avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

22
08 2017
137

Privind utilizarea MCC cu memorie fiscală de către cultele religioase

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, contribuabilul este obligat să țină evidența contabilă conform modului stabilit de legislație, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar (maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) sau terminalul de plată în numerar (terminal cash-in)), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.
Detalii
21
08 2017
153

О применении при повторном контроле санкций за невыдачу или нерегистрирование налоговой накладной в ГЭРНН

В соответствии с ч. (5) ст. 234 НК, лица, ошибочно исчислившие налоги (пошлины) и/или сборы, если этот факт не был выявлен во время предыдущего налогового контроля, при повторном проведении налогового контроля в соответствии с ч. (8) ст. 214 НК освобождаются от применения штрафов и пени за выявленные налоговые нарушения, относящиеся к периодам, подвергнутым повторному контролю.
Detalii
21
08 2017
163

Aspecte metodologice privind aplicarea măsurilor de asigurare și executare silită a restanțelor persoanelor fizice cetățeni

Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din CF, prin noțiunea de contribuabil, subiect al impunerii se înțelege persoana care, conform legislației fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalitățile şi amenzile respective; persoana care, conform legislației fiscale, este obligată să rețină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plățile indicate.
Detalii
18
08 2017
231

О порядке принудительного взыскания задолженности перед НПБ крестьянского хозяйства и индивидуального предприятия в случае смерти единственного учредителя

На основании п. 1) ст. 14 Закона № 845 от 3 января 1992 года о предпринимательстве и предприятиях (далее – Закон), индивидуальным предприятием является предприятие, принадлежащее гражданину на правах частной собственности или членам семьи на правах общей собственности. Имущество индивидуального предприятия формируется на основе имущества гражданина (семьи) и других не запрещенных законодательством источников.

Формой индивидуального предприятия в сельском хозяйстве является только крестьянское (фермерское) хозяйство.
Detalii
17
08 2017
170

Об удержании судебным исполнителем или нотариусом подоходного налога из выплаты в адрес физического лица

Физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, передает в аренду нотариусу (или судебному исполнителю) автомобиль. Рассмотрим налоговые обязательства сторон.

Согласно ч. (3) ст. 901 НК, лица, указанные в статье 90, удерживают налог в размере 10 процентов доходов, полученных физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель.
Detalii
16
08 2017
1295

Unele aspecte cu privire la restituirea TVA

Contribuabilul „X” a depus cerere de restituire a TVA pentru luna martie 2017 datorită faptului că subiectul impozabil a efectuat livrări care se impozitează la cota zero. Suma indicată spre restituire în declarația privind TVA constituie 62 mii lei.

Luând în considerare modificările operate la HG nr. 93 din 1 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, prin HG nr. 1392 din 22 decembrie 2016, vom exemplifica posibilele situații de restituire a TVA sub aspectul termenului limită de restituire a TVA pentru a determina data maximă până la care SFS trebuie să efectueze restituirea TVA.

Detalii
15
08 2017
329

О действиях кредитора, направленных на признание суммы задолженности в качестве безнадежного долга в налоговых целях

Дело, рассматриваемое в суде:

При попытке направить уведомление своему дебитору для его предупреждения об обязательстве погашения задолженности хозяйствующий субъект узнал, что его дебитор был ликвидирован и данный факт был зарегистрирован в Государственной регистрационной палате.
Какие действия надлежит предпринять хозяйствующему субъекту – кредитору, чтобы его долг был признан безнадежным в налоговых целях? Может ли служить в качестве документа, позволяющего признать долг как безнадежный в налоговых целях, выписка из Государственной регистрационной палаты о ликвидации предприятия?


Процедура ликвидации юридического лица предполагает два этапа:
Detalii
15
08 2017
278

Об обращении взыскания на дебиторскую задолженность

Обращение взыскания на дебиторскую задолженность представляет собой меру принудительного взыскания и исключительное право ее применения налоговым органом в случае, когда задолженность сопряжена с нарушениями, подлежит исполнению и взысканию.

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 267 Гражданского кодекса, общий срок, в течение которого лицо может защитить свое нарушенное право путем подачи иска в судебную инстанцию, составляет три года.
Detalii
14
08 2017
173

Unele aspecte privind interacțiunea Serviciului Fiscal de Stat cu executorii judecătorești în procesul de executare silită

Regula principală în materie de executare a obligațiilor față de bugetul public național este reprezentată de executarea de bună voie și cu bună voință de către contribuabil a obligației fiscale, prin efectuarea plății pe deplin și în termenul legal consfințit de cadrul de reglementare în vigoare.

Totuși, dacă contribuabilul nu execută obligația sa, în mărimea stabilită, creditorul, adică Serviciul Fiscal de Stat, pentru a valorifica dreptul pe care îl deține în raport cu contribuabilul, recurge la pârghiile pe care legislația în vigoare i le pune la dispoziție, pentru a-l sili la executarea obligațiilor pecuniare față de bugetul public național. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat va cere executarea silită a obligațiilor fiscale restante prin modalitățile statuate de cadrul legal în vigoare.
Detalii
10
08 2017
307

О праве налогового органа осуществлять контроль в выходные дни и вне рабочего времени

Налоговый контроль осуществляется с целью проверки соблюдения налогоплательщиком налогового законодательства за определенный период или за несколько налоговых периодов.

Налоговый контроль проводится ГНС и/или иным органом, осуществляющим полномочия по налоговому администрированию, в пределах их компетенции, с выездом на место и/или в помещении соответствующего органа.

Процедура налогового контроля состоит из комплекса методов и операций по организации и проведению контроля, а также реализации его результатов (ч. (3) ст. 214 НК).
Detalii