Monitorul Fiscal FISC.md Nr.2 (6)

Aprilie 2012

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon L E G E A nr. 282 din 27.12.2011 bugetului de stat pe anul 2012
icon З А К О Н № 282 от 27.12.2011 о государственном бюджете на 2012 год
icon L E G E A nr. 270 din 23.12.2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
icon Закон № 270 от 23.12.2011 о бюджете государственного социального страхования на 2012 год
icon L E G E A nr. 271 din 23.12.2011 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012
icon Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010
icon Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение № 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10- 63/456/3 din 27.01.2012 Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)
icon Письмо ГГНИ № 26-08/1-10- 63/456/3 от 27.01.2012 О налогообложении дохода в виде роялти (периодических платежей)
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-64/457/4 din 27.01.2012 cu privire la impozitarea dividendelor
icon Письмо ГГНИ № 26-08/1-10- 63/456/3 от 27.01.2012 О налогообложении дивидендов
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-77/672/6 din 06.02.2012 Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale
icon Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-77/672/6 от 06.02.2012 О налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий
icon Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1615)09/12 din 02.02.2012 Cu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale
icon Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1615)09/12 от 02.02.2012 О процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)
icon Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1/568)06/11 din 01.02.2012 Cu privire la modificările şi completările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal
icon Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1/568)06/11 от 01.02.2012 Об изменениях и дополнениях Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса №1417-XIII от 17.12.1997, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №267 от 23.12.2011
icon Scrisoarea IFPS Nr. ( 26-08/2-03/1/540)05/10 din 31.01.2012 Privind aplicarea accizelor la producţia alcoolică
icon Письмо ГГНИ № ( 26-08/2-03/1/540)05/10 от 31.01.2012 О применении акцизов на алкогольную продукцию
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-35/400 din 25.01.2012 Referitor la taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), prin prisma modificărilor şi completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011,în vigoare din 13 ianuarie 2012
icon Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-35/400 от 25.01.2012 О сборе за размещение рекламы с учётом изменений и дополнений, внесенных в Налоговый кодекс Законом № 267 от 23.12.2011 г. и вступивших в силу с 13 января 2012 года
icon Scrisoarea IFPS Nr. 6-08/3-15-52/634 din 03.02.2012 Referitor la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar
Письмо ГГНИ № 6-08/3-15-52/634 от 03.02.2012 О налоге на недвижимое имущество и земельном налоге
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-38/497 din 30.01.2012 unele modificări și completări în titlurile VI, VII, VIII și IX ale Codului fiscal
icon Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-38/497 от 30.01.2012 о некоторых изменениях и дополнениях VI, VII, VIII и IX разделов Налогового кодекса
icon O R D I N IFPS Nr. 949 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie
icon П Р И К А З ГГНИ № 949 от 01.12.2011 об утверждении списка экономических агентов, которым в 2012 году предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками
icon O R D I N IFPS Nr. 1066 din 21.12.2011 Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011
icon П Р И К А З ГГНИ № 1066 от 21.12.2011 О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011
icon O R D I N IFPS Nr. 1096 din 29.12.2011 Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011
icon П Р И К А З ГГНИ №1096 от 29.12.2011 О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011
icon Scrisoarea IFPS Nr. 6-08/1-10-798/6952/22 din 09.12.2011 cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătoreşti
icon Письмо ГГНИ № 6-08/1-10-798/6952/22 от 09.12.2011 О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей
icon Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-766/6677/19 din 25.11.2011 Privind modificările şi completările efectuate în Codul penal şi Codul contravenţional al Republicii Moldova
icon Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-766/6677/19 от 25.11.2011 О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях
icon З А К О Н № 271 от 23.12.2011 о фондах обязательного медицинского страхования на 2012 год
icon Venitul obţinut de persoana fizică rezidentă sub formă de dobînzi în anul 2011, urmare a acordării unui împrumut agentului economic, este necesar de reflectat în Declaraţia persoanei fizice impozitul pe venit (CET08) pentru a. 2011 sau acesta a fost deja impozitat la sursa de plată?
icon Va fi obligat fondatorul gospodăriei ţărăneşti (de fermieri), care a obţinut venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei în anul 2011 şi a cărei număr mediu scriptic de personal nu a depăşit 9 persoane, să completeze Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08) pentru 2011 dacă acesta pe parcursul anului a obţinut venituri de la gospodăria ţărăneasca?
icon Agentul economic în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri, a indicat venitul obţinut de către aceasta de la darea în folosinţă a automobilului. La completarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08) venitul respectiv urmează sau nu declarat?
icon La ce valoare a livrărilor impozabile cu T.V.A., efectuate în termen de 12 luni consecutive, subiectul impunerii cu T.V.A. îşi poate anula statutul de plătitor al T.V.A.?
icon При каком объёме налогооблагаемых поставок, осуществляемых в течение 12 следующих друг за другом месяцев, субъект налогообложения НДС может аннулировать свой статус плательщика НДС?
icon Întreprindere activează în domeniul prestării serviciilor de construcții şi este înregistrată în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A.
icon Предприятие действует в области строительных услуг и зарегистрировано в качестве субъекта налогообложения НДС.
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon