29
10 2019
8125

Modificările la SNC „Cheltuieli”, în vigoare din 1 ianuarie 2020

La momentul actual, un interes deosebit pentru contabili prezintă modificările Standardelor Naționale de Contabilitate care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În acest sens, se prezintă explicații detaliate cu referință la modificările efectuate pentru fiecare standard care pot fi utile contabililor în funcție de particularitățile activității entității. În SNC “Cheltuieli” a fost inclus pct.311 care prevede că în componenţa cheltuielilor financiare se evidenţiază separat cheltuielile aferente ajustărilor de valoare nefavorabile privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente care apar în cazul: 1) decontării diferenţei nefavorabile dintre costul de intrare (sau valoarea contabilă la începutul perioadei de gestiune) şi valoarea justă a valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; 2) decontării diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor şi altor titluri de datorii cu primă (procurate la un preţ mai mare decît valoarea nominală); 3) recunoaşterii pierderilor din deprecierea valorilor mobiliare. Aceste cheltuieli se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a investiţiilor financiare, majorare a pierderilor din depreciere. De asemenea, a fost exclus pct.36 care prevede că, în conformitate cu politicile contabile, entitatea poate aplica metoda impozitului pe venit amânat potrivit IAS 12 “Impozitul pe profit”, iar metoda menționată nu mai poate fi utilizată de entitățile care aplică SNC din 1 ianuarie 2020. Pct.37 în redacție nouă stabilește, cu referință la cheltuieli, conținutul Notei explicative a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete, suplimentar la informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii şi raportării financiare. Anexa 4 „Componenţa altor cheltuieli ale activităţii operaţionale” a fost completat cu puncta noi. Astfel, pct.91: „Diferenţele nefavorabile dintre cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei şi cursul de cumpărare/vânzare a valutei străine. 92. Taxa pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile, calculate conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia impozitului pe venit (cheltuielile din acest pct. fiind excluse din componența cheltuielilor administrative)”. Anexa 5 „Componenţa cheltuielilor altor activităţi”, pct.1 Cheltuieli cu active imobilizate este completat cu pct.61) decontarea fondului comercial pozitiv. Pct.2 al Anexei 5 Cheltuieli financiare a fost completat cu: • cheltuieli privind dobânzile (cu excepţia costurilor privind dobânzile aferente contractelor de leasing la locatar şi contractele de microfinanţare, care se reflectă în componenţa veniturilor din vânzări); • cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente; • cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare. În vederea coordonării prevederilor noi ale SNC cu conținutul Planului general de conturi contabile, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 100/2019 s-a modificat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile. Astfel, au fost incluse în contul 714 ”Alte cheltuieli din activitatea operaţională”, subconturile 7146 ”Cheltuieli aferente ajustărilor privind deprecierea activelor circulante” 7147 ”Cheltuieli aferente diferenţelor nefavorabile dintre cursul oficial al BNM şi cursul de cumpărare-vânzare a valutei străine”. De asemenea, în contul 721 ”Cheltuieli cu active imobilizate” a fost inclus subcontul 7216 ”Pierderi din decontarea fondului comercial pozitiv”. Contul 722 ”Cheltuieli financiare” a fost modificat prin includerea subconturilor 7221 ”Cheltuieli privind dobînzile”, ”7222 Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente”, 7223 ”Cheltuieli aferente ieşirii investiţiilor financiare”, iar unele subconturi care nu sînt utilizate frecvent au fost excluse, însă acele cheltuieli fac parte în continuare din componența cheltuielilor financiare conform prevederilor standardului. Modificările decurg din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și Planurile naționale de acțiuni pentru implementarea acestuia, prin care Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, stabilesc obligația includerii prevederilor directivei menționate în legislația națională de reglementare a contabilității și raportării financiare. Ca rezultat, a fost adoptată Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2019, iar prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 48 din 12.03.2019 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanţelor nr.118/2013, care în mare parte conține modificări și simplificări care reies din conținutul Directivei menționate, se finalizează procesul de transpunere a directivei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.