12
12 2014
1450

Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2014/15

Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2014/15 Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2014/151. Învăţămîntul secundar profesional Elevi în învăţămîntul secundar profesional. În anul de studii 2014/15 reţeaua instituţiilor de învăţămînt profesional cuprinde 61 unităţi, inclusiv 46 şcoli profesionale şi 15 şcoli de meserii. Ca urmare a procesului de reorganizare a învăţămîntului secundar profesional şcolile de meserii de pe lîngă instituţiile penitenciare au fost absorbite de alte instituţii de învăţămînt din sistem, acest fapt conducînd la diminuarea cu 6 unităţi comparativ cu anul de studii precedent. Totodată, 2 licee profesionale îşi continuă activitatea cu statut de şcoală profesională. La începutul anului de studii 2014/15, numărul de elevi în învăţămîntul secundar profesional a constituit 17,5 mii persoane, cu 4,1% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Ponderea elevilor din şcolile de meserii este de 8,5%, fiind în descreştere faţă de anul de studii 2013/14 cu 3,9 puncte procentuale. Tabelul 1. Elevi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe tipuri de instituţii şi medii de reşedinţă, la începutul anilor de studii 2013/14–2014/152 Din totalul elevilor cuprinşi în învăţămîntul secundar profesional, 91 la sută îşi fac studiile în instituţiile din mediul urban. Acest nivel de învăţămînt este solicitat mai mult de către băieţi, ponderea acestora fiind de 68,8%. Învăţămîntul secundar profesional este organizat preponderent în instituţiile de stat (99 la sută din totalul de elevi). De asemenea, majoritatea elevilor îşi fac studiile cu finanţare bugetară, în anul de studii 2014/15 ponderea acestora fiind de 96,1%. Conform distribuţiei elevilor pe vîrste fiecare al treilea elev este în vîrstă de 16 ani, 26,5% constituie elevii în vîrstă de 17 ani, iar 18,8% – cei de 18 ani. Comparativ cu anul de studii 2013/14 ponderea elevilor în vîrstă de 16 ani este în creştere cu 1,8 puncte procentuale, iar ponderea celor de 17 şi 18 ani este în descreştere, respectiv, cu 0,7 p.p. şi 0,9 p.p. Înmatricularea. În anul de studii 2014/15, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 10,9 mii persoane, prezentînd o reducere cu 2,7% faţă de anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculaţi, 85,5% au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, din care circa 80 la sută fiind absolvenţii anului 2014. În şcolile profesionale au fost înmatriculate 9,5 mii persoane, din care 42,3% în grupe profesionale în baza studiilor gimnaziale, 44,1% în grupe de meserii în baza studiilor gimnaziale şi 8,8% – în baza studiilor medii generale şi/sau liceale. Totodată, 95 la sută din elevi au fost înmatriculaţi cu finanţare bugetară. Din total elevi înmatriculaţi în şcolile de meserii (1,4 mii), 92 la sută îşi fac studiile cu finanţare bugetară. Per ansamblu, în învăţămîntul secundar profesional ponderea elevilor înmatriculaţi din localităţile rurale este de 77,2%. Structura pe profesii/meserii denotă o cerere mai mare pentru următoarele profesii/meserii: bucătar (11,3% din total înmatriculaţi), lăcătuş la repararea automobilelor (11,1%), tencuitor (7,9%), electrogazosudor-montator (5,7%), cusătoreasă în industria confecţiilor (5,1%), operator la calculatoare (4,1%), electromontor utilaj electric (3,8%), tractorist (3,4%), tîmplar (3,0%), etc. Figura 1. Distribuţia elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional pe domenii ocupaţionale, în anii de studii 2013/14–2014/153 Comparativ cu anul de studii 2013/14, se înregistrează o pondere mai mare pentru elevii înmatriculaţi la domeniul construcţii (+1,3 puncte procentuale), industria de prelucrare a metalelor şi constructoare de maşini (+0,8 p.p.) şi industria alimentară (+0,4 p.p). În paralel, , s-a redus ponderea elevilor care au optat pentru profesiile din domeniile servicii (-1,9 p.p.), industria uşoară (-0,3 p.p.) şi transporturi (-0,2 p.p.). Absolvenţi. În anul 2014 numărul de absolvenţi a constituit 9,7 mii persoane, înregistrînd o reducere faţă de anul precedent cu 6,9%. Practic fiecare al treilea absolvent a urmat paralel cu cursurile de instruire profesională şi studiile generale. Din total absolvenţi, 11,4% au obţinut calificarea lăcătuş la repararea automobilelor (11,9% în 2013), 11,4% – bucătar (10,1%), 8,1% – tencuitor (9,4%), 6,4% – cusătoreasă în industria confecţiilor (6,2%), 5,8% – electrogazosudor-montator (6,7%), 5,1% – operator la calculatoare (4,9%), 4,0% – tîmplar (3,8%), etc. Personal didactic. În anul de studii 2014/15, activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional este asigurată de 2096 cadre didactice sau cu 2,2% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Din total cadre didactice, 201 au funcţii de conducere, 794 sunt profesori (-4,2% faţă de anul de studii 2013/14), 963 maiştri-instructori şi instructori (-0,6%), 114 pedagogi sociali (-4,2%), 5 metodişti şi 19 psihologi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, din care fac parte laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, numără 132 persoane. Ponderea femeilor din numărul total de personal didactic este de 55,2%. Învăţămîntul mediu de specialitate Elevi în învăţămîntul mediu de specialitate. În anul de studii 2014/15 învăţămîntul mediu de specialitate este organizat în 45 colegii, inclusiv 41 colegii de stat şi 4 colegii cu proprietate nestatală. La începutul anului de studii 2014/15, numărul total de elevi în colegii a constituit 29,8 mii persoane, prezentînd o creştere cu 1,9% faţă de anul de studii precedent. Structura pe sexe a elevilor din învăţămîntul mediu de specialitate relevă o pondere mai mare a fetelor (52,8%). Tabelul 2. Elevi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2013/14–2014/15 Din numărul total al elevilor, 28,0 mii elevi studiază în instituţii de stat (93,9%), fiind înregistrată o creştere de 1,4% faţă de anul de studii 2013/14. În cazul elevilor cu finanţare bugetară se atestă o scădere cu 3,6%. Ponderea elevilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile de stat este de 40,4% sau cu 3,1 p. p. mai mare comparativ cu anul de studii precedent. În instituţiile nestatale, comparativ cu anul de studii 2013/14, numărul de elevi a crescut în general cu 10 la sută. Înmatricularea. În anul de studii 2014/15, în colegii au fost înmatriculate 9,0 mii persoane sau cu 10,7% mai mult faţă de anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculaţi, 86,8% au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, 11,7% – în baza studiilor liceale, ceilalţi - în baza studiilor medii de cultură generală şi secundar profesionale. În acelaşi timp, 94 la sută din persoanele înmatriculate în baza studiilor gimnaziale sunt absolvenţii anului 2014, iar în cazul persoanelor cu studii liceale ponderea absolvenţilor recenţi este de 85 la sută faţă de 76 la sută în anul precedent.. Din numărul total de elevi înmatriculaţi 91,5% sunt înmatriculaţi în colegiile de stat (8,3 mii persoane), sau cu 8,9% mai mult faţă de anul de studii 2013/14. Totodată, numărul elevilor înmatriculaţi cu finanţare bugetară este în scădere cu 2,5% faţă de anul de studii precedent. În instituţiile nestatale, numărul persoanelor înmatriculate a crescut cu o treime faţă de anul de studii 2013/14. Cele mai solicitate specialităţi sunt din următoarele profiluri: economie - 14,4% din total înmatriculaţi, medicină - 13,6%, transporturi - 9,5%, servicii - 7,2%, informatică - 5,9%, construcţii - 5,6%, mecanică - 5,2%, etc. Absolvenţi. În anul 2014, numărul absolvenţilor a constituit 6,5 mii persoane, înregistrînd o reducere faţă de anul precedent cu 12,9%. Comparativ cu anul 2013 se atestă o descreştere a numărului de absolvenţi în colegiile de stat (cu 0,9 mii). Din numărul total de absolvenţi, 85,7% au urmat studii liceale şi cursurile de specialitate. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate pentru absolvenţii specialităţilor din următoarele profiluri: medicină (9,1% faţă de 16,0% în 2013), economie (16,4% faţă de 14,1%), pedagogie (8,7% faţă de 6,4%), transporturi (8,2% faţă de 7,8%), servicii (6,1% faţă de 5,1%), construcţii (4,7% faţă de 4,9%), informatică (4,5% faţă de 4,8%), etc. Personalul didactic. În anul de studii 2014/15, activitatea colegiilor este asigurată de 2417 cadre didactice, prezentînd o micşoare de 2,3% comparativ cu anul de studii precedent. Din total personal didactic, 2013 sunt profesori, 56 maiştri-instructori, 31 metodişti, 59 pedagogi sociali şi 8 psihologi. Personalul didactic auxiliar constituie 328 persoane. Femeile reprezintă 70 la sută din numărul total de personal didactic. Note: 1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie. 2 Numărul de elevi din cadrul liceelor profesionale este inclus in numărul elevilor din şcoli profesionale, dat fiind modificării statutului acestor instituţii. 3 Domeniile ocupaţionale sînt prezentate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr. 673 din 6 iunie 2008.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.