Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Irma Zurabișvili — inspector, Direcția impozite directe din cadrul Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor
22
04 2022
961

Înstrăinarea imobilelor deținute în devălmășie de către soți. Viza de reședință contează

În anul 2021 persoana fizică A și persoana fizică B, soți, ambii cetățeni ai Republicii Moldova, vând un bun imobil care este proprietate comună în devălmășie. Pentru soț (persoana fizică A) este locuința de bază, iar soția (persoana fizică B) are domiciliul stabilit la momentul înstrăinării în alt imobil. Care sunt obligațiile fiscale ce țin de impozitul pe venit al contribuabililor menționați pentru perioada fiscală 2021? 
 
Conform art. 567 alin. (1) din Codul civil (CC), în cazul în care dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi ideale din bunul comun, proprietatea este comună în devălmășie.
Detalii
19
04 2022
464

CET18: întrebări și răspunsuri

În anul 2022, termenul-limită de prezentare de către contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru perioada fiscală 2021 este data de 3 mai. Tradițional, publicația noastră vine în sprijinul cetățenilor cu recapitularea elementelor de bază ce țin de prezentarea CET18, oferind răspunsuri la unele întrebări.
 

Cine are obligația de a prezenta Declarația CET18?

 


Detalii

25
03 2022
296

Изменения, внесенные в форму Декларации CET18

Министерство финансов опубликовало в MO от 25 февраля 2021 г. Приказ №27 от 21 февраля 2022 г. об изменении Приказа министра финансов №150 от 05.09.2018 г., которым были внесены изменения в форму Декларации «Декларация физического лица о подоходном налоге (Форма CET18)».
 
Поправки были разработаны с целью приведения положений указанной формы в соответствие с дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс Законом №257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, в соответствии с которыми с 1 января 2021 г., доходы физических лиц-нерезидентов, определенные п. n) и o) ст. 71, подлежат налогообложению у источника выплаты в порядке, установленном ст. 88, без права на вычеты
Detalii
27
04 2022
891

Modificările operate în formularul Declarației CET18

La data de 25 februarie 2022 în MO Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.27 din 21 februarie 2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.150 din 05 septembrie 2018, prin care au fost operate unele modificări la formularul „Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18)”.
 
Documentul a fost elaborat în scopul de a aduce în concordanță prevederile formularului menționat cu completările operate la Codul fiscal prin Legea  nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, potrivit cărora din 1 ianuarie 2021 veniturile specificate la art.71 lit.n) şi o) ale persoanelor fizice nerezidente urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri,
Detalii
28
01 2022
1790

Utilizarea scutirii personale de către fondatorul gospodării țărănești și al întreprinderii individuale

Potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală anuală. Totodată, venit impozabil reprezintă venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale (art.12 pct.4) din CF).
 
Potrivit art.2 alin.(1) din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală,
Detalii
15
03 2022
1986

UNIF21: ce modificări intră în vigoare pentru perioada de declarare 2021

În Monitorul Oficial din 24 decembrie 2021 a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.634 din 20 decembrie 2021 cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.370 din 24 iulie 2020 „Cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia”.
 
Modificările în formular au fost elaborate în contextul aprobării Ordinului Ministerului Finanțelor nr.119 din 30 septembrie 2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor prin  care au fost operate modificări în Ordinul nr. 95/2020 cu privire la aprobarea Notei de informare (Forma IALS21) 
Detalii
31
03 2021
540

Declarația UNIF21, actualizată

În Monitorul Oficial din 26 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr.140 al Serviciului Fiscal de Stat  din 16 martie 2021 cu privire la modificarea Ordinului nr.370 din 24 iulie 2020 „Cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia”. Documentul a fost elaborat urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, prin care a fost abrogat alin.(1) al art.34 din CF, care prevedea dreptul pentru persoanele fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie de a beneficia de scutire suplimentară pentru soție (soț).


Detalii

25
03 2021
1355

CET18: declararea donațiilor efectuate de către persoanele fizice pentru anul 2020

La data de 26 februarie 2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr.34/ 2021 al Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor, prin care au fost operate unele modificări la Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).
 
Astfel, în Anexa nr.1, la poziția F3, denumirea indicatorului va avea următorul cuprins: „Constatarea veniturilor sub formă de donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (F2 - Venitul total obținut pe parcursul perioadei fiscale))”.
 


Detalii

01
03 2021
1671

CET18: determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit aferente anului 2020

Conform legislației în vigoare, contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020 până la 30 aprilie inclusiv a anului curent.

 

Art.83 din Codul fiscal prevede că, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

- au obligații privind achitarea impozitului pe venit;


Detalii
10
08 2020
1920

UNIF21 – Darea de seamă fiscală unificată, în vigoare din 1 ianuarie 2021

În Monitorul Oficial din 31 iulie 2020 (nr.194-197) a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.370 din 24 iulie 2020 „Cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia”.

 

Ordinul nominalizat a fost elaborat urmare a modificărilor operate la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (modificări operate pin Legea nr.60/2020).

Detalii