avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

25
10 2017
922

Общее положение o ведении кассовых операций на предприятии

Предприятие является основным звеном рыночной экономики, становясь субъектом права с момента государственной регистрации.

Предприятие имеет право открывать счета в банках для осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и иных операций.

Кассовые операции – это операции по выдаче / приему наличных денег, осуществляемые в кассе предприятия. Более широко кассовые операции можно определить как операции, связанные с движением наличных денежных средств.
Detalii
23
10 2017
293

О мерах по обеспечению погашения налогового обязательства

Глава 12 раздела V Налогового кодекса предусматривает меры обеспечения погашения налогового обязательства.

Так, в соответствии со ст. 227 НК, погашение налоговых обязательств обеспечивается путем применения ГНС или другим уполномоченным органом пени по налогам и сборам, приостановления операций на банковских счетах, за исключением кредитных и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), ареста имущества и других мер, предусмотренных разделом V Налогового кодекса и нормативными актами, принятыми в соответствии с ним.
Detalii
18
10 2017
701

Privind dreptul organelor de stat să efectueze controale în primii 3 ani de activitate a agentului economic

Control este orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la fața locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentației şi a altei informații prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informație pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.
Detalii
13
10 2017
204

Unele particularități aferente aplicării sancțiunilor fiscale

Ce sancțiuni riscă persoana fizică în cazul neînregistrării sau înregistrării tardive la SFS a contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare și neachitării sau achitării tardive a impozitului pe venit?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din CF, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului (până la 01.01.2017 – 5%). Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite. Acest impozit se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
Detalii
12
10 2017
850

Aspecte generale privind efectuarea operaţiunilor de casă la întreprindere

Întreprinderea este veriga de bază a economiei de piaţă, devenind subiect de drept din momentul înregistrării de stat.

Întreprinderea are dreptul să deschidă conturi la bancă în scopul efectuării tuturor genurilor de operaţiuni de decontare, creditare, încasare etc.

Operaţiunile de casă reprezintă operaţiuni de plăţi /încasări băneşti în numerar efectuate la casieria întreprinderii. În context mai amplu, acestea pot fi definite ca operaţiuni legate de circulaţia mijloacelor băneşti în numerar.
Detalii
30
09 2017
469

О вычете в налоговых целях расходов, относящихся к периоду приостановления деятельности

Профессиональная деятельность в сфере правосудия, в соответствии с п. 362) ст. 5 НК, это осуществляемая в рамках предусмотренных законом форм организации деятельности постоянная деятельность адвоката, адвоката-стажера, публичного нотариуса, судебного исполнителя, авторизованного управляющего, медиатора, судебного эксперта в бюро судебной экспертизы, переводчика / синхронного переводчика.
Detalii
20
09 2017
1744

Impozitarea veniturilor fondatorilor întreprinderilor individuale si reflectarea acestora in dările de seamă (UNIF,CET)

Întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul Întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie.
Detalii
29
08 2017
503

Despre acțiunile creditorului în urma cărora sumele datorate se pot califica ca datorii compromise în scopuri fiscale

Încercând să remită o somație debitorului său pentru a-l preîntâmpina despre obligativitatea achitării datoriei, agentul economic a aflat că debitorul său a fost lichidat, acest fapt fiind înregistrat la Camera Înregistrării de Stat.
Ce acțiuni urmează să întreprindă agentul economic creditor pentru ca datoria acestuia să poată fi calificată ca datorie compromisă în scopuri fiscale? Extrasul de la Camera Înregistrării de Stat despre lichidarea întreprinderii poate servi ca document care permite calificarea datoriei compromise, în scopuri fiscale.

Detalii
29
08 2017
1345

Despre obligația notarului sau executorului judecătoresc de a reține impozitul pe venit la sursa de plată

Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător transmite în locațiune notarului (sau executorului judecătoresc) un autoturism. Să examinăm obligațiile fiscale ale părților.

Potrivit art. 901 alin. (3) din CF, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărime de 10% din veniturile obținutede către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare şi imobiliare, cu excepția arendei terenurilor agricole.
Detalii
28
08 2017
385

Executarea silită a datoriilor admise față de BPN de către gospodăria țărănească și întreprinderea individuală în cazul decesului unicului fondator

Conform prevederilor art. 14 pct. 1) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 3 ianuarie 1992, întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie.

În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală – gospodăria ţărănească (de fermier).
Detalii