Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (28)2015

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
19
11 2015
1628

Planul de acţiune privind erodarea bazei impozabile şi manipularea profiturilor – o nouă eră în impozitarea internaţională

Avînd în vedere procesul continuu de globalizare şi dezvoltarea economiei digitale axată puternic pe active intangibile şi pe activităţi desfăşurate într-un mediu virtual, s-a constatat în ultima perioadă că devine din ce în ce mai dificil ca sistemele fiscale actuale să asigure o impunere justă a profiturilor, acestea neţinînd pasul cu dezvoltarea tehnologică şi cu noile modele de afaceri la nivel internaţional.
Detalii
19
11 2015
1726

На основании каких подтверждающих документов разрешаются к вычету в налоговых целях расходы, связанные с оказанием услуг, для юристов, нотариусов, судебных исполнителей?

Согласно ч. (1) ст. 24 НК, разрешается вычет обычных и необходимых расходов, оплаченных или понесенных налогоплательщиком в течение налогового года исключительно в целях осуществления предпринимательской деятельности.
Detalii
19
11 2015
1486

Apare obligația la agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, să reflecte în Darea de seamă Forma IVAO datoriile cu termenul de prescripție expirat?

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. j) din CF, venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepția cazurilor cînd formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilității contribuabilului, este considerat sursă de venit impozabilă, care se include în venitul brut.
Detalii
19
11 2015
1401

Какие налоговые обязательства возникают в случае, когда физическое лицо осуществляет обмен равноценных земельных участков?

В соответствии с положениями п. d) ч. (2) ст. 37 НК, земля является капитальным активом.

В то же время прирост капитала, определенный в ч. (7) ст. 37 НК, является источником дохода, облагаемым подоходным налогом, который включается в валовой доход, в соответствии с п. е) ст. 18 НК.
Detalii
19
11 2015
1462

В связи с ликвидацией экономического агента либо прекращением его деятельности, согласно положениям действующего законодательства, он обязан выплатить своим работникам выходное пособие. Является ли данная выплата налогооблагаемым источником дохода?

Прежде всего следует отметить, что совокупность индивидуальных и коллективных трудовых отношений, контроль применения норм в этой области, трудовую юрисдикцию, а также иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, регулируются положениями Трудового кодекса (далее – ТК), утвержденного Законом № 154 от 28.03.2003 (МО № 159-162 от 29.07.2003 г.) – (ч. (1) ст. 2 ТК).
Detalii
18
11 2015
1350

Asociația obștească intenționează să înstrăineze un autoturism pe care îl folosește în activitatea sa. Care va fi regimul de impozitare a venitului obținut în urma înstrăinării autoturismului? Va putea fi aplicat asupra asociației regimul fiscal reglementat de Capitolul 71 din Titlul II al CF?

Inițial este necesar de subliniat că, potrivit prevederilor art. 180 al Codului Civil, organizația necomercială este persoană juridică al cărei scop este altul decît obținerea de venit.
Detalii
18
11 2015
1616

Представительство в Республике Молдова решило предоставить своим работникам полисы добровольного медицинского страхования (дополнительно к обязательному), приобретенные у страховых компаний. Стоимость одного полиса добровольного медицинского страхования составляет 7 000 леев в год на одного работника. Будут ли данные выплаты являться льготой для работника? Какие налоги работодателю следует из них удержать?

Для начала отметим, что, согласно положениям п. 20) ст. 5 НК, представительством является осуществление в Республике Молдова нерезидентом видов деятельности подготовительного, вспомогательного или иного характера при отсутствии признаков постоянного представительства, предусмотренных пунктом 15).
Detalii
17
11 2015
1704

La calcularea impozitului pe venit pentru angajații agenților economici ai căror activitate de bază este realizarea de programe, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, de către entitate au fost luate în calcul deducerile ce țin de contribuții de asigurări sociale și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală, astfel a fost diminuată suma impozitului pe venit.

În legătură cu acestea, la prezentarea „Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți” (Forma IALS 14) corectate, entitatea urmează de a reflecta plățile obligatorie în darea de seamă?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.1997, se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv
Detalii