avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

22
06 2017
67

Modalitățile de plată a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat în comerțul cu amănuntul

Care sunt modalitățile de plată a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat în comerțul cu amănuntul?

Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin HG nr. 1117 din 22 august 2002, stabileşte că comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate în alte locuri decât la stațiile certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate, precum şi recepționarea plăților pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate în alte locuri decât la ghişeul de plată nu se admite.
Detalii
22
06 2017
49

Некоторые аспекты розничной торговли основными видами нефтепродуктов

Можно ли осуществлять розничную продажу дизельного топлива на контейнерных станциях?

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит единую государственную политику на рынке нефтепродуктов путем лицензирования, регламентирования и контроля деятельности участников этого рынка в соответствии с Законом о рынке нефтепродуктов № 461–XV от 30 июля 2001 г. и другими нормативными актами (см. Положение о розничной торговле нефтепродуктами, утвержденное ПП № 1117 от 22 августа 2002 г.).
Detalii
22
06 2017
198

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Prezentarea dării de seamă fiscale (în contextul modificărilor operate la art. 187 din Codul fiscal prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016)

Modul de prezentare a dării de seamă fiscale este expus în art. 187 din CF.
Actualmente agenții economici care prezintă dări de seamă fiscale pot fi divizați în următoarele categorii:
Detalii
21
06 2017
94

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Etapele procedurii de insolvabilitate, categoriile de creditori care participă la procedura de insolvabilitate, precum și ordinea de executare a creanțelor înaintate

Intentarea procesului de insolvabilitatepoate fi condiționată de incapacitatea de plată a debitorului sau supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.
Detalii
20
06 2017
69

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind depunerea cererii introductive, efectuarea controlului fiscal și înaintarea sumei restante admisă de agentul economic care este în incapacitate de a-și onora obligațiile față de BPN

Insolvabilitate este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi onora obligațiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziție.

Cadrul juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit este reglementat de prevederile Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege).
Detalii
19
06 2017
75

Об использовании контрольно-кассовых машин с фискальной памятью в деятельности ломбардов

Ломбарды являются кредитными учреждениями, предоставляющими населению возможность хранения предметов личного пользования и домашнего обихода, а также получения ссуд под залог этих предметов.

Деятельность ломбардов регулируется Положением о порядке организации и функционирования деятельности ломбардов, утвержденным ПП № 204 от 28 марта 1995 г.
Detalii
19
06 2017
50

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind perfectarea documentelor de plată în scopul achitării corecte a sumelor la BPN

Este de menționat că responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de platăsunt plătitorii/contribuabilii, iar de transmiterea documentelor în formă electronică sunt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
Detalii
16
06 2017
255

О последствиях потери и не восстановления в срок бухгалтерского учета для налогоплательщика и его должностных лиц

На основании ч. (2) ст. 7 Закона № 113-XVI от 27 апреля 2007 г. о бухгалтерском учете (далее – Закон), субъект обязан вести бухгалтерский учет и составлять финансовые отчеты в порядке, предусмотренном этим законом, стандартами бухгалтерского учета, планом счетов бухгалтерского учета и другими нормативными актами, утвержденными в соответствии с положениями лит. а) ч. (2) ст. 11. Закона.
Detalii
15
06 2017
176

Cu privire la obligația contribuabilului să prezinte la SFS informația despre modificarea sediului

Subdiviziune, conform art. 5 pct. 29) din CF, este unitatea structurală a întreprinderii, instituției, organizației (filială, reprezentanță, sucursală, secție, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedință de bază, care exercită unele din atribuțiile acesteia.

Conform art. 8 alin. (2) lit. a) din CF, contribuabilul este obligat să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activității de întreprinzător.
Detalii
14
06 2017
117

О вычете в налоговых целях расходов, относящихся к периоду приостановления деятельности

Профессиональная деятельность в сфере правосудия, в соответствии с п. 362) ст. 5 НК, это осуществляемая в рамках предусмотренных законом форм организации деятельности постоянная деятельность адвоката, адвоката-стажера, публичного нотариуса, судебного исполнителя, авторизованного управляющего, медиатора, судебного эксперта в бюро судебной экспертизы, переводчика / синхронного переводчика.
Detalii