Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Irina Reahovscaia— Inspector principal, Direcţia proceduri control, Direcţia generală metodologie proceduri fiscale, Serviciul Fiscal de Stat
05
08 2021
468

ККО: сертификация и обмен данными между АИС «ЭМП»

Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовому оборудованию № 26-11/1-19/01-2021 от 10.06.2021 (Решение) было опубликовано в «Официальном мониторе» 25 июня 2021 г., которым были утверждены:

1. Положение об обмене данными между контрольно-кассовым оборудованием и Автоматизированной информационной системой «Электронный мониторинг продаж»;
2. Положение о сертификации контрольно-кассового оборудования;
3. Положение о функционировании Центра сертификации контрольно-кассового оборудования;
4. Номенклатура услуг и тарифов по сертификации контрольно-кассового оборудования.


Detalii

25
06 2021
1027

ECC: certificarea și schimbul de date cu SIA MEV

Astăzi, 25 iunie, în MO al RM a fost publicată și a intrat în vigoare Decizia nr. 26-11/1-19/01-2021 a Comisiei  interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control din 10 iunie 2021, prin care au fost  aprobate:
1. Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul  informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”;
2. Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control;
3. Regulamentul privind funcționarea Centrului de certificare a echipamentelor de casă și de  control;
4. Nomenclatorul serviciilor și tarifelor pentru certificarea echipamentelor de casă și de control. 
05
01 2021
1816

Новое Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на ККО

Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на контрольно-кассовое оборудование, утвержденное Приказом Государственной налоговой службы № 632 от 18 декабря 2020 г.  было опубликовано 31.12.2020 в МО № 372-382 (ст. 1458) и разработано во исполнение п.2 Постановления Правительства № 141/2019  о применении контрольно-кассового оборудования при расчетах, а также в связи с эпидемиологической ситуацией по инфекции COVID-19, установленной НЧКОЗ и Территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья.
 
Согласно новому Положению, изменился порядок регистрации контрольно-кассового оборудования (в дальнейшем - ККО)
Detalii
31
12 2020
3119

Noul Regulament cu privire la modul de evidență și sigilare a ECC

Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control (în continuare - Regulament), aprobat prin Ordinul SFS nr. 632 din 18 decembrie 2020 și publicat astăzi, 31 decembrie, în MO al RM (nr. 372-382, art. 1458) a fost elaborat în scopul executării pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, cât și în legătură cu situația epidemiologică a infecției COVID-19, instituită de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică și Comisiile extraordinare de sănătate publică ale autorităților locale.


Detalii
04
02 2020
1655

Что подтверждает чек ККО

Каков порядок финансового и налогового учета кассовых чеков, полученных от поставщиков за запасы и услуги без налоговых накладных? Являются ли эти расходы «расходами без оправдательных документов»? Или признаются в финансовом, но не признаются в налоговом? Или не признаются чеки полученные только от обладателей патентов?


Согласно ч. (1)-(4) ст.11 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности1 № 287/2017, экономические факты учитываются на основе первичных документов. Владение субъектами активами на любом праве, регистрация источников их происхождения и регистрация экономических фактов без их документирования и их отражения в бухгалтерском учете запрещается.
Detalii
30
12 2019
1072

«Общественные места» в смысле применения ККО

Какие места (территории) относятся к общественным местам, указанным в п. 17 Перечня видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин?

Согласно лит. c) ч. (2) ст. 8 Налогового кодекса №1163/1997, налогоплательщик обязан осуществлять прием наличных денежных средств посредством контрольно-кассового оборудования, соблюдая утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин.
Detalii
30
12 2019
1848

„Locuri publice” în sensul aplicării ECC

Care locuri (teritorii) se consideră drept locuri publice în sensul pct. 17 din Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control?

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF), contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea mașinilor de casă și de control.
Detalii
09
12 2019
1391

Оформление платежей, поступивших на счет, открытый у оператора платежной системы онлайн (например, PayPal)

В соответствии с положениями ст. 7 Закона о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992, предприятие обязано хранить денежные средства в финансовых учреждениях и рассчитываться с национальным публичным бюджетом, со служащими, кредиторами, а также по другим платежным обязательствам через финансово-банковскую систему в порядке, установленном нормативными актами Национального банка Молдовы (НБМ).

Detalii
09
12 2019
1675

Reflectarea plăților efectuate la contul deschis la un operator al unui sistem de plăți online (ех: PayPal)

Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, este obligată să păstreze mijloacele bănești în instituții financiare și să achite plățile la bugetul public național, angajaților, creditorilor, precum și să onoreze celelalte obligații de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Detalii
18
09 2019
2193

Modul de utilizare a ECC în cazul contractării unui împrumut de la persoana fizică

Întreprinderea noastră a contractat un împrumut în numerar, fără dobândă, de la o persoană fizică. Suma va fi restituită creditorului peste două luni. Urmează să reflectăm această sumă drept venit, cu efectuarea încasărilor băneşti în numerar prin intermediul mașinii de casă și control?

Principale acte normative care reglementează domeniul aplicării echipamentelor de casă și de control sunt:
• Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF)
• Codul contravențional nr. 218/2008 (CC)
• Hotărârea Guvernului 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor
Detalii