Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 1 (11)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
31
05 2013
797

Перечень должностей персонала гражданской авиации, условия работы которого относятся к специальным (Приложение 6)

1. Летный персонал:

  1. члены экипажей воздушных судов и других летательных аппаратов;
  2. летно-инструкторский состав;
  3. командно-летный состав: руководители (их заместители), инспекторы и другие специалисты летной службы (летной работы) министерств, других центральных административных органов, управлений, объединений, предприятий, учреждений, организаций и их структурных подразделений, имеющие действующее летное свидетельство и участвующие в полетах в составе экипажа воздушного судна или другого летательного аппарата;

Detalii
31
05 2013
875

Виды платежей и доходов, из которых не исчисляются взносы обязательного государственного социального страхования (Приложение 5)

В отступление от положений статьи 23 Закона о государственной системе социального страхования № 489-XIV от 8 июля 1999 года взносы обязательного государственного социального страхования (включая индивидуальные взносы обязательного государственного социального страхования в размере 6 процентов заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем работнику или в пользу работника) не исчисляются из следующих видов платежей и доходов:
Detalii
31
05 2013
767

Виды социальных выплат некоторым категориям населения, финансирование которых осуществляется за счет средств государственного бюджета через Национальную кассу социального страхования (Приложение 4)

1. Государственное социальное пособие некоторым категориям граждан.

2. Ежемесячное государственное пособие некоторым категориям населения.

3. Социальные пособия по уходу за инвалидами с детства I группы, по уходу в домашних условиях за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с поражением I степени, за инвалидами I группы, прикованными к постели, из числа лиц, ставших инвалидами вследствие участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и инвалидами по зрению I группы.
Detalii
31
05 2013
880

Тарифы взносов обязательного государственного социального страхования, сроки перечисления их в бюджет государственного социального страхования и представления плательщиками деклараций о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования и виды застрахованных социальных пособий (Приложение 3)

1. Тарифы взносов обязательного государственного социального страхования, сроки перечисления их в бюджет государственного социального страхования, а также виды застрахованных социальных пособий устанавливаются следующим образом:
Detalii
31
05 2013
947

Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale (Anexa 6)

1. Personalul navigant:

  • membrii echipajelor aeronavelor şi ale altor aparate de zbor;
  • piloţii instructori;
  • piloţii comandanţi de zbor: conducătorii (locţiitorii lor), inspectorii şi alţi specialişti în serviciul de zbor (activitatea de zbor) ai ministerelor, ai altor autorităţi administrative centrale, ai direcţiilor, asociaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi subdiviziunilor lor, care posedă certificat de pilot în vigoare şi participă la zboruri în componenţa echipajului aeronavei sau al altui aparat de zbor;

Detalii
31
05 2013
1276

Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (Anexa 5)

Prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (inclusiv contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii de 6% din salariu şi din alte drepturi plătite de angajator angajatului sau în folosul lui) din următoarele drepturi şi venituri:
Detalii
31
05 2013
2115

Tipuri de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Anexa 4)

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
2. Alocaţie lunară de stat pentru unele categorii de populaţie.

3. Alocaţie socială pentru îngrijirea invalizilor din copilărie de gradul I, pentru îngrijirea la domiciliu a unui copil invalid în vîrstă de pînă la 18 ani cu severitatea I, a invalizilor de gradul I ţintuiţi la pat din rîndul persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi a invalizilor nevăzători de gradul I.
Detalii
31
05 2013
2075

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi tipurile de prestaţii sociale asigurate (Anexa 3)

1. Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se stabilesc după cum urmează:
Detalii
21
01 2013
2658

LEGEA bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 02.11.2012

Monitorul Oficial nr. 263-269 din 21.12.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 22 736 643,5 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 23 611 476,2 mii de lei, cu un deficit în sumă de 874 832,7 mii de lei.
Detalii