Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Natalia Plămădeală

şef al Direcției metodologie,evidența si statistica fiscala, IFPS
20
01 2015
1735

Cu privire la unele particularități de eliberare a certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului – proprietate a cetăţeanului

Procedura de eliberare a certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului – proprietate a cetăţeanului, din data punerii în aplicare a Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (MO, nr. 72-77 din 28 martie 2014), s-a dovedit a fi una dificilă pe motivul, că Instrucțiunea în cauză, reglementînd unele aspecte tehnice de eliberare a certificatelor respective (cum ar fi termenul de eliberare, termenul de valabilitate, oportunitatea de prezentare a certificatelor eliberate de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, etc.)
Detalii
20
01 2015
2058

О порядке определения недоимки в АИС «Contul curent al contribuabilului»

Главной целью разработки и внедрения АИС «Contul curent al contribuabilului» является обеспечение доступа налогоплательщиков к данным, характеризующим их взаимоотношения с бюджетом, включая недоимку. Правильное определение недоимки имеет важное значение, особенно исходя из того, что записи в АИС «Contul curent al contribuabilului» ведутся как по дебету, так и по кредиту.
Detalii
15
01 2015
2685

Cu privire la evidența fiscală a subdiviziunilor și obiectelor impozabile

Înregistrarea și evidența fiscală a subdiviziunilor și a obiectelor impozabile reprezintă o zonă sensibilă în administrarea fiscală atît pentru contribuabili, cît și pentru funcționarii fiscali și care, în cazul tratării neconforme, sub riscul aplicării sancțiunii reglementate de art. 255 din CF, poate aduce disensiuni, inclusiv disensiuni supuse examinării pe cale judiciară.
Detalii
05
11 2014
1795

Privind unele măsuri întreprinse de stat în vederea susținerii producătorilor și procesatorilor de legume, fructe și struguri

În această toamnă producătorii și procesatorii de legume, fructe și struguri au primit un puternic imbold din partea statului în vederea desfășurării cu succes a recoltării și procesării legumelor, fructelor și strugurilor prin punerea în aplicare a Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative nr. 184 din 28 septembrie 2014 (MO, nr. 310-312 din 10 octombrie 2014).

Prin stabilirea unor derogări de la actele normative în vigoare, legea indicată limitează pe perioada de recoltare a anului 2014 aplicarea măsurilor de constrăngere și a unor sancțiuni contrvenționale față de categoria respectivă de contribuabili.
Detalii
05
11 2014
2726

Cu privire la anularea în mod electronic a dărilor de seamă fiscale în cazul prezentării dărilor de seamă fiscale corectate

Urmare a eforturilor conjugate ale subdiviziunilor IFPS și Î.S. „Fiscservinform”, începînd cu 22 august curent a fost lansată aplicația de program, care asigură executarea în mod automatizat a anulării dărilor de seamă fiscale, în cazul prezentării celor corectate în conformitate cu cerințele art. 188 din CF, fapt despre care contribuabilii au fost informați prin comunicatul plasat pe pagina oficială a SFS.
Detalii
11
09 2014
1970

Наталия Плэмэдялэ: О мерах обеспечения эффективности учета налогоплательщиков

Учет налогоплательщиков рассматривается Государственной налоговой службой как мера, направленная на повышение эффективности налогового администрирования. Основными целями этой меры являются повышение качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам, и корректное исполнение налоговыми органами своих полномочий. Эффективный учет налогоплательщиков неоспоримо является залогом реализации указанных целей.
Detalii
07
07 2014
2727

Наталия Плэмэдялэ: О действительности справки об отсутствии или наличии недоимки перед национальным публичным бюджетом

Новая Автоматизированная информационная система «Текущий счет налогоплательщика», запущенная Государственной налоговой службой в марте этого года, помимо предоставления налогоплательщикам данных относительно расчетов с бюджетом в режиме онлайн, была также нацелена на оптимизацию предоставляемых услуг, в частности, повышение эффективности процедур, связанных с выдачей справок об отсутствии задолженности перед бюджетом.
Detalii
07
07 2014
2107

Natalia Plămădeală: Despre valabilitatea certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Noul Sistem Informațional Automatizat „Contul curent al contribuabilului”, lansat de către SFS, în luna martie a anului curent, pe lîngă oferirea contribuabililor în regim on-line a datelor privind situația achitărilor față de buget, a avut drept scop și optimizarea serviciilor prestate acestora, în special eficientizarea procedurilor de eliberare a certificatelor privind lipsa restanțelor față de buget.
Detalii
22
05 2014
2886

Наталия Плэмэдялэ: О порядке выдачи справок об отсутствии недоимки перед бюджетом

Инструкцией по учету обязательств перед бюджетом, утвержденной Приказом ГГНИ № 400 от 14 марта текущего года (МО № 72-77 от 28 марта 2014) (далее – Инструкция), установлены новые формуляры и внесены некоторые изменения в порядок выдачи справок об отсутствии недоимок перед бюджетом.

Напомним, что в соответствии с п. h) ст. 136 НК, налоговый орган обязан по письменному заявлению налогоплательщика, в котором указано назначение справки, в установленных законодательством случаях или по требованию законно уполномоченных органов и публичных властей выдавать справки об отсутствии или наличии у него недоимок перед бюджетом.
Detalii
02
04 2014
2686

Privind lansarea Sistemului Informațional Automatizat ”Contul curent al contribuabilului”

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, avînd drept scop eficientizarea serviciilor prestate contribuabililor, în conformitate cu Ordinul nr. 400 din 14 martie 2014, a lansat la 31 martie curent Sistemul Informațional Automatizat „Contul curent al contribuabilului”. Proiectul a fost lansat cu suportul Programelor Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională USAID/BIZTAR şi „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător” (BRITE). Acesta este un sistem, care, în premieră, oferă acces în regim on-line la situația onorării obligațiilor față de buget, accesul fiind deschis atît persoanelor ce practică activități, cît și cetățenilor.
Detalii