Catalogul instituţiilor

Ministerul Finanţelor

prin esenţa sa este organul central de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica unica a formării şi gestionarii finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţa. În activitatea sa MF se călăuzeşte de Constituţia RM, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui RM, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, deciziile şi dispoziţiile Guvernului.

http://www.mf.gov.md/

29
01 2019
785

Avizul de însoțire a mărfii, tot mai aproape

La însoțirea mărfii pe parcursul transportării acesteia și la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare/păstrare la terți fără transmiterea dreptului de proprietate și returnarea acestora va fi utilizat un formular nou – avizul de însoțire a mărfii.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Autorii își propun drept scop îmbunătățirea mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri. Conform proiectului, un formular similar este utilizat în țările europene.
Detalii
28
01 2019
368

Ministerul Finanțelor poate suspenda finanțarea APC și UAT

Ministerul Finanțelor va suspenda temporar finanţarea de la bugetul de stat a celor autorităţi, instituţii și altor beneficiari de mijloace bugetare care nu vor prezenta la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu vor înlătura în termenele stabilite încălcările şi neajunsurile depistate, precum şi nu vor prezenta alte rapoarte, documente sau informaţii solicitate.

Ordinul nr.215 al Ministerului Finanțelor din 28 decembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare vineri, 25 ianuarie 2019. Anexă la acest ordin este Regulamentul privind mecanismul de suspendare temporară a finanţării de la bugetul de stat a autorităţilor/instituţiillor bugetare şi altor beneficiari de mijloace bugetare.

Detalii
28
01 2019
1315

CET18, modificat

În Monitorul Oficial din, 25 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 8 din 16.01.2019 privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 150 din 5 septembrie 2018.

Acesta prevede modificări în anexa nr. 1 a Ordinului 150/2018 – formularul CET18, Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Astfel, în secțiunea a doua din anexă, la compartimentul ”F. Calculul impozitului pe venit”, la rândurile F8 ( suma impozitului pe venit ce urmează a fi achitată la buget) și F9 (suma reţinută/achitată în plus a impozitului pe venit), formula F5-F6 (suma impozitului pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada declarată pentru persoanele fizice rezidente – suma impozitului pe venit pasibil
Detalii
25
01 2019
1296

Ministerul Finanțelor: plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform explicațiilor oferite de Ministerului Finanțelor.

Astfel, de premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2018, proporțional timpului efectiv lucrat, pot beneficia:
angajații din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018, erau salarizați în baza Rețelei tarifare unice
Detalii
25
01 2019
455

Изменения в плане счетов бюджетного учета

Сегодня, 25 января 2019 г., в «Monitorul Oficial» были опубликованы и вступили в силу изменения и дополнения в План счетов бюджетного учета и Методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/учреждений, утвержденные Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 г.

В частности, в План счетов бюджетного учета в бюджетной системе внесены новые субсчета второго уровня:
• 415310 — Инвестиции в связанные и несвязанные стороны;
• 812223 — Долг по рекредитованным займам из внешних источников;
Detalii
25
01 2019
1348

Indicații metodice - suport pentru ținerea contabilității de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2018 au fost aprobate Indicaţiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, documentul fiind publicat în MO al RM, nr. 6-12 din 11 ianuarie 2019. Pentru ca utilizatorul să înțeleagă logica acestui act, oferim o scurtă retrospectivă a reglementărilor din domeniu.
Detalii
24
01 2019
173

Facilitatea promoțională de creditare a tinerilor

Ministerul Finanțelor comunică că, în scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării a noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi comerciale contractate în lei moldovenești, autoritatea, prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante intermediare, va oferi fonduri pentru recreditare din sursele împrumuturilor externe de stat pentru dezvoltare.

Pentru facilitatea promoțională de creditare a tinerilor se vor utiliza mijloacele circulante disponibile în cadrul Liniilor de Credit administrate de Directoratul Liniei de Credit a Proiectelor Investiționale finanțate din împrumuturile acordate
Detalii
21
01 2019
214

Самооценка публичных субъектов

Регламент самооценки, отчетности системы управленческого внутреннего контроля (УВК) и выдачи Декларации об управленческой ответственности утвержден Министерством финансов Приказом №4 от 9 января текущего года. Его положения будут применяться органами центрального и местного публичного управления, публичными учреждениями, автономными органами и учреждениями, распоряжающимися средствами национального публичного бюджета.

Документ призван укрепить степень ответственности менеджеров публичного сектора, предоставить гарантии правильного отражения в отчетности об организации и функциональности системы УВК, предоставляемой Министерству финансов, а также в последующей подготовки отчетности Правительству.
Detalii
18
01 2019
193

Типовая форма заявления о включении в список получателей льгот

Министерство финансов утвердило типовую форму Заявления о включении экономического субъекта в список предприятий и организаций объединений слепых, объединений глухих и обществ инвалидов, освобожденных от уплаты НДС без права вычета при импорте сырья, материалов, комплектующих изделий и принадлежностей, необходимых для производства продукции, а также освобожденных от уплаты в бюджет НДС за произведенные товары и оказанные услуги.

Это заявление подается в соответствии с положениями Постановления Правительства № 819 от 18 октября 2017 г. об утверждении Положения о порядке предоставления некоторых категорий льгот по уплате НДС
Detalii