Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Marin MorcovȘef Secție nr. 2 din cadrul Direcției expertiză juridică a SFS
01
04 2021
728

Locațiunea (chiria) bunurilor mobile de la persoanele fizice: impozitarea veniturilor

Conform art. 1251 din Codul civil (CC), prin contractul de locaţiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă și posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie.

 Bun imobil, conform art. 459 CC, se consideră terenul înregistrat în registrul bunurilor imobile sub număr cadastral distinct. Rămân bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un teren, pentru a fi reîntrebuințate, atâta timp cât sunt păstrate în aceeași formă, precum și părţile integrante ale unui bun imobil care sunt detașate provizoriu de acesta dacă sunt destinate reamplasării.


Detalii

26
03 2021
189

Necesitatea suspendării actului administrativ contestat în instanța de judecată trebuie argumentată

Prin reglementările art. 214 din Codul administrativ1 (CA), legislatorul a stabilit ca garanție a asigurării legalității acțiunea de suspendare a executării actului administrativ individual contestat – întrerupere temporară a efectelor juridice produse de un act juridic.
 
Suspendarea actelor administrative reprezintă o garanţie a asigurării legalităţii, ce intervine, însă, în cazuri de excepție, în situaţii limită, și are în vedere fie întreruperea temporară a producerii de efecte juridice (ceea ce înseamnă că actul era în vigoare), fie amânarea pentru o perioadă a producerii de efecte juridice.


Detalii

25
03 2021
547

TVA la prestarea serviciilor de instruire prin aplicațiile web de către un nerezident

În conformitate cu art. 93 pct.9) din Codul fiscal, prin import de servicii se înțelege prestarea de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale RM persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale RM, pentru care locul prestării se consideră a fi RM.
La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident RM, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.
 
Conform art. 93 pct. 15) din CF, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al aceluiași Cod1.
 


Detalii

24
03 2021
264

Perioada fiscală în care se deduce TVA calculată suplimentar de organul vamal

Potrivit prevederilor art.102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile. În temeiul alin. (10) lit. b) al articolului menționat, dreptul la deducerea a TVA, aferent activelor materiale importate se realizează în baza documentului, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.
 


Detalii

15
02 2021
277

Practica judiciară. TVA în contextul relațiilor interdependente sau specifice

În cadrul controlului fiscal efectuat la SRL X, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit încălcarea prevederilor art.8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, care prevăd că contribuabilul este obligat să achite la timp şi integral, ținând cont de prevederile art.7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.


Detalii
29
06 2020
778

Aspecte importante pentru intentarea procesului de insolvabilitate de către creditor

Intentarea procedurii de insolvabilitate presupune inițierea acesteia la cererea creditorului în instanța competentă, în scopul satisfacerii creanțelor creditorului. Intentarea procesului de către creditor presupune deținerea de către acesta a unui interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi dacă își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

 


Detalii
09
06 2020
1058

Obținerea documentului executoriu în procedura judiciară simplificată, fără participarea la ședința de judecată

Procedura în ordonanţă reprezintă o formă simplificată de apărare a drepturilor și intereselor creditorilor, pretenţiile cărora se bazează pe documente incontestabile.

Aceasta poate fi definită ca fiind o procedură simplificată depusă în prima instanţă de apărare a drepturilor și intereselor creditorilor, alternativă procedurii contencioase, bazată pe probe scrise, autentice și incontestabile, condiţionată de natura pretenţiilor material-juridice indicate de lege, în al căror temei se eliberează ordonanţa judecătorească, care poate fi înaintată spre a fi executată silit conform Codului de executare (CE).

Astfel, procedura în ordonanţă este o procedură simplificată, ce nu conţine etapa dezbaterilor judiciare, care se caracterizează prin existenţa părţilor și a litigiului de drept dintre acestea.


Detalii
13
02 2020
1671

Încasarea prejudiciului în cadrul unui proces penal

Potrivit Codului de procedură penală (CPP), persoanele fizice și juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acţiunile interzise de legea penală pot intenta o acţiune civilă privitor la despăgubire prin:
1) restituirea în natură a obiectelor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală;
2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor pierdute ori nimicite sau restabilirea calității, aspectului comercial, precum și repararea bunurilor deteriorate;
3) compensarea venitului ratat în urma acțiunilor interzise de legea penală;
4) repararea prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputației profesionale.
Detalii
29
01 2020
1165

Prejudiciul moral în litigiile de muncă

Acordarea despăgubirilor morale solicitate de salariaţi în cadrul conflictelor de muncă este recunoscută, în mod expres, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

Prejudiciul moral se referă la o lezare adusă drepturilor extrapatrimoniale, neeconomice ale persoanei, provenind din atingerea adusă acelor valori sau atribuite ale individului care îi definesc personalitatea.

Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, ce reies din normele dreptului internațional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova, include şi principiul „obligativitatea reparării integrale de către angajator a prejudiciului material şi a celui moral cauzate salariatului în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă” ( art. 5 lit. k) din Codul muncii (CM)).
Detalii