Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

04
01 2021
46

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate, publicat

În Monitorul Oficial nr. 360-371  din 25 decembrie 2020 a fost publicat  Ordinul nr. 155 al Ministerului Finanțelor din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate și de modificare a Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”. Documentul a intrat în vigoare la data publicării.
 
În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22),
 
ORDON:

Detalii
12
01 2021
372

Conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale

Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale, inclusiv asupra restanțelor, aprobat prin Ordinul nr.103/2005  al Ministerului Finanțelor, a fost modificat și prevede modul de completare a informației solicitate în anexele la documentul prenotat (privind analiza veniturilor la BPN corespunzător clasificaţiei bugetare de venituri; a încasărilor corespunzător apartenenţei bugetare, specificată pe UAT; a calculelor la BPN; a soldurilor restante la BPN aferente clasificaţiei veniturilor bugetare, administrate de SFS, cu excepţia obligaţiilor fiscale din evidenţa specială aferente contribuabililor aflaţi în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului etc.)
 

Detalii
11
01 2021
369

Modificarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

În Monitorul Oficial nr. 1-8 din 8 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 157 din 14.12.2020 privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr.113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare,


Detalii
11
01 2021
1501

Termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 168 din 23 decembrie 2020 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020.

În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007.


Detalii
06
01 2021
492

Forma FD-049: arieratele instituțiilor bugetare

Plăţile prealabile contestate în instanţele de judecată, creanţele formate în baza documentelor ridicate de către organele competente în vederea examinării legalităţii relaţiilor juridice și cheltuielile anticipate nu se consideră creanţe cu termen expirat, prevede noua redacție a pct. 9 din Anexa la Ordinul nr.121/2016 al ministrului Finanţelor  cu privire la modul de determinare şi de raportare a creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) (Ordinul nr.121/2016), care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2021, în „Monitorul oficial” fiind publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.172 din 28 decembrie 2020. Prevederile acestuia sunt aplicabile autorităților/instituțiilor bugetare care nu cad sub incidența prevederilor Legii nr.287/2017

Detalii
31
12 2020
1698

Modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021

În Monitorul Oficial din 31 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 166 din 22 decembrie 2020 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021.

Întru asigurarea achitării și evidenței plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2021,


Detalii
30
12 2020
1004

IPC21: reflectarea impozitului pe venit din dividende

Conform modificărilor operate prin Legea nr.257/2020 la Codul fiscal (art.901), începând cu anul 2021 dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente devin venituri impozabile, din care se va reține un impozit în mărime de 3%, ceea ce constituie 25% din cota standard aprobată pentru anul 2021. Astfel, plătitorii acestor venituri (băncile, asociațiile de economii și împrumut, emitenții de valori mobiliare corporative) vor reține impozitul respectiv.
 
În scopul simplificării procedurii de declarare și de onorare a obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.94 din 30 iulie 2020 prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC21)
Detalii
28
12 2020
983

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare, publicat

În Monitorul Oficial din 25 decembrie 2020 Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 154 din 9 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare.

 

 

Ghidul este elaborat în baza Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, Standardelor Naționale de Contabilitate și altor reglementări contabile și are caracter de recomandare. Obiectivul documentului este prezentarea modului de întocmire a situațiilor financiare în baza unui studiu de caz convențional.


Detalii
28
12 2020
525

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 25 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 164 din 21 decembrie 2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


Detalii
23
12 2020
2581

Noul Catalog al mijloacelor fixe

Ținând cont de ajustările efectuate în ultimii ani la cadrul normativ conex, Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338/2003 a devenit nefuncțional și dificil de aplicat în practică, întrucât în mare parte nu corespunde realităților economice, aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe devenind imperativ necesară. Respectiv, cu implicarea mediului de afaceri și autorităților publice, s-a reușit elaborarea și aprobarea unui nou Catalog al mijloacelor fixe (Catalog), acesta fiind aprobat în ședința Guvernului din 22 decembrie 2020 și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

Detalii