întreprinzător. Care sunt consecințele fiscale în situația descrisă? Și anume:


Detalii

27
07 2022
437

Сбор за объекты торговли для торговых центров

В соответствии с п. 1 Приложения № 3 к решению муниципального Совета Кишинэу № 13/1 от 15.12.2021 г., ставка сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг для торговых центров установлена в зависимости от торговой площади. Для корректного исчислению сбора, какую площадь торгового центра следует считать налогооблагаемой, если на площадях торгового центра располагаются другие типы торговых единиц, за наличие которых у их владельцев также возникают обязательства по сбору?
 
19
07 2022
376

Прирост капитала: налоговые обязательства физического лица, обладающего двойным гражданством

Физическое лицо, обладающее двойным гражданством (Республики Молдова и Украины), произвело отчуждение принадлежащего ему недвижимого имущества на территории РМ. При определении налогового обязательства будет ли он вправе воспользоваться личным освобождением?
 
В соответствии со ст. 33 Налогового кодекса, каждый налогоплательщик (физическое лицо–резидент), имеющий годовой налогооблагаемый доход менее 360000 леев, исключая доходы, предусмотренные ст. 901 НК, имеет право на личное освобождение в размере1,
Detalii
18
07 2022
992

Achitarea cu întârziere a impozitului pe bunurile imobiliare prin MPay

Persoana fizică „X” este proprietar a două apartamente amplasate în mun. Chișinău. Întrucât se află peste hotarele țării de la începutul anului curent, a fost în imposibilitate de a recepționa avizul de plată la impozitul pe bunurile imobiliare. Cum poate fi obținută în acest caz informația despre obligațiile fiscale datorate bugetului, în vederea stingerii acestora prin intermediul cadrului bancar?
 
În conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai RM – proprietari ai bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM sunt subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare.


Detalii

13
07 2022
450

Aplicarea TVA în funcție de tipul serviciilor prestate nerezidentului

Compania rezidentă din Republica Moldova a încheiat un contract cu o companie nerezidentă din România, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor de publicitate, de marketing (cum ar fi serviciile de cercetare a pieței), precum și prestarea serviciilor de imprimare a bucletelor cu caracter informativ și publicitar. Care este regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor menționate de către un rezident nerezidentului?
 


Detalii

05
07 2022
682

Creșterea de capital: obligațiile fiscale ale persoanei fizice cu dublă cetățenie

Persoana fizică, având dubla cetățenie (a Republicii Moldova și Ucrainei) a înstrăinat un bun imobil ce îi aparținea pe teritoriul RM. La determinarea obligației fiscale, va fi în drept acesta să utilizeze scutirea personală?
 
Potrivit art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din CF, are dreptul la o scutire personală în cuantumul1 stabilit anual la art.33.
 


Detalii

29
06 2022
440

TVA în cazul achitării avansului unei companii, care ulterior intră în insolvabilitate

Compania A a achitat un avans companiei B pentru procurarea unui mijloc fix. La momentul achitării avansului, compania B nu era declarată în proces de insolvabilitate. Respectiv, la primirea avansului, a fost calculat TVA aferent. Peste o perioadă de 6 luni, compania B eliberează companiei A factură fiscală pe livrarea efectuată, dar fără TVA. La momentul eliberării facturii, compania B se afla deja în proces de insolvabilitate. În aceste condiții, față de compania A se aplică mecanismul taxării inverse? Apare oare pentru cumpărător dubla impozitare cu TVA?


Detalii

28
06 2022
526

Obligațiile fiscale în cazul tranzacționării activelor de capital prin intermediul unui broker

Apare pentru persoana fizică obligația cu privire la impozitul pe venit aferent venitului obținut din comercializare activelor de capital prin intermediului unui broker, mijloacele bănești fiind păstrate pe contul brokerului?
 
Potrivit art.1472 alin.(1) din Codului civil, prin contractul de mandat o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice sau în alt mod de a afecta direct poziţia juridică a mandantului în raport cu un terţ, iar mandatarul, prin acceptarea mandatului, se obligă să acţioneze în numele şi pe contul mandantului.


Detalii