Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (20)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
09
07 2014
4178

Vadim Mîțu: Unele aspecte privind procedura de examinare şi contestare a actului de control fiscal şi a deciziei emise de Organul fiscal

Potrivit art. 216 alin. (5) din CF, la finalizarea controlului fiscal la faţa locului, se întocmeşte un act de control fiscal. La posturile fiscale, actul de control fiscal se va întocmi numai în caz de depistare a încălcării legislaţiei fiscale. În cazul depistării vreunei încălcări fiscale, organul care exercită controlul ia decizia corespunzătoare.
Detalii
08
07 2014
2800

Mihai Garmandir, Irina Cebaniuc: Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor. Efectele intentării procedurii de insolvabilitate

Actele juridice ale debitorului pot fi contestate în instanţa de insolvabilitate.

Conform prevederilor art. 104 al Legii insolvabilităţii (în continuare – Legea), are loc contestarea actelor juridice ale debitorului, şi anume, pe tot parcursul perioadei de observaţie a procedurii de insolvabilitate, a procedurii falimentului şi/sau a procedurii de restructurare, administratorul/lichidatorul poate introduce în instanţa de insolvabilitate acţiuni, în vederea anulării următoarelor acte juridice dacă ele afectează bunurile debitorului:
Detalii
08
07 2014
3397

Вадим Мыцу: Некоторые аспекты процедуры рассмотрения и обжалования акта налогового контроля и решения, вынесенного налоговым органом

В соответствии с ч. (5) ст. 216 НК, по завершении налогового контроля с выездом на место составляется акт налогового контроля. На налоговых постах акт налогового контроля заполняется только в случае выявления нарушения налогового законодательства. При выявлении хотя бы одного налогового нарушения орган, осуществляющий контроль, принимает соответствующее решение.
Detalii
08
07 2014
2348

Oleg Lupașco: Aspecte metodologice privind comercializarea bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (15) din Codul fiscal

În conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare şi anume a Titlului V din CF, o fază a executării silite reprezintă comercializarea bunurilor sechestrate în contul stingerii obligaţiilor fiscale restante la buget, a contribuabilului restanţier supus executării silite de către organul fiscal competent.

O procedură distinctă de comercializare a bunurilor sechestrate, reprezintă prescripţiile art. 203 alin. (15) din CF.
Detalii
07
07 2014
3318

Наталия Плэмэдялэ: О действительности справки об отсутствии или наличии недоимки перед национальным публичным бюджетом

Новая Автоматизированная информационная система «Текущий счет налогоплательщика», запущенная Государственной налоговой службой в марте этого года, помимо предоставления налогоплательщикам данных относительно расчетов с бюджетом в режиме онлайн, была также нацелена на оптимизацию предоставляемых услуг, в частности, повышение эффективности процедур, связанных с выдачей справок об отсутствии задолженности перед бюджетом.
Detalii
07
07 2014
2566

Natalia Plămădeală: Despre valabilitatea certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Noul Sistem Informațional Automatizat „Contul curent al contribuabilului”, lansat de către SFS, în luna martie a anului curent, pe lîngă oferirea contribuabililor în regim on-line a datelor privind situația achitărilor față de buget, a avut drept scop și optimizarea serviciilor prestate acestora, în special eficientizarea procedurilor de eliberare a certificatelor privind lipsa restanțelor față de buget.
Detalii
07
07 2014
3797

Порядок установления местных сборов органами местного публичного управления после 25 апреля 2014 года

В связи с изменениями и дополнениями, внесенными Законом № 47 от 27.03.2014 г. (МО № 99-102/251 от 25.04.2014 г.) в раздел VII Налогового кодекса, правомочным органам местного публичного управления необходимо в срок до 25 июля 2014 года пересмотреть свои Решения по установлению местных сборов на 2014 год и привести их в соответствие с действующими с 25 апреля 2014 года положениями раздела VII НК.
Detalii
07
07 2014
3016

Modifcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Stimaţi contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință despre operarea modifcărilor la Codul fscal, în partea ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale (aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în MO al RM nr. 110-114 din 09.05.2014).
Detalii
02
06 2014
21316

Maria Gancearuc: Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea operaţională

După cum am menţionat în articolul precedent, agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii întocmesc dări de seamă, aferente impozitului pe venit, altele decît Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), forma şi instrucţiunile de completare a cărora sunt plasate pe pagina web a SFS (fisc.md / contribuabili / formulare / impozit pe venit pentru alte categorii de contribuabili).

În prezentul articol me-am propus examinarea unui exemplu convenţional privind calcularea impozitului pe venit din activitatea operaţională (în continuare IVAO) şi modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO).
Detalii