Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (45) 2018 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
25
06 2018
1228

Realizarea activelor la preț mai mic decât valoarea de intrare

Întreprinderea a importat bovine de prăsilă, pe parcursul activității unele bovine care nu sunt productive se vând la preț de piață, care este mai mic decât valoarea de intrare (valoarea contabila), — e necesar de calculat TVA de la vânzarea bovinelor mai jos de cost sau aplicăm art. 97 alin. (1) din Codul fiscal (CF)?
Detalii
25
06 2018
896

Obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit în cazul primirii donaţiei

Pe parcursul perioadei martie-aprilie 2018 întreprinderea nerezidentă „W” (rezidentă a României) a efectuat donaţii sub formă de material săditor (butaşi, puieţi, seminţe) în folosul entităţii rezidente a R. Moldova „A” S.R.L. Care sunt obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit ale entităţii rezidente?
Detalii
25
06 2018
612

Formularul utilizat pentru declararea impozitului pe venit al persoanei fizice pentru anul 2016

O persoană fizică cetăţean la completarea declaraţiei pe venit pentru anul 2017 a constatat că declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2016 (forma CET15, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015) conţine erori şi intenţionează să prezinte declaraţia repetată pentru anul 2016 concomitent cu cea pentru anul 2017. Conform cărui formular urmează să prezinte cetăţeanul declaraţia pentru anul 2016: CET15 Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015 sau CET15 Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 102 din 03.07.2017?
Detalii
25
06 2018
702

Представление интересов налогоплательщика в ГНС при рассмотрении дела о нарушении налогового законодательства

В соответствии со ст. 243 Налогового кодекса (НК) случай налогового нарушения рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к ответственности за его совершение.

Указанное лицо уведомляется Государственной налоговой службой (ГНС) письменно (повесткой) о месте и времени рассмотрения дела.

Случай о налоговом нарушении может рассматриваться в отсутствии лица, привлекаемого к ответственности за его совершение, только в случае, если имеется информация об его уведомлении в установленном порядке о месте и времени рассмотрения дела и если от него не получено обоснованного ходатайства об отложении рассмотрения дела.
Detalii
25
06 2018
1141

Contabilitatea altor investiții financiare

Activitatea operațională a asociației de economii și împrumut (în continuare AEÎ) este atragerea sub formă de depuneri a economiilor membrilor săi, creditelor, împrumuturilor şi altor mijloace (donaţii, granturi şi sponsorizări), pentru acordarea împrumuturilor şi efectuarea investiţiilor financiare în conformitate cu politica de investiţii.

Conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139 din 21.06.2007, AEÎ poate investi mijloacele sale băneşti, neutilizate la acordarea împrumuturilor, în conformitate cu politica de investiţii aprobată de consiliu, cu respectarea cerinţelor şi limitelor stabilite de autoritatea de supraveghere.
Detalii
25
06 2018
2485

IPC18: отражение неоплачиваемого отпуска, предоставленного работникам

На протяжении последних месяцев многие работники предприятия стали брать отпуск за свой счет: одни на более длительный период, другие – только на один день. Как нужно отражать категорию 159 «лицо, находящееся в неоплачиваемом отпуске (за свой счет)» в Отчете IPC18?

Категория 159, как и другие категории, содержащиеся в Классификаторе категорий застрахованных лиц, была введена в целях обеспечения процесса назначения пособий социального страхования и применяется в соответствии с нормами одной или нескольких статей законодательства в данной области.
Detalii
23
06 2018
594

Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate: prevederi noi

Conform art. 121 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dacă în procesul judecării pricinii se constată că norma de drept ce urmează a fi aplicată sau care a fost deja aplicată este în contradicţie cu prevederile Constituţiei R. Moldova, iar controlul constituţionalităţii actului normativ este de competenţa Curţii Constituţionale (CC), instanţa de judecată formulează o sesizare a Curţii Constituţionale pe care o transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.
Detalii
23
06 2018
783

Determinarea bazei valorice a activului de capital construit cu forțele proprii

Cum urmează o persoana fizică să determine baza valorică a activului de capital construit cu forțele proprii? Care sunt documentele ce confirmă cheltuielile suportate la crearea acestuia? Ce valoare urmează contribuabilul să indice la poziția K5 din Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15)?

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din CF, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de MF şi constituie:
Detalii
29
06 2018
2105

Amenda pentru efectuarea decontărilor prin intermediari

Conform art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 mii lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor sunt vărsate în bugetul de stat.
Detalii