Monitorul Fiscal FISC.md Nr.6 (22)

Noiembrie 2014

Versiune tipar:

120.00 MDL

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon Poate o persoană fizică angajată prin cumul să beneficieze de scutirea personală parțial la locul de muncă de bază, parțial la locul prin cumul?
icon Может ли физическое лицо, работающее по совместительству, воспользоваться личным освобождением частично на основном месте работы и частично на месте работы по совместительству?
icon Care sunt consecințele pentru contribuabil în cazul în care acesta utilizează scutirea atît la locul de bază de muncă, cît și la locul de muncă prin cumul?
icon Какими могут быть последствия для налогоплательщика в случае использования освобождения как на основном месте работы, так и на месте работы по совместительству?
icon În contextul prevederilor prin care, conform HG nr. 697 din 22 august 2014, a fost schimbat formularul Cererii angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, apare obligația ca angajații întreprinderii să depună o nouă cerere începînd cu 1 septembrie curent, data intrării în vigoare a HG?
icon В связи с изменением, на основании ПП № 697 от 22 августа 2014г., формы Заявления работника о предоставлении освобождений на подоходный налог, возникает ли у работников предприятия обязательство представить новое заявление, начиная с 1 сентября текущего года, то есть даты вступления в силу ПП?
icon Unul dintre angajații întreprinderii, pentru anul 2014, beneficiază de scutirea pentru persoana întreținută pentru copilul care este student și nu dispune de bursă. Pe perioada vacanței de vară, din dorința de a dispune de proprii bani, în condițiile în care în perioada studiilor părinții îi acoperă toate cheltuielile, copilul a muncit. Neavînd deocamdată o specialitate, venitul obținut de acesta a fost de 2 500 per lună.
icon Один из работников предприятия в течение 2014 г. воспользовался правом на освобождение на иждивенца - ребенка, являющегося студентом, не получающим стипендии. В течение летних каникул, движимый желанием располагать собственными деньгами и учитывая то, что в период учебы родители покрывали все его расходы, ребенок был трудоустроен. Доход его составил 2 500 леев в месяц.
icon Noul angajat al întreprinderii la momentul angajării, pe lîngă scutirea personală solicită și scutirea pentru soție. Fiind una din puținele întreprinderi care activează în localitate, se știe că soția acestuia lucrează în afara hotarelor țării, de regulă, venind acasă de sărbători și în perioada concediului
icon О предоставлении работнику предприятия освобождения для супруги
icon O parte din angajații întreprinderii au copii care își fac studiile peste hotarele țării. Au dreptul sau nu aceștia la scutirea pentru persoană întreținută, în cazul în care copii sunt asigurați cu bursă de studii?
icon У части работников предприятия дети обучаются за пределами республики. Имеют ли эти работники право на освобождение на иждивенцев, в случае если дети получают стипендию?
icon Are dreptul angajata întreprinderii de a beneficia de scutirea pentru soț în mărime de 9 516 lei, în cazul în care acesta este cetățean al Italiei?
icon Имеет ли право работница предприятия воспользоваться освобождением на супруга в размере 9 516 леев, если последний является гражданином Италии?
icon Cînd urmează a fi deduse cheltuielile de investiții: în cazul procurării sau comercializării apartamentului de către persoana fizică?
icon Когда следует вычитать инвестиционные расходы: при приобретении или при реализации квартиры физическим лицом?
icon Despre regimul fiscal pentru comisionul aferent unui contract de împrumut
icon Предприятие из РМ получило заем у финансового учреждения из Румынии. На основании договора займа, помимо процентных начислений, подлежащих уплате, компания понесет некоторые расходы, связанные с комиссионными, сопряженными с займом, что определено принятием заявления о предоставлении займа и составлением необходимых документов. Просим разъяснить, какой подход применяется в отношении данных комиссионных, с точки зрения подоходного налога, удержанного у источника выплаты?
icon În anul 2014 expiră termenul de prescripție a datoriei privind importul serviciilor de locațiune a imobilului amplasat în Republica Moldova, conform contractului încheiat în luna octombrie 2011 cu un agent economic nerezident, care a fost reziliat în luna decembrie 2013. Din decembrie 2013 și pînă în prezent nu au avut loc careva tranzacții cu agentul economic respectiv. În care perioadă fiscală apare obligația de casare a datoriei cu termen expirat și în ce valoare?
icon В 2014 году истекает срок исковой давности задолженности по импорту услуг по сдаче внаем недвижимого имущества, расположенного в РМ, согласно контракту, заключенному в октябре 2011 г. с хозяйствующим субъектом - нерезидентом, который был расторгнут в декабре 2013 г. С декабря 2013 г. и до настоящего времени с данным хозяйствующим субъектом не было произведено никаких операций. В какой налоговый период возникает обязательство списания непогашенной задолженности, и в каком размере?
icon Întreprinderea a încheiat cu titularul de patentă un contract privind prestarea serviciilor (persoana dată nu are un alt loc de muncă). Conform CF, veniturile persoanelor fizice, obținute din activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător sunt considerate surse de venit neimpozabile. Urmează oare de calculat primele de asigurare medicală din plățile îndreptate în favoarea deținătorului de patentă?
icon Предприятие заключило с обладателем предпринимательского патента договор на оказание услуг (данное лицо не имеет другого места работы). Согласно Налоговому кодексу, доходы физических лиц, полученные от деятельности на основании предпринимательского патента, считаются источниками дохода, не облагаемыми налогом. Следует ли с выплат, произведенных в пользу обладателя предпринимательского патента, начислить взносы медицинского страхования?
icon Entitatea intenționează să acorde un bun material cu titlul de donație unei persoane fizice care nu este angajatul acesteia. Codul fiscal stabilește că din suma donației acordate unei persoane fizice nu urmează de a se reține impozitul pe venit. Dar primele de asigurări obligatorii de asistență medicală urmează de a fi reținute?
icon Субъект намеревается предоставить материальную вещь в качестве дарения физическому лицу, не являющемуся его работником. НК устанавливает, что из суммы дарения, осуществленного в пользу физического лица, не следует удерживать подоходный налог. Следует ли удерживать взносы обязательного медицинского страхования?
icon Solicităm să ne explicați urmează sau nu de calculat primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate în favoarea persoanelor fizice cetățeni pentru utilizarea drepturilor de autor?
icon Просим разъяснить, следует ли начислять взносы обязательного медицинского страхования из сумм, выплаченных в пользу физических лиц-граждан за использование авторского права?
icon Suntem o întreprindere nou creată, care a înregistrat în diferite raioane ale republicii 3 filiale. Cum se va declara primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în întregime pe entitate sau/ și pe fiecare filială în parte?
icon Мы представляем недавно созданное предприятие, которое зарегистрировало 3 филиала в разных районах республики. Каким образом надлежит декларировать взносы обязательного медицинского страхования – полностью по субъекту или/и по каждому филиалу по отдельности?
icon În luna octombrie curent entitatea a încheiat un contract individual de muncă cu o persoană fizică, care ne-a prezentat un certificat al agenției teritoriale a CNAM, prin care se confirmă achitarea de către persoana în cauză a primei de asigurări obligatorii de asistență medicală stabilită în sumă fixă pentru anul 2014.
icon В октябре текущего года субъект заключил индивидуальный трудовой договор с физическим лицом, представившим справку, выданную территориальным агентством НКМС, подтверждающую уплату этим лицом взносов обязательного медицинского страхования в виде фиксированной суммы за 2014 год. Вправе ли мы исчислять из заработной платы данного работника вышеуказанные взносы?
icon Persoana fizică cetățean a dat în locațiune altei persoane fizice cetățean apartamentul. Contractul de locațiune a fost încheiat pe un termen de un an de zile cu perspectiva de prelungire a acestuia. Plata pentru chirie a fost stabilită lunară. Va fi obligată persoana fizică ce transmite în locațiune apartamentul să achite impozitul pe venit lunar sau achitarea este posibilă de efectuat la sfîrșitul anului de gestiune prin declararea acestuia prin
icon Физическое лицо – гражданин предоставил в имущественный наем другому физическому лицу – гражданину квартиру. Договор имущественного найма был заключен сроком на один год, однако, с перспективой его продления в будущем. Арендную плату надлежит вносить ежемесячно. Обязано ли лицо передающее в имущественный наем квартиру, уплачивать подоходный налог ежемесячно, или же возможна его уплата в конце отчетного периода путем декларирования в Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET08)?
icon Poate oare soțul, care pe parcursul perioadei fiscale a beneficiat de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal a decis să o transmită soției, să beneficieze de scutire pentru persoanele întreținute?
icon Может ли супруг, который в течение налогового периода использовал свое личное освобождение, а по результатам налогового года решил передать его супруге, воспользоваться освобождением на иждивенцев?
icon Pentru o afacere mai de succes unii agenți economici, în virtutea unor circumstanțe, sunt nevoiți să ia în locațiune mijloace de transport. Este oare necesar de reținut impozitul pe venit din suma venitului, obținut de către persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, ca rezultat al transmiterii în locațiune a automobilului?
icon Для более успешного ведения бизнеса некоторые экономические агенты в силу тех или иных обстоятельств вынуждены брать внаем транспортные средства. Следует ли удержать с физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, подоходный налог из суммы дохода, полученного от сдачи в имущественный наем автомобиля?
icon Agentul economic a arendat de la o persoană fizică teren agricol. Achitarea plății pentru arenda terenului agricol se efectua prin intermediul persoanei împuternicite, de către persoana fizică proprietarul terenului agricol prin procură. Dat fiind faptul că, achitările au fost efectuate prin intermediul persoanei împuternicite care nume de familie urmează agentul economic să indice în
icon Хозяйствующий субъект арендует у физического лица сельскохозяйственные земли. Внесение арендной платы за аренду земельного участка производилось посредством лица, уполномоченного физическим лицом, являющимся владельцем сельскохозяйственного участка, на основании выданной доверенности. Исходя из того, что оплата была осуществлена при посредничестве уполномоченного лица, чью фамилию следует указать хозяйствующему субъекту в годовом отчете – лица,
icon Приказ О внесении изменений в Приказ ГГНИ № 1388 от 20.08.2013 № 1324 от 11 сентября 2014
icon Новое Положение об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, в вопросах и ответах
icon Este oare obligată întreprinderea neînregistrată în calitate de plătitor al T.V.A. să achite T.V.A. la buget în cazul în care importă servicii? Dacă da, atunci care este modalitatea de declarare și achitare a obligației respective?
icon Обязано ли предприятие, не зарегистрированное в качестве плательщика НДС, уплачивать НДС в бюджет в случае импорта услуг? Если да, то каков порядок декларирования и уплаты данного обязательства?
icon Întreprinderea noastră a importat mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul procedurilor de import, Serviciul vamal a apreciat mărimea drepturilor de import, inclusiv T.V.A., reieșind din valoarea în vamă a mărfurilor, stabilită în conformitate cu legislația vamală, care a fost majorată comparativ cu valoarea mărfurilor specificată în invoice.
icon Наше предприятие импортировало товары на территорию Республики Молдова. При проведении таможенных процедур Таможенная служба определила размер таможенных платежей, в том числе НДС, исходя из определенной в соответствии с таможенным законодательством таможенной стоимости товаров, которая превысила стоимость товаров, указанную в инвойсе.
icon Întreprinderea noastră activează în domeniul prestării serviciilor de transport internațional de mărfuri. În legătură cu începerea utilizării de către noi a facturilor/ facturilor fiscale electronice generate de sistemul „e-Factura”, care nu permite reflectarea datei eliberării documentelor cu ziua din urmă, apare următoarea întrebarea:
icon Наше предприятие действует в области поставки транспортных услуг по международной перевозке товаров. В связи с началом использования нами электронных накладных/налоговых накладных, сгенерированных в системе «е-Factura», которая не позволяет отражать задним числом дату выписки документов, возникает следующий вопрос:
icon Întreprinderea noastră este producătoare de producție vinicolă. În vederea desfășurării activității noastre procurăm struguri pentru utilizarea lor în calitate de materie primă. Totodată, producția vinicolă finită, și anume, vinul se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova și se exportă. În acest context, solicităm să ne explicați dacă avem obligația de achitare a contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului.
icon Наше предприятие является производителем винодельческой продукции. Для осуществления своей деятельности нами приобретается виноград для использования в качестве сырья. Готовая винодельческая продукция (вино) поставляется как на территории Республики Молдова, так и на экспорт. В связи с этим просим разъяснить, каковы обязательства по уплате взносов в Фонд винограда и вина.
icon Se răsfrînge oare asupra întreprinderilor municipale obligația de utilizare exclusivă a facturilor/facturilor fiscale electronice generate în sistemul „e-Factura”?
icon Распространяется ли на муниципальные предприятия обязательство использования исключительно электронных накладных/налоговых накладных, сгенерированных системой «е-Фактура»?
icon Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 prin art. 18 face referință la lista mărfurilor pasibile spre comercializare și mărfurilor interzise spre comercializare în baza patentei de întreprinzător.
icon Закон о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 в ст. 18 содержит ссылку на перечень товаров, подлежащих реализации, и товаров, запрещенных к реализации на основании предпринимательского патента. В связи с этим просим сообщить, вправе ли лица, осуществляющие коммерческую деятельность на основании предпринимательского патента, заниматься розничной торговлей автозапчастями, бывшими в употреблении.
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon