Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
15
04 2022
368

Операции с залогом и задатком: бухучет и налогообложение

При расчетах между контрагентами, в определенных ситуациях, возникает необходимость в финансовом обеспечении сделки. Одним из инструментов финансового обеспечения может стать залог.

В соответствии положениями ст. 667 Гражданского кодекса (ГК), залог является вещным правом, на основании которого его обладатель (залогодержатель) имеет право получить удовлетворение своих обеспеченных требований из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами обладателя предмета залога (залогодателя). При этом, залогодателем может быть любое физическое или юридическое лицо, а также третье лицо, именуемое залоговым гарантом или, по обстоятельствам, ипотечным гарантом.


Detalii

15
04 2022
2338

(ro/ru) Amenda pentru nerespectarea reglementărilor privind utilizarea denumirilor profesiilor/funcţiilor în documentele oficiale

Utilizarea Clasificatorului ocupaţiilor în temeiul alin. (5) art. 5 din Legea nr.  105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea  de șomaj este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

 

În continuare vă propunem un articol (în formă de scheme) despre amenda pentru nerespectarea reglementărilor privind utilizarea denumirilor profesiilor/funcţiilor în documentele oficiale. Materialul e disponibil în limba română și rusă.


Detalii

15
04 2022
508

Предприятие размещает изображение своей продукции на собственных транспортных средствах. Возникает или нет обязательство по исчислению и уплате сбора за рекламу?

Предприятие было оштрафовано дорожной полицией в соответствии со ст. 228 Кодекса о правонарушениях за несанкционированное размещение рекламы на транспортных средствах. Компания реализует свою продукцию посредством собственных транспортных средств, на которых размещены: изображение производимой продукции, название сайта и номер телефона для заказа товара. Должно ли предприятие получить разрешение от органов местного публичного управления на размещение рекламы на собственных
Detalii

15
04 2022
237

Как исчислить сбор за парковку автотранспорта если площадь участка, указанная в договоре аренды, больше фактической?

Налогооблагаемой базой по сбору за парковку автотранспорта согласно ст. 291 Налогового кодекса является площадь парковки. От какой площади необходимо исчислить величину сбора, если площадь земельного участка под парковку, указанная в договоре аренды, заключенном с местными органами публичного управления, больше, чем фактическая?


Субъектами налогообложения по сбору за парковку автотранспорта (далее – сбор), в соответствии с лит. j) ст.
Detalii

12
05 2022
2550

Declararea în Darea de seamă IPC21 a codului funcției ocupate de către un angajat

După cum este stabilit, la completarea Dării de seamă IPC21 în Tabelul nr. 2 în rubrica nr. 8 de către angajator se declară codul funcției în conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM). Este obligatoriu pentru completare acest câmp? Care este codul funcției ce trebuie declarat în cazul persoanelor fizice care sunt contractate pentru îndeplinirea unui anumit volum de lucru sau servicii  fără indicarea profesiei în contract?

 

Reieșind din prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC21, aprobată prin Ordinul Ministerului
Detalii

15
04 2022
271

Drepturile și garanțiile importatorilor în cadrul Acordului OMC privind valoarea în vamă

După cum s-a menționat și anterior, Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aplicarea articolului VII din Acordul General de Tarife Vamale şi Comerţ (GATT) 1994, la care Republica Moldova face parte (în continuare - Acord) prevede o cooperare productivă între importatori și autoritățile vamale. În contextul în care, informațiile necesare organului vamal pentru determinarea valorii în vamă, de regulă, le deține importatorul: clauzele contractuale, achitările efectuate pentru mărfuri, informațiile privind vânzările anterioare de mărfuri similare sau identice, costurile de producție din țara străină sau costurile de revânzare pe piața internă etc., Acordul oferă organului vamal dreptul de a solicita și de a obține informațiile relevante.


Detalii

15
04 2022
213

Уведомление о начале торговой деятельности в случае сбора, хранения, переработки, реализации, экспорта металлолома

Хозяйствующий субъект, владеющий лицензией на сбор, хранение, переработку, реализацию, а также экспорт лома и отходов черных и цветных металлов, отработанных батарей и  аккумуляторов, в том числе в переработанном виде, выданной Агентством государственных услуг, осуществляет посредством подразделений, расположенных на территории РМ, сбор, хранение, переработку, реализацию, а также экспорт лома и отходов черных и цветных металлов. Принимая во внимание тот факт, что реализация заготовленного лома и
Detalii

15
04 2022
443

Платежи неналогового характера и фискальная нагрузка на бизнес

Ученые и практики определили четыре основные модели организации налоговых систем, с помощью которых страны выполняют функции по управлению (регулированию, распределению и перераспределению) финансовыми потоками в государстве и, в более широком смысле, экономикой страны. Независимо от модели налоговой системы, кроме налогов (пошлин) и сборов, предусмотренных в налоговом и таможенном законодательстве, с лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность взимаются платежи неналогового характера. При этом, данные платежи в разных странах имеют различную правовую природу, порядок формирования, а основанием для их начисления являются
Detalii

15
04 2022
327

Autoritățile cu drept de aplicare a sancțiunilor contravenționale și tipurile contravențiilor examinate

Conform Codului contravențional al RM, sancțiunea contravențională este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvârșit o contravenție.

Contravențiile sunt   tipurile de încălcări  expres prevăzute de partea specială a Codului contravențional (CC).

Pentru contravențiile constatate, pot fi aplicate următoarele sancțiuni:


Detalii

02
06 2022
435

Обязательства по налогу на недвижимое имущество, принадлежащее несовершеннолетнему лицу

Недвижимое имущество на правах собственности принадлежит несовершеннолетнему лицу. Возникают ли в этой связи обязательства по налогу на недвижимое имущество?


Под недвижимым имуществом, в целях применения налога на недвижимое имущество, в соответствии с ч. (2) ст. 276 Налогового кодекса (НК), подразумеваются земельные участки, здания, сооружения, квартиры и другие изолированные помещения, перемещение которых невозможно без прямого ущерба их назначению.


Detalii