Monitorul Fiscal FISC.md Nr.5 (9)

Septembrie 2012

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon Întreprinderea plătitoare de T.V.A. a încheiat un contract de livrare a blocurilor ceramice pentru o sumă considerabilă exprimată în valută străină (euro). Preţul mărfurilor îl constituie valoarea acestora de comun cu cheltuielile aferente pînă la locul de descărcare convenit cu cumpărătorul. Achitarea se face în moneda naţională (lei) la cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data achitării, prin transferul mijloacelor financiare la contul întreprinderii.
icon Предприятие – плательщик НДС заключило договор на продажу керамических блоков на значительную сумму в иностранной валюте (евро). Цена товара составляет его стоимость с учетом всех затрат до места выгрузки по согласованию с покупателем. Оплата производится в национальной валюте (леях) по курсу НБМ на день оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия.
Întreprinderea deţine un imobil, care pe parcursul ultimilor 5 ani, a fost conservată. La moment se analizează opţiunea de a vinde această clădire. Valoarea de bilanţ este de 325985 lei, valoarea estimată de Întreprinderea Cadastru este în sumă de 410258 lei. Valoarea convenită de părţi ca urmare a realizării este de 285985 lei
icon Предприятие владеет недвижимостью, которая на протяжении последних 5 лет была законсервирована. На данный момент рассматривается возможность продажи объекта. Его балансовая стоимость составляет 325985 леев, оцененная ГП Cadastru стоимость – 410258 леев.
icon Întreprinderii îi vor fi acordate servicii de marketing de către o întreprindere rezident al Italiei. Activitatea privind acordarea serviciilor date se va desfăşura în afara teritoriului Republicii Moldova, pe teritoriul Spaniei şi Franţei.
icon Предприятию будут оказаны маркетинговые услуги предприятием – резидентом Италии. Деятельность по оказанию этих услуг будет осуществляться за пределами Республики Молдова, а именно, на территории Испании и Франции.
icon Înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale
icon Регистристрация в Генеральном электронном регистре налоговых накладных
icon Cine sunt subiecţii care au obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
icon Какие категории плательщиков НДС обязаны регистрировать выданные налоговые накладные в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?
icon Care facturi fiscale urmează a fi înregistrate în Registrul general electronic?
icon Какие налоговые накладные следует регистрировать в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?
icon Care este termenul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
icon Каков срок регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?
icon Alţi subiecţi decît cei specificaţi la art. 118(1) din Codul fiscal au obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
icon Имеют ли обязательства по регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных другие субъекты, кроме указанных в ст. 118(1) Налогового кодекса?
icon Care va fi data reflectării facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în cazul în care, data eliberării facturii fiscale diferă de data livrării?
icon Какой будет дата регистрации налоговой накладной в Генеральном электронном регистре налоговых накладных в случае, если дата ее выдачи отличается от даты поставки?
icon Cum se va aprecia valoarea impozabilă a livrării impozabile pentru facturile fiscale care urmează a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
icon Как определяется облагаемая стоимость облагаемой поставки по налоговой накладной, которая должна быть зарегистрирована в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?
icon Facturile fiscale în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte limitele stabilite de art. 118(1) din Codul fiscal, pentru care se aplică cota zero a T.V.A., se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
icon Должны ли регистрироваться в Генеральном электронном регистре налоговые накладные, в которых облагаемая стоимость облагаемой поставки превышает лимит, указанный в ст. 118(1) Налогового кодекса, по которым применяется ставка НДС «0»?
icon În cazul în care în factura fiscală valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv T.V.A.) este în sumă de 100 mii de lei, aceasta se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
icon Регистрируется ли в Генеральном электронном регистре налоговая накладная по облагаемой поставке общей стоимостью (включая НДС) в размере 100000 леев?
icon Survine obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, cu valoarea impozabilă mai mare de 100 mii lei aferentă returului de marfă, adică cu semnul (-) minus?
icon Возникает ли обязательство по регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, облагаемая стоимость которых больше 100000 леев, при возврате товара, то есть со знаком минус?
icon Facturile fiscale, valoarea impozabilă a cărora este mai mare de 100 mii lei, eliberate persoanelor fizice urmează a fi reflectate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
icon Регистрируются ли в Генеральном электронном регистре налоговые накладные, облагаемая стоимость облагаемой поставки которых превышает 100000 леев, выданные физическим лицам?
icon Facturile fiscale, eliberate pentru „livrările cu titlu gratuit”, a căror valoare impozabilă depăşeşte 100 mii lei, urmează a fi reflectate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
icon Следует ли регистрировать в Генеральном электронном регистре налоговые накладные, выданные на «безвозмездную поставку», по которым облагаемая стоимость облагаемой поставки превышает 100 000 леев?
icon Предприятие является администратором рынка и осуществляет торговую деятельность. На осуществляемую деятельность есть разрешение от местного органа публичного управления.
icon Приказом ГГНИ № 175 от 28.03.2012 г. утверждён новый типовой формуляр Отчёта по рыночному сбору (Forma TP12). Этим же приказом аннулирован Отчёт по рыночному сбору (Forma TP06).
icon Наша фирма заключила с Агентством «Молдсилва» договор на аренду земельного участка в рекреационных целях. Согласно данному договору, Агентство, выступающее в роли арендодателя, передаёт нашей фирме в аренду земельный участок лесного фонда для целей рекреации и иной, не запрещённой действующим законодательством, деятельности.
icon În legătură cu adoptarea de către Consiliul local a taxei de la posesorii unităţilor de transport şi din faptul că termenul de plată a taxei şi de prezentare a dării de seamă este „pînă la 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune”, solicităm modul şi forma de prezentarea dării de seamă.
icon Oleg Lupaşco: "Privind efectuarea controlului fiscal total la contribuabilul restanţier"
icon Олег Лупашко: О проведении общей проверки у налогоплательщика, регистрирующего задолженность
icon Oleg Lupaşco: "Unele aspecte privind alăturarea la urmărire (în cazul urmării mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului restanţier prin aplicarea suspendării operaţiunilor la conturile bancare)"
icon Олег Лупашко: Некоторые аспекты, касающиеся присоединения к обращению взыскания (в случае взыскания денежных средств с банковских счетов налогоплательщика, регистрирующего задолженность, посредством приостановления операций на банковских счетах)
icon Oleg Lupaşco: "Privind administrarea sechestrelor aplicate pe producţia cerealieră"
icon Tatiana Covalciuc: "Modificarea reglementării repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe"
icon Татьяна Ковальчук: Изменения, касающиеся регулирования репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок
icon Alexei Sochirca: "Tipurile de registre pentru maşinile de casă şi de control şi modul lor de completare"
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon