Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Alina Vragaleva Platița

inspector principal, Direcția metodologia impozitelor şi taxelor
26
04 2022
687

СЕТ18 лица с двойным гражданством (РМ и США)

Физическое лицо, обладающее двойным гражданством (Республики Молдова и США), работает с территории РМ через интернет для американской компании в качестве ее сотрудника. Каковы налоговые последствия для данного субъекта, если он трудоустроен в компании США с американским паспортом?

 

 Согласно п. b) ч. (1) ст.13 Налогового кодекса, субъектами налогообложения являются физические лица–резиденты – граждане РМ, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и в течение налогового периода получают
Detalii

22
04 2022
492

Cetățeanul străin cu drept de ședere în RM: rezident sau nu?

Este calificat drept rezident al Republicii Moldova cetățeanul străin, dacă acesta deține permisul de ședere permanent/provizorie pe teritoriul țării noastre?  Întru confirmarea rezidenței sale, cetățeanul strain – deținătorul permisului de ședere permanentă/provizorie urmează să solicite Certificatul de rezidență pentru a fi prezentat companiei din RM  prin prisma prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50/2017?
 
În conformitate cu prevederile art.5 pct.5) lit.a)  din Codul fiscal, rezident este considerat orice persoană fizică care corespunde cerinţelor stabilite1.


Detalii

21
01 2022
1688

IPC21 și IALS21: prezentarea formularelor după controlul fiscal pentru perioadele fiscale precedente

În urma controlului fiscal efectuat la entitate în luna decembrie 2021, au fost calculate plăți salariale suplimentare pentru anii 2018-2019. Respectiv, au fost calculate contribuții de asigurări sociale de stat, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit. În cazul în care decizia de control fiscal a fost emisă pe data de 29 decembrie 2021, apar următoarele întrebări:
  • cum vor fi reflectate CAS pentru anii precedenți, ținând cont de faptul că în anii 2018-2019 contribuțiile erau calculate atât din contul angajatorului (18%), cât și din contul angajatului (6%), deoarece la îndeplinirea Formei IPC21 se solicită indicarea cotei procentuale?
  • urmează a fi reflectate în Darea de seamă IPC21 tabelul nr. 2 plățile calculate suplimentar salariaților sau este necesar a se declara sumele având în vedere şi plățile declarate anterior?
  • urmează a fi achitate plățile calculate suplimentar salariaților și cum se reflectă acestea în Darea de seamă IALS21?
15
02 2022
2576

Заполнение и представление информации формы IALS21 и INR14 за 2021 г.

Учитывая, что 25 января истекает срок представления Информации о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат (Формы IALS21), а также Информации о подоходном налоге, удержанном из источников дохода, отличных от заработной платы, выплаченных нерезидентам (Формы INR14), в начале года, по традиции, наше издание уточняет некоторые положения, связанные с этими отчетами.


Detalii

11
01 2022
4957

Completarea și prezentarea Notelor de informare forma IALS21 și INR14 pentru anul 2021

Deoarece pe data de 25 ianuarie expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS21), precum și a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR14), tradițional, la început de an, venim cu recapitularea prevederilor ce țin de aceste dări de seamă.    

 

Fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit (art.88 alin.(1) din CF).


Detalii

01
01 2022
586

Недвижимость резидента за рубежом: амортизация, ремонт, вычет затрат

Компания – резидент РМ намеревается приобрести недвижимость в Румынии в целях предпринимательской деятельности для сдачи ее в аренду. Будут ли признаны к вычету в налоговых целях расходы по ремонту и содержанию данного помещения? Амортизация данного помещения в налоговых целях будет ли признана к вычету?


Detalii

06
01 2022
4257

În IALS21 se va reflecta codul țării al cărei cetățean este beneficiarul plății

La  8 octombrie 2021 a intrat în vigoare Ordinul  Ministerului Finanțelor nr.119 din 30 septembrie 2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor,  prin  care sunt operate modificări în Ordinul nr. 95/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitului pe venit reținut din aceste plăți” și Modul de completare a acesteia (în continuare – Ordinul nr.95/2020).
 
Modificările au fost efectuate în vederea executării Legii nr. 248/2020
Detalii
19
08 2021
1299

Упрощенные (специальные) режимы налогообложения в РМ

  Согласно ст.13 ч. (1) п. а) Налогового кодекса (НК), субъектами налогообложения являются юридические лица, за исключением товариществ, получающих в течение налогового года доход из любых источников, находящихся в Республике Молдова, и юридические лица-резиденты, получающие инвестиционный и финансовый доход из источников, находящихся за пределами страны.

 Объектом налогообложения для предприятия-резидента согласно ст.14 ч. (1) п. а) НК является прибыль, полученная
Detalii

02
03 2021
1511

Locațiunea imobilului în 2020: cota impozitului pe venit din sumele achitate persoanei fizice în anul 2021

O entitate pe parcursul anului 2020 a luat în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică. Din lipsa resurselor financiare, persoana juridică își achită datoria față de persoana fizică pentru bunul imobil luat în posesie în luna februarie 2021. Ce cotă a impozitului pe venit se va aplica în această situație – cea prevăzută pentru darea imobilului în locațiune în anul 2020 (10%) sau în corespundere cu modificările operate în Codul fiscal pentru anul 2021 (12 %)? 
 
Potrivit art.14 alin. (1) lit.a) din CFl, obiect al impunerii îl constituie venitul din orice surse aflate în RM obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM
Detalii
01
03 2021
957

Impozitul pe venit în cazul înstrăinării imobilizărilor corporale de către reprezentanța nerezidentului

Cum urmează a fi impozitate și declarate veniturile nerezidenţilor care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova conform art.5 pct.151) din CF în cazul înstrăinării imobilizărilor corporale?
 
Conform art.39 alin.(1) din Codul fiscal, activele de capital presupun acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, terenurile, opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Detalii