Monitorul fiscal FISC.md Nr.4(26)

Iulie 2015

Versiune tipar:

130.00 MDL

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
Cuprinsul revistei
icon Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care efectuează donație persoanei fizice a unui bun (mijloc fix/activ de capital)?
icon În cazul efectuării donației a unui bun de către persoana juridică persoanei fizice, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?
icon Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?
icon Persoana fizică a beneficiat de servicii notariale. Ce documente urmează să elibereze notarul persoanei fizice drept confirmare a cheltuielilor suportate de aceasta? Va fi considerat încălcare cazul în care notarul a eliberat persoanei fizice suplimentar și bonul de casă (bonul fiscal)?
icon Следует ли работодателям требовать от своих сотрудников обновления Заявления работника о предоставлении освобождений по подоходному налогу, удержанному из заработной платы, на 2015 год, одновременно со вступлением в силу Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 71 от 12.04.2015, которым был изменен размер освобождений, предусмотренных статьями 33, 34 и 35 НК?
icon Экономический агент допустил ошибку в представленном ранее Отчете о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 14). Каков метод исправления ошибки?
icon Agentul economic al Federației Ruse conform contractului de împrumut a acordat întreprinderii din Republica Moldova un împrumut cu o dobîndă de 15 la sută pe an. Urmează oare entitatea Republicii Moldova, la efectuarea plăților (sub formă de rambursare a împrumutului și achitării dobînzii) în folosul persoanei juridice – rezidente a Federației Ruse, să rețină impozitul în conformitate cu art. 91 din CF?
icon Резидент – юридическое лицо оказывает услуги по программированию предприятию-нерезиденту. В то же время, согласно заключенному сторонами договору, резидент осуществляет инструктаж делегаций нерезидента, без которого невозможно дальнейшее развитие проектов. Расходы по приему делегаций: проживание, транспорт и питание – были понесены в полном объеме (100%) резидентом, а позже возмещены нерезидентом.
icon Возникает ли у налогоплательщика необходимость в выдаче путевого листа в случае использования личных автомобилей по договору безвозмездного пользования?
icon В соответствии с заключенным между сторонами договором, предприятие выдало кредит физическому лицу, которое внесло первый платеж в апреле. В мае текущего года физическое лицо скончалось. Вправе ли предприятие отнести на вычеты безвозвратный долг, если данное лицо не владеет движимым и недвижимым имуществом и не имеет наследников?
icon Angajații agenților economici ai căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităților din anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codul fiscal poate să beneficieze de înlesnirea fiscală, stabilită la art. 24 alin. (21) din Legea sus-numită, dacă entitatea nu-și onorează obligațiunile față de buget?
icon Cum urmează să reflecte entitatea în darea de seamă (Forma IRV) salariul pentru angajații ce beneficiază de înlesnirea fiscală, stabilită prin art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 – total calculat sau în limita salariului impozabil?
icon Возникает ли обязательство в декларировании дохода в виде дивидендов, полученных от нерезидентов физическими лицами–резидентами – иностранными гражданами?
icon Какие налоговые обязательства возникают у работника, который находится в отпуске по уходу за ребенком, в случае аннулирования его долга перед работодателем, если им не получен какой-либо доход в налоговом периоде, в котором этот долг аннулирован?
icon În baza unui contract încheiat cu o organizație străină, conform condițiilor stipulate în contract, compania rezidentă urmează să efectueze plata pentru serviciile beneficiate de consultanță în valută străină. Dat fiind faptul, că are loc o tranzacție între două bănci, transferul a ajuns a doua zi. Cînd este considerată data tranzacției și cum are loc contabilizarea diferenței de curs dintre ziua prestării serviciilor și ziua achitării plății?
icon În cadrul activității de bază, doi rezidenți au încheiat un contract de vînzare-cumpărare a unor active scutite de T.V.A., valoarea acestora este indicată în euro prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc din ziua efectuării plății. Cum are loc contabilizarea diferenței dintre ziua livrării activelor și ziua achitării, și apare oare obligația de a elibera document primar pentru aceasta diferență?
icon Разрешается ли принимать к вычету в налоговых целях расходы на транспортировку работников (в пределах максимальной средней величины, установленной Правительством – 25 леев (без НДС) на одного работника), в случае если работодатель не организовывает перевозку работников, но компенсирует своим сотрудникам расходы на транспорт в виде фиксированного платежа?
icon Разрешается ли принимать к вычету в налоговых целях расходы, связанные с командированием работников, представительские расходы, превышающие установленные Правительством лимиты, и не подтвержденные документально расходы?
icon Каков порядок применения подоходного налога на доход от реализации продукции животноводства в натуральном виде физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, в адрес юридического лица? Применяются ли те же положения для дохода от реализации молочных продуктов, таких как овечья и коровья брынза, сметана, сливочное масло? Возникает ли у физического лица обязательство по представлению декларации о подоходном налоге?
icon Начисляется ли НДС и по какой ставке при списании продукции растениеводства?
icon Может ли правопреемник реорганизованного лица – субъекта обложения НДС при реорганизации путем присоединения одного лица к другому пользоваться всеми правами и несет ли всю ответственность по полученным обязательствам?
icon Договором об оказании ремонтно-строительных работ предусмотрено, что исполнитель будет осуществлять установленные работы с использованием материалов заказчика, а оплате будет подлежать лишь оказываемая услуга. Следует ли включать в облагаемую стоимость поставки стоимость передаваемых для осуществления работ материалов?
icon Может ли налогоплательщик отнести на зачет НДС, уплаченный при импорте запчастей для оказания услуг по ремонту?
icon Возникают ли у субъекта обложения НДС обязательства по начислению и уплате НДС на денежные суммы, полученные им по решению суда как компенсация ущерба?
icon Возникает ли у налогоплательщика обязательство по выписке налоговой накладной на пеню за несвоевременную оплату оказанных услуг?
icon Является ли налогооблагаемой поставкой передача учредителю материального актива в счет долевого пая в уставном капитале?
icon Какую информацию должен предоставить плательщик НДС в налоговую службу для подтверждения права на зачет на основании налоговой накладной по поставке, стоимость которой превышает 100 000 леев, если данная налоговая накладная не зарегистрирована продавцом в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?
icon Cînd urmează a fi eliberată factura fiscală pentru serviciile de arendă, care, conform contractului încheiat, se achită regulat la o anumită data stabilită?
icon În ce perioada fiscală se trece în cont suma T.V.A. calculată suplimentar de către Serviciul vamal în rezultatul controlului post-vămuire? În ce boxă din Declarația privind T.V.A. urmează a se reflecta sumele menționate?
icon În cazul primirii avansului pentru livrarea bunurilor indicate la art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF, este necesar de a se elibera factura fiscală pentru avans?
icon Conform art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF, sunt scutite de T.V.A. tractoarele agricole și tehnica agricolă ce se atribuie la pozițiile tarifare stipulate în norma menționată. Se aplică oare scutirea în cauză și față de piesele de schimb și părțile pentru tehnica agricolă de la pozițiile tarifare menționate în art. 103 alin. (1) pct. 271) din CF?
icon Cînd apare obligația de eliberare a facturii fiscale pentru serviciile de locațiune: la primirea avansului, sau la momentul semnării actului de prestare a serviciilor?
icon Cînd cumpărătorul urmează să reflecte în Declarația privind T.V.A. factura fiscală pe serviciile procurate, dacă data eliberării și data livrării în factura fiscală nu coincid?
icon Se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. pentru mărfurile procurate, dacă achitarea se va efectua prin contract de cesiune?
icon По какой ставке НДС облагаются яйца птиц, начиная с 1 мая 2015 года, в связи с последними изменениями положений пятого абзаца п. b) ст. 96 НК в редакции Закона № 71 от 12.04.2005 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты?
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon