Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

03
06 2019
322

Executarea bugetelor locale va fi supusă auditului public extern

Legea finanțelor publice locale ar putea fi completată cu un articol nou, care va reglementa auditul public extern al bugetelor locale. Acesta stabilește că autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale sunt supuse auditului public extern în conformitate cu prevederile Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. În cazul emiterii de către Curte a opiniei contrare sau în cazul refuzului auditorului public extern de a emite opinia asupra situației financiare, conducătorul instituției poartă răspundere conform legislației în vigoare.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de lege pentru modificarea Legii privind finanțele publice locale în scopul îmbunătățirii procesului bugetar și a managementului finanțelor la nivel local.
Detalii
31
05 2019
395

Guvernul va acorda APL suport pentru implementarea sistemului unitar de salarizare

Autoritățile publice locale vor primi suport financiar din partea Guvernului în implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prin majorarea volumelor transferurilor cu destinație specială și a transferurilor cu destinație general, a comunicat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, în cadrul unei ședințe de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale, unde au fost discutate aspecte ce țin de implementarea acestei legi. Totodată, oficialul a menționat că atât autoritățile publice centrale, cât și autoritățile publice locale trebuie să depună eforturi pentru a asigura financiar majorarea de salarii.

Potrivit ministrului, mijloacele vor fi acordate în câteva tranșe, în funcție de evoluțiile în timp a unor indicatori, printre care sunt necesitățile suplimentare, cheltuielile de personal, încasările din impozitul pe venit al persoanelor fizice etc.
Detalii
31
05 2019
1152

Ciclul de viață a e-Facturii în achizițiile publice

Începând cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil va fi obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică.

Mai multe detalii despre crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Factura au fost prezentate de către reprezentanții Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Ministerul Finanțelor cu șefii direcțiilor finanțe ale unităților administrativ-teritoriale, cu scopul de a le oferi suportul consultativ și tehnic cu privire la utilizarea sistemului.
Detalii
29
05 2019
165

Executarea bugetului de stat în primele patru luni

În primele 4 luni ale anului 2019, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 12 014,2 mil. lei, inclusiv 11 894,0 mil. lei venituri generale și colectate și 120,2 mil. lei — veniturile proiectelor finanțate din surse externe.

Astfel, potrivit informației publicate de Ministerul Finanțelor, comparativ cu perioada similară a anului 2018, veniturile sunt mai mari cu 8,6% ca urmare a creșterii veniturilor generale și colectate cu 8,4% și veniturilor proiectelor finanțate din surse externe — cu 34,2 %.
Detalii
29
05 2019
105

Credite pentru tinerii antreprenori

Ministerul Finanțelor anunță că, în primele patru luni de activitate ale Programului Facilitatea de Creditare a Tinerilor, inițiat de autoritate, 56 de antreprenori începători au accesat credite cu o rată a dobânzii redusă cu 2% în raport cu rata dobânzii de referință anuală.

Valoarea totală a creditelor acordate în cadrul Programului este de circa 35,6 mil. lei. Majoritatea beneficiarilor, care provin din 19 raioane ale țării, au investit banii în domeniul agricol. Cele mai multe credite au fost acordate tinerilor din UTA Găgăuzia — 13, aceștia fiind urmați de tinerii din raioanele Rîșcani și Glodeni – câte 6.
Detalii
28
05 2019
141

Executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public

Serviciul Fiscal de Stat va fi autoritatea pentru care autoritățile publice îndreptăţite să revendice drepturile supuse executării vor emite mandatele respective. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public.

Proiectul documentului este elaborat în scopul punerii în aplicare a prevederilor Titlului VII, Capitolul II din Codul administrativ, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019 și reglementează executarea creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept public, competenţa pentru executarea cărora revine SFS.
Detalii
28
05 2019
215

Executarea BASS și FAOAM în primele 4 luni ale anului curent

În primele patru luni ale anului curent, veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) au constituit 7840,3 mil. lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Comparativ cu perioada respectivă a anului trecut, acestea sunt mai mari cu 18,5%.

Astfel, circa 54,6 % sau 4 280,8 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii, iar transferurile primite de la bugetul de stat au constituit 3 559,5 mil. lei, fiind în creștere cu 36,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 7 472,9 mil. lei, cu 19,1% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018.
Detalii
28
05 2019
284

Mecanismul de evaluare a calității activități de audit intern

Potrivit Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, se intenționează crearea și punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a subdiviziunilor de audit intern. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public.

Documentul stabilește cerințele necesare pentru evaluarea calității activității de audit, realizată prin evaluare internă și externă.
Detalii
27
05 2019
331

În cadrul achizițiilor publice va fi aplicată procedura de negociere

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Documentul descrie procesul prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți furnizori, executanți sau prestatori.

Procedura de negociere în cazul achizițiilor publice se va desfășura exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registru de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP). În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, răspunsurile autorităţii contractante la solicitările operatorilor economici sunt publicate în SIA RSAP și transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare, nu mai târziu de 4 zile
Detalii
24
05 2019
139

Cheltuielile din Fondul de rezervă în primele 4 luni ale anului 2019

În primele patru luni ale anului curent, din Fondul de rezervă al Guvernului au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 8959,4 mii lei, potrivit informației publicate de Ministerul Finanțelor.

Astfel, din Fondul de rezervă au fost repartizate 3000,0 mii lei Primăriei municipiului Bălți pentru lucrări de reparaţie a acoperişului avariat al Liceului Teoretic ,,Ştefan cel Mare”. Totodată, Agenției Proprietății Publice i-au fost repartizate mijloace financiare în sumă de 3930,5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente procurării și expunerii la vânzare a acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică B.C. ,,Moldindconbank” S.A.
Detalii