Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (16)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
06
11 2013
1742

În luna septembrie a anului curent, din iniţiativa angajatorului, a fost desfăcut contractul individual de muncă din cauza refuzului salariatului de a fi transferat la o altă muncă pe motive de sănătate. În contextul concedierii, are oare dreptul întreprinderea să acorde persoanei date scutirea personală şi pentru luna septembrie?

Contractul individual de muncă poate înceta la iniţiativa uneia dintre părţi. Desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă, încheiat pe durată nedeterminată, se admite în cazul refuzului salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, în baza dispoziţiilor art. 86, alin. (1), lit. x) din Codul Muncii. Reamintim că, în anul 2013 persoanele fizice rezidente au dreptul la scutire personală în mărime de 9 120 lei.
Detalii
06
11 2013
2771

Предприятие безвозмездно получило основные средства. Вправе ли оно отнести на вычеты в целях налогообложения сумму износа?

Напоминаем, что учет и начисление износа основных средств в целях налогообложения осуществляются согласно положению, утвержденному Правительством в соответствии с положениями ч. (10) ст. 26 НК.
Detalii
05
11 2013
1862

В случае получения убытков от вынужденного выбытия основных средств, в какой графе Декларации юридического лица (форма VEN12) следует отразить данные расходы?

Собственность считается вынужденно утраченной, если она полностью или частично уничтожена, похищена, если на нее наложен арест или она предназначена к сносу, либо если налогоплательщик вынужден каким-либо другим способом расстаться с ней по причине угрозы или неизбежности одного из вышеуказанных действий или событий.
Detalii
05
11 2013
1654

Care este modalitatea de reflectare a pierderilor legate de ieşirea forţată a mijloacelor fixe, mai exact, în care coloană din declaraţia persoanei juridice (Forma VEN12) se indică aceste cheltuieli?

Proprietatea se consideră pierdută în mod forţat, dacă ea este parţial sau total distrusă, furată, sechestrată sau destinată demolării, ori dacă contribuabilul este forţat într-un oarecare alt mod să-şi abandoneze proprietatea din cauza pericolului sau iminenţei uneia din acţiunile sau evenimentele menţionate mai sus.
Detalii
05
11 2013
2535

Предприятия, имеющие подразделения, применяющие общеустановленный налоговый режим по подоходному налогу, часто сталкиваются с вопросом об уплате подоходного налога в рассрочку по месту нахождения подразделения или основного предприятия. Так, в случае, когда предприятие открыло в течение года подразделение (склад), как следует отражать сумму подоходного налога в Декларации юридического лица (форма VEN12)?

Напоминаем, что структурная единица предприятия, учреждения или организации (филиал, представительство, отделение, отдел, магазин, склад и т.д.), расположенная за пределами их основного места нахождения, которая выполняет некоторые функции предприятия, учреждения или организации, относится к понятию подразделения, предусмотренному в НК.
Detalii
05
11 2013
2107

Întreprinderile care dispun de subdiviziuni şi aplică regimul fiscal general, stabilit aferent impozitului pe venit, deseori se confruntă cu întrebarea privind achitarea impozitului pe venit în rate, în funcţie de sediul subdiviziunii sau cel al întreprinderii de bază. Deci, care este modalitatea de reflectare a sumei impozitului pe venit în declaraţia persoanei juridice (Forma VEN12), dacă compania a deschis o subdiviziune (depozit) în decursul anului ?

Reamintim că, unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia, corespunde noţiunii de subdiviziune, reglementate de Codul Fiscal.
Detalii
05
11 2013
1660

Нашим предприятием были понесены расходы по случаю 20-летнего юбилея фирмы. В частности, пенсионерам, бывшим работникам предприятия были выданы денежные премии. В какой графе Декларации юридического лица (форма VEN12) следует отразить данные расходы?

Разрешается вычет обычных и необходимых расходов, оплаченных или понесенных налогоплательщиком в течение налогового года исключительно в целях осуществления предпринимательской деятельности.
Detalii
05
11 2013
2027

Întreprinderea noastră a efectuat cheltuieli ocazionate cu cea de a 20-a aniversare a companiei. În special, cu acest prilej au fost acordate premii în numerar pensionarilor – foşti angajaţi ai întreprinderii. În ce coloana din declaraţia persoanei juridice (Forma VEN12) urmează să fie reflectate aceste cheltuieli?

Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
Detalii
05
11 2013
1318

Предприятию необходимо осуществить выплаты в пользу физических лиц, доход которых является объектом обложения (ст. 90 НК) и фискальный код которых следует отразить в отчете о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат.

Однако у этих лиц отсутствует удостоверение личности с указанием фискального кода. В связи с этим, вправе ли предприятие указать в соответствующем отчете данные другого документа, удостоверяющего личность данных лиц?
Detalii