avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

29
12 2017
845

О некоторых особенностях уплаты подоходного налога в рассрочку в 2017 году

Сельскохозяйственное предприятие «Q» отразило в приложении 8D Декларации о подоходном налоге за 2016 год ежеквартальную уплату подоходного налога в рассрочку, хотя саму оплату производит в два этапа:
Detalii
27
12 2017
476

О некоторых особенностях применения ККМ

Предприятие – субъект обложения НДС осуществляет деятельность по сбору у населения свежих фруктов и овощей, которые затем продаются в розницу. Обязательно ли использование контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при расчетах наличными от продажи фруктов и овощей, и как они будут использоваться в сезон отсутствия продаж?
Detalii
21
12 2017
690

Некоторые аспекты применения налогового законодательства, связанные с учетом основных средств 10 декабря

10 декабря 2016 года, на основании приказа предприятия и протокола сдачи в эксплуатацию, ООО «W» сдало в эксплуатацию основные средства, которые используются в предпринимательских целях.
Detalii
25
10 2017
1079

Общее положение o ведении кассовых операций на предприятии

Предприятие является основным звеном рыночной экономики, становясь субъектом права с момента государственной регистрации.

Предприятие имеет право открывать счета в банках для осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и иных операций.

Кассовые операции – это операции по выдаче / приему наличных денег, осуществляемые в кассе предприятия. Более широко кассовые операции можно определить как операции, связанные с движением наличных денежных средств.
Detalii
23
10 2017
376

О мерах по обеспечению погашения налогового обязательства

Глава 12 раздела V Налогового кодекса предусматривает меры обеспечения погашения налогового обязательства.

Так, в соответствии со ст. 227 НК, погашение налоговых обязательств обеспечивается путем применения ГНС или другим уполномоченным органом пени по налогам и сборам, приостановления операций на банковских счетах, за исключением кредитных и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), ареста имущества и других мер, предусмотренных разделом V Налогового кодекса и нормативными актами, принятыми в соответствии с ним.
Detalii
18
10 2017
850

Privind dreptul organelor de stat să efectueze controale în primii 3 ani de activitate a agentului economic

Control este orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la fața locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentației şi a altei informații prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informație pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.
Detalii
12
10 2017
943

Aspecte generale privind efectuarea operaţiunilor de casă la întreprindere

Întreprinderea este veriga de bază a economiei de piaţă, devenind subiect de drept din momentul înregistrării de stat.

Întreprinderea are dreptul să deschidă conturi la bancă în scopul efectuării tuturor genurilor de operaţiuni de decontare, creditare, încasare etc.

Operaţiunile de casă reprezintă operaţiuni de plăţi /încasări băneşti în numerar efectuate la casieria întreprinderii. În context mai amplu, acestea pot fi definite ca operaţiuni legate de circulaţia mijloacelor băneşti în numerar.
Detalii
30
09 2017
564

О вычете в налоговых целях расходов, относящихся к периоду приостановления деятельности

Профессиональная деятельность в сфере правосудия, в соответствии с п. 362) ст. 5 НК, это осуществляемая в рамках предусмотренных законом форм организации деятельности постоянная деятельность адвоката, адвоката-стажера, публичного нотариуса, судебного исполнителя, авторизованного управляющего, медиатора, судебного эксперта в бюро судебной экспертизы, переводчика / синхронного переводчика.
Detalii
20
09 2017
2200

Impozitarea veniturilor fondatorilor întreprinderilor individuale si reflectarea acestora in dările de seamă (UNIF,CET)

Întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul Întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie.
Detalii