Catalogul instituţiilor

Biroul Naţional de Statistică

este autoritatea administrativă centrală care, în calitatea sa de organ central de statistică, conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii din ţară.

În activitatea sa, Biroul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, alte acte legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobă metodologiile cercetărilor statistice şi de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaţionale, în special ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată a altor ţări, precum şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economică, socială, demografică a ţării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare şi diseminare a datelor statistice.

www.statistica.md

17
05 2022
74

Deficitul balanței comerciale a sporit cu 12,6%

În trimestrul I al anului 2022 exporturile de mărfuri din Moldova au depășit $1,06 mld., fiind în creștere cu 55,2% în raport cu valoarea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul trecut.
 
Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), volumul exportului de mărfuri autohtone în perioada analizată au constituit $867,5 mil. sau 81,6% din total exporturi, de 1,7 ori mai mult față de perioada similară din anul 2021. La rândul său, reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-martie 2022 s-au cifrat la $195,3 mil., constituind 18,4% din total exporturi, majorându-se cu 12,9% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.


Detalii

11
05 2022
370

Inflația anuală a depășit 27%

Prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 27,07%. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, la produse alimentare majorările constituie 30,17%, la mărfuri nealimentare – 19,13% și la serviciile prestate populaţiei – 34,40%.
 
Prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 15,22%: la produse alimentare – cu 17,86%, la mărfuri nealimentare – cu 9,54% și la servicii prestate populaţiei – cu 19,86%.


Detalii

11
05 2022
144

«Республика Молдова в сравнении с Европейским Союзом»

Национальное бюро статистики (НБС) представляет статистические данные «Республика Молдова (РМ) в сравнении с Европейским Союзом (ЕС-27)».
В публикацию включены актуализированные данные, которые представляют социально-экономическое положение Республики Молдова по сравнению со средним положением в странах ЕС-27 (в виде инфографика). Данные полезны как для широкой публики, так и для лиц, принимающих решения для дальнейшего развития социальной и экономической политики страны.
 


Detalii

06
05 2022
114

Prețurile producătorului la produsele agricole, în creștere

În trimestrul I al anului 2022 prețurile producătorului la produsele agricole au sporit cu 8,4% comparativ cu aceiași perioadă din anul 2021, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, la produsele vegetale preţurile producătorului au crescut cu 1,6% față de ianuarie-martie 2021, majorarea fiind determinată în mare parte de creșterea preţurilor la rapiță – de 2,2 ori, soia – cu 49,5%, floarea-soarelui – cu 14,5%, legume – cu 14,1%, struguri de soiuri de masă – cu 11,0%, cartofi – cu 8,1%, orz – cu 7,5%, grâu – cu 4,7%. În același timp, s-au micșorat preţurile producătorului la fructe – cu 34,2%, precum și la porumb boabe – cu 8,7%.


Detalii

04
05 2022
154

Numărul contravențiilor constatate în activitatea de întreprinzător a sporit cu 29,6%

Pe parcursul anului 2021 au fost constatate 31,9 mii contravenții ce vizează activitatea de întreprinzător, activitatea vamală, fiscalitatea şi valorile mobiliare, fiind în creștere cu 29,6% comparativ cu anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică. Ca urmare a constatării contravențiilor respective, au fost adoptate 31,4 mii decizii de aplicare a sancțiunii, principala fiind amenda. În cazul a 170 de contravenții a fost aplicată confiscarea, iar pentru alte 122 a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului.
 
Cele mai frecvente încălcări depistate țin de desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător (circa 10,0 mii cazuri, ceea ce constituie aproape 32% din totalul amenzilor aplicate pentru această categorie).
Detalii
03
05 2022
152

Producția globală agricolă, în diminuare

Conform estimărilor preliminare, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în trimestrul I al anului 2022 a însumat în preţuri curente 1,8 mld. lei, constituind 97,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2021. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, micșorarea indicatorului a fost determinată preponderent de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,2%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.
 
Statisticile oficiale denotă că producția (creşterea) vitelor şi păsărilor în masă vie în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2022 față de perioada respectivă a anului precedent a scăzut cu 1,8%, fiind cauzată
Detalii
20
04 2022
101

Показатели промышленного производства Молдовы за первые два месяца

В феврале 2022 г. объем промышленной продукции уменьшился по сравнению с аналогичным месяцем 2021 г. на 4,4%, сообщает Национальное бюро статистики. Снижение промышленной продукции в отчетном периоде было обусловлено падением объема продукции в производстве и поставке электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционировании воздуха на 11,9%. Помимо этого, в обрабатывающей промышленности объем производства сократился на 3%, что привело к уменьшению производства в целом по промышленности на 3% и 2,2% соответственно.

Detalii
18
04 2022
136

Deficitul balanței comerciale, în creștere

În ianuarie-februarie 2022 exporturile de mărfuri din RM au însumat $667 mil., valoare de 1,6 ori mai mare comparativ cu cea înregistrată în primele două luni din anul 2021, dintre care mărfurile autohtone au deținut $545,9 mil., fiind în creștere de 1,7 ori față de perioada similară din anul precedent, iar reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) au însumat la $121,1 mil. (18,2% din total exporturi) sau cu 12,8% mai mult, comparativ cu indicatorii din primele două luni ale anului 2021, comunică Biroului Național de Statistică.
 
Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în perioada de raportare au totalizat $414,1 mil., fiind în creștere cu 53% comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 și dețin o pondere de 62,1% în total exporturi, în scădere cu 1,5 p.p. față de ianuarie-februarie 2021.
Detalii
11
04 2022
256

Rata inflației anuale a depășit 22%

Prețurile medii de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 22,16%, inclusiv la produse alimentare – cu 27,04%, mărfuri nealimentare – cu 17,99% și la servicii prestate populaţiei – cu 21,35%, comunică Biroul Naţional de Statistică.
 
Totodată, preţurile medii de consum în luna martie 2022 faţă de luna februarie curent s-au majorat cu 4,06% (în perioada similară a anului precedent – cu 0,96%), fiind determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 4,62%, la mărfurile nealimentare – cu 3,67% și la serviciile prestate populației – cu 3,84%.


Detalii

05
04 2022
137

Forța de muncă și șomajul în anul 2021

În anul 2021, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include atât populația ocupată, cât și șomerii, a constituit 871,6 mii persoane (comparativ cu 867,3 mii în 2020), iar populaţia ocupată a RM a constituit 843,4 mii persoane, fiind în creștere față de anul 2020 (834,2 mii), ponderea persoanelor ocupate din mediul rural fiind mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (55,0% mediul rural și, respectiv, 45,0% mediul urban), comunică Biroul Național de Statistică.


Detalii