Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
16
09 2019
3

Sancțiunile pentru nerespectarea normelor în domeniul combaterii spălării banilor, mai aspre

Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au elaborat proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. Proiectul a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 12 septembrie curent și transpune prevederile directivelor europene în domeniu în legislația națională.

Proiectul legii stabilește modul de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului de către entitățile raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor. Prevederile acestuia se propun a fi aplicate faptelor (acţiuni sau inacţiuni) săvârşite pe teritoriul RM, ce au ca obiect sau pot avea ca efect încălcarea legislației în domeniu.
Detalii
13
09 2019
188

Бизнес-сообществу предоставляется право слова

Сегодня, 13 сентября, Государственная канцелярия объявила конкурс по отбору объединений предпринимателей в качестве членов Рабочей группы Государственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности в соответствии с положениями Постановления Правительства № 1429 о пересмотре и оптимизации нормативно-правовой базы для регулирования предпринимательской деятельности.

Пакет документов, включающий заявление об участии, копии документов, подтверждающих регистрацию объединения, список всех его членов и список ассоциированных членов, относящихся к указанному сегменту экономической деятельности, можно подать до 26 сентября включительно (17.00). Отсканированные документы будут переданы электронному адресу secretariat.gl.air@gov.md.
Detalii
16
09 2019
7

ГНС установила порядок аннулирования регистрации статуса авторизованного владельца налогового склада

Государственная налоговая служба (ГНС) вправе самостоятельно инициировать процедуру аннулирования регистрации субъекта налогообложения акцизами в случае, если субъект не представил в установленные сроки декларацию по акцизам за два налоговых периода подряд. Это предусматривает Инструкция об аннулировании регистрации статуса авторизованного владельца налогового склада, опубликованная в «Официальном мониторе» от 13 октября.

В соответствии с документом, при установлении критериев аннулирования регистрации субъекта налогообложения акцизами ГНС инициирует налоговый контроль с выездом на место в целях установления факта отсутствия остатков подакцизных товаров, а также констатации факта завершения деятельности по переработке и/или производству подакцизных товаров. Ответственное лицо из ГНС будет выносить решение об аннулировании регистрации субъекта налогообложения акцизами с внесением соответствующей записи в АИС «e-Cerere».
Detalii
13
09 2019
149

Soții supraviețuitori ai pensionarilor ar putea primi indemnizația defuncților?

Statul ar putea garanta un termen de minimum cinci ani pentru primirea pensiei pentru limita de vârstă. Astfel, în cazul decesului prematur al beneficiarului de acest tip de pensie, soțul/soția supraviețuitor ar putea obține dreptul de a primi indemnizația lunară în mărimea pensiei pentru limită de vârstă, până la expirarea perioadei de cinci ani de la data obținerii dreptului de pensie de către beneficiarul decedat. Aceste prevederi se conțin într-un proiect înregistrat în calitate de inițiativă legislativă în Parlament, comunică Președinția RM.

Prin acest proiect se intenționează asigurarea echității pentru persoanele care au contribuit toată viața la bugetul de asigurări sociale de stat, dar din cauza decesului prematur nu au reușit să beneficieze de pensie nici cinci ani.
Detalii
11
09 2019
150

Proiectul legii deoffshorizării: estimări și provocări

Persoanele juridice fondate de subiecții din jurisdicțiile care nu respectă standardele internaționale de transparență, persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții, persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicțiile care nu respectă standardele internaționale de transparență nu vor fi admise la participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni.
Detalii
10
09 2019
832

Косвенные методы оценки доходов физических лиц. Новые положения в НК

При определении Государственной налоговой службой дохода физического лица с применением косвенных методов оценки (метод расходов; денежного потока; собственности и иных методов, применяемых в международной практике), оцененный налогооблагаемый доход будет уменьшаться на сумму, взятую взаймы проверяемым налогоплательщиком только в случае если налогоплательщик предоставит доказательства, что из источника доходов заемной суммы были уплачены все обязательства перед бюджетом и/или указанный доход относится к необлагаемым (в соответствии с положениями ст.20 НК), и/или указанные суммы были задекларированы в ходе налоговой амнистии 2012 г.
Detalii
09
09 2019
1233

Предварительное удержание части налога на выплаты физлицам составит 12%

Каждое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, за исключением обладателей предпринимательских патентов и лиц, осуществляющих независимую деятельность согласно главе 102, каждое представительство согласно п. 20) ст. 5, постоянное представительство, учреждение, организация, включая любой орган публичной власти и публичное учреждение, предварительно удерживают как часть налога сумму в размере 12% из выплат, осуществленных в пользу физического лица, за исключением обладателей предпринимательских патентов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, лиц, указанных в главах 101 и 102, по доходам, полученным этим физическим лицом согласно ст. 18 Налогового кодекса.
Detalii
09
09 2019
648

Monitorizarea electronică a vânzărilor, tot mai aproape

Implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (SIA MEV) va asigura un control on-line a vânzărilor prin intermediul mecanismului de verificare a integrității datelor și securizarea acestora la transferul de la echipamentelor de casă și de control (ECC) către serverul Serviciului Fiscal se Stat (SFS). Aceasta este opinia autorilor Conceptului SIA MEV, prezentat recent de către Ministerul Finanțelor în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Documentul descrie scopul, obiectivele, funcțiile și arhitectura SIA MEV, stabilește posesorul, deținătorul, furnizorii de date și utilizatorii acestuia, precum și va servi drept punct central pentru coordonarea și schimbul de informații între autoritățile publice, furnizorii de date fiscale și alți actori implicați în procesele și scenariile descrise în Concept.
Detalii
06
09 2019
924

Accesul la servicii electronice poate fi blocat în cazul instituirii postului fiscal

În cazul instituirii postului fiscal, accesul contribuabilului la serviciile fiscale electronice poate fi suspendat sau blocat, dacă acest fapt este indicat în ordinul autorității fiscale de instituire a postului respectiv.

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de astăzi Ordinul nr.368 din 23 august curent cu privire la modificarea Ordinului nr.62 din 15 februarie 2019 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice.

Amintim că redacția anterioară a ordinului completat prevedea că subdiviziunile SFS suspendă/blochează accesul contribuabilului la serviciile
Detalii
06
09 2019
433

Вступило в силу Положение по внешнему контролю качества аудита

Комитет по надзору за аудитом утвердил Положение по внешнему контролю качества аудита (Положение), текст которого опубликован в «Официальном мониторе» сегодня, 6 сентября 2019 г. Документ перелагает ст. 29 и ст. 32 из Директивы 2006/43/CE Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 г. относительно обязательного аудита годовой и консолидированной отчетности.

Целью Положения является установление принципов, порядка организации и проведения внешнего контроля качества аудита (внешнего контроля), прав и обязанностей аудиторских субъектов и специалистов по внешнему контролю качества аудита (специалисты ВКК)
Detalii