Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
21
01 2020
177

Новые правила отчетности деятельности внутреннего аудита в публичном секторе

Министерство финансов опубликовало в «Официальном мониторе» от 17 января 2020 г. новый Регламент об отчетности деятельности внутреннего аудита в публичном секторе (Регламент), разработанный на основании ст. 28 Закона о государственном внутреннем финансовом контроле № 229/2010. Одновременно с его вступлением в силу (дата публикации), утратил силу одноименный документ, утвержденный приказом МФ №113/2011.

Регламент устанавливает форму, порядок, а также сроки составления и представления Отчета о деятельности внутреннего аудита (Отчет).
Detalii
20
01 2020
444

Правила бухучета в индивидуальных кабинетах семейных врачей

Методические указания по бухгалтерскому учету в индивидуальных кабинетах семейных врачей (Методические указания) вступили в силу 17 января 2020 г. Документ разработан на основании Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 г. (Закон № 287/2017), Закона об охране здоровья №411/1995 (Закон №411/1995) и Налогового кодекса (НК).

Опубликованные Методические указания, как уточняется в документе, распространяются на семейных врачей – физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (физическое лицо) и применяющих кассовый метод.
Detalii
17
01 2020
146

Activitatea organelor de constatare/investigare a infracțiunilor economice va fi reorganizată

În scopul identificării unui echilibru în respectarea intereselor legale ale statului și ale mediului de afaceri, Guvernul a dispus crearea Grupului de lucru pentru reorganizarea și eficientizarea activității organelor privind constatarea/investigarea infracțiunilor economice.

Conform Dispoziției Prim-ministrului publicate astăzi, 17 ianuarie 2020, în „Monitorul oficial”, în componența Grupului de lucru vor intra Serghei Pușcuța, viceprim-ministru, ministru al Finanțelor, care va deține și calitatea de președinte al Grupului, Pavel Voicu, ministru al Afacerilor Interne, Nicolae Eșanu, consilier în domeniul dreptului în Cabinetul Prim-ministrului, și Victoria Belous, șef al Direcției expertiză juridică, Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
17
01 2020
214

Новое в процессе погашения налогового обязательства путем компенсации

В случае, когда возмещение переплат и сумм, подлежащих возмещению согласно налоговому законодательству, не осуществлено в течение 45 дней со дня получения заявления Государственной налоговой службой или в иной срок, предусмотренный налоговым законодательством, налогоплательщику выплачивается процент на эти суммы, равный базисной ставке (округленной до следующего полного процента), установленной Национальным банком Молдовы в ноябре года, предшествующего отчетному налоговому году, применяемой к краткосрочным операциям денежной политики, увеличенной на пять пунктов, разделенной на количество дней в году и округленной в соответствии с математическими правилами до 4 знаков после запятой. На период приостановления течения срока в соответствии с частью (1) проценты не начисляются1.
Detalii
15
01 2020
392

O nouă categorie de plătitori la BASS

Casa Națională de Asigurări Sociale organizează evidenţa persoanelor fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură în calitate de plătitorii de contribuţii la BASS.

Autoritatea constată că, prin Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative au fost operate modificări în pct.1.7 din anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi a fost inclusă o nouă categorie de plătitori şi asiguraţi – persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, activitatea acestora fiind reglementată de cap.103 cu care a fost completat Codul fiscal.
Detalii
15
01 2020
1683

Бланки некоторых отчетов будут изменены

Государственная налоговая служба разработала и предложила для публичного обсуждения проект приказа о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы ГНС. Их необходимость продиктовано новыми положениями Налогового кодекса, введенными в действие в текущем году.

Так, в Приказ № 108 от 19 мая 2017 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество и Инструкции о порядке его заполнения в связи с переносом сроков сдачи отчета (с 25 июля на 25 сентября) в приложениях №1 и №2 формы BIJ17 будет указана новая дата. Помимо этого, в бланке будут прописаны новые экономические коды.
Detalii
11
01 2020
557

Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie, aprobat

Ministerul Finanțelor a aprobat formularul borderoului de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal, precum și Instrucțiunea privind modul de completare al borderoului. Ordinul MF nr.3 din 2 ianuarie 2020 a fost publicat în MO din 10 ianuarie curent.

Amintim că, prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2020, Codul fiscal a fost suplinit cu capitolul 103Regimul fiscal al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal.
Detalii
11
01 2020
1311

Taxarea inversă în Declarația privind TVA

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA va fi modificat, ținând cont de recentele intervenții în Codul fiscal pentru anul 2020.

Astfel, atât în formularul Declarației, cât și în modul de completare a acestuia va fi inclusă noțiunea de „taxare inversă”, care reglementează calcularea și plata TVA la buget de către cumpărător în cazul vânzării bunului de către agentul economic insolvabil (vânzător) unui alt agent economic (cumpărător), acesta având și dreptul la deducere. Astfel, prin intermediul introducerii principiului taxării inverse se urmărește evitarea prejudicierii bugetului, suma TVA fiind transferată prioritar.
Detalii
11
01 2020
239

Un produs importat trebuie să beneficieze de un tratament egal cu cel aplicat produselor autohtone

Guvernul s-a expus asupra inițiativei legislative cu privire la modificarea Codului fiscal (CF), care prevede extinderea listei produselor autohtone impuse la cota redusă a TVA de 8%.

Proiectul de lege remis Executivului spre avizare propune completarea art. 96 din CF cu următoarele poziții (cu indicarea pozițiilor tarifare):
tutunuri brute sau neprelucrate, deșeuri de tutun – producere autohtonă;
— semințe de in – producere autohtonă;
— migdale – producere autohtonă;
— alune – producere autohtonă;
— muștar – producere autohtonă.

Detalii
10
01 2020
520

Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет

Министерство финансов опубликовало в МО Приказ № 172 от 20 декабря 2019 г. о Порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2020 г. Документ вступил в действие 1 января текущего года и предусматривает, что зачисление и учет платежей в НПБ осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Приказом министра финансов № 208 от 24 декабря 2015 г. с последующими изменениями и дополнениями.

Так, трансферты налогов, сборов, взносов обязательного социального и медицинского страхования, других поступлений, установленных законами и решениями о бюджете на 2020 г.
Detalii