Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Ion Disculțu — consultant fiscal
20
06 2022
379

Analiza veniturilor generate de tranzacțiile efectuate cu criptomonede

Piața criptomonedelor a înregistrat în ultimii ani o creștere în ceea ce privește interesul investitorilor, datorită randamentelor ridicate pe care aceste instrumente le oferă, dar și potențialului pe care acestea le manifestă.


La data de 10 noiembrie 2021, criptomoneda Bitcoin (BTC) ajunge la maximumul istoric absolut de tranzacționare de peste $69 mii, ceea ce provoacă un nou val de mediatizare a acesteia în special, dar și interesul persoanelor ce sunt departe de „lumea criptomonedelor” în modul de tranzacționare și obținere a veniturilor ca urmare a efectuării operațiunilor cu criptomonede, numărul cărora este în permanentă creștere, pe lângă BTC cele mai cunoscute fiind Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) etc. 


Detalii

31
03 2022
918

Dreptul la utilizarea scutirii personale de către persoanele fizice

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepția veniturilor1 prevăzute la art.901, pentru anul 2022 are dreptul la o scutire personală în sumă de 27000 lei pe an.
 
Potrivit prevederilor art. 5 pct. 3) din CF, drept persoană fizică este calificat orice:
a) cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin, apatrid;
b) forma de organizare a activității de întreprinzător cu statut de persoană fizică, potrivit legislației, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier), dacă CF nu prevede altfel.


Detalii

22
12 2021
439

Комбинированная товарная номенклатура. Как определить ставку НДС

 Некоторые хозяйствующие субъекты все еще задают вопрос о том, как налогоплательщики могут определить ставку НДС в случае, если для этого требуется применить Комбинированную товарную номенклатуру, чем и обусловлено необходимость нижеследующих пояснений.

 

В соответствии с положениями ст. 96 п. b) подабзацев 1-5 Налогового кодекса, сниженная ставка НДС в размере 8% применяется при поставке на территорию РМ1 товаров, указанных в товарных позициях, прямо перечисленных в указанной статье.


Detalii

10
12 2021
807

Nomenclatura combinată a mărfurilor. Cum determinăm cota TVA

Întrebarea cum poate fi determinată de contribuabili cota TVA în cazul în care aceasta necesită aplicarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor încă este pusă de unii agenți economici, fapt care a determinat necesitatea explicațiilor ce vor urma.

 

Conform prevederilor art. 96 lit. b) liniuțele 1-5  din Codul fiscal, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA, la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova1 pentru mărfurile de la pozițiile tarifare enumerate în mod exhaustiv la articolul indicat.


Detalii

18
11 2021
790

Налоговый режим дохода, полученного вследствие экспроприации для общественно-полезных целей

Подлежит ли налогообложению доход, полученный физическим лицом, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, в результате экспроприации земельного участка для общественно-полезных целей?
 
В соответствии со ст. 46 ч. (2) Конституции РМ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как в случае установленной законом общественной необходимости, при условии справедливого и предварительного возмещения.

Detalii
03
11 2021
833

Regimul fiscal al venitului obținut în urma exproprierii pentru cauză de utilitate publică

Este impozabil venitul obținut în urma exproprierii de teren pentru cauză de utilitate publică de persoana fizică ce nu practică activitatea de întreprinzător?
 
În conformitate cu art. 46 alin. (2) din Constituția Republici Moldova, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
 
29
10 2021
1881

Aspecte fiscale privind retragerea bunurilor din capitalul social al SRL de către asociatul - persoană fizică

Despre formarea capitalului social în baza aporturilor în natură a asociaților
 
În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr.135/2007 cu privire la societățile cu răspundere limitată (în continuare – Legea nr.135/2007), capitalul social al societății se constituie din aporturile asociaților și reprezintă valoarea minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le dețină societatea. Art. 22 din legea prenotată prevede că, în calitate de aport la capitalul social, pot fi acceptate bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale, și mijloace bănești. Potrivit art. 23 a actului normativ menționat, bunurile ce fac obiectul aportului în natură devin proprietate a societății, dacă actul de constituire nu prevede altfel[1].


Detalii

10
06 2021
1160

TVA pentru mărfurile procurate până la obținerea statutului de plătitor TVA

Studiu de caz: Compania a fost înregistrată la începutul lunii mai 2021. Imediat după efectuarea înregistrării de stat, entitatea nou creată a depus cererea de înregistrare benevolă în calitate de plătitor al TVA, iar în luna iunie a obținut certificatul de plătitor al TVA. Aici apar două întrebări:
 
Se va permite la deducere TVA aferentă procurărilor (impozabile) de până la obținerea certificatului de plătitor al TVA?
 


Detalii

09
04 2021
808

Regimul TVA pentru locațiunea bunurilor imobile de la nerezidenți

Compania rezidentă a Republicii Moldova urmează să închirieze de la persoana fizică nerezidentă un bun imobil (construcție). Apare obligația de calculare și achitare a TVA la buget pentru importul de servicii?
 
În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, importul de servicii este calificat drept prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale RM persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale RM, pentru care locul prestării se consideră a fi RM.